user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete lönar sig

  En god arbetsmiljö och friska medarbetare skapar kvalitet och effektivitet i arbetet. Dessutom har du som arbetsgivare en skyldighet att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete. Det bidrar till färre skador och minskad frånvaro och kan därmed minska kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering.

 • Särskilda riskfyllda arbeten

  Arbete på väg eller spår, mobila krossverk, damm från kvarts eller asbest är särskilt riskfyllda arbeten som kräver kunskap om säkerhet och ett strategiskt arbetsmiljöarbete. Utsätt varken dig själv eller andra för risker som kan få allvarliga konsekvenser. Vi hjälper dig på vägen.

 • Krishantering och nödlägen

  Det ska finnas beredskap i företaget för nödlägen och krishantering. Om olyckan har varit framme underlättar det om det finns rutiner och kunskap om de skyddsanordningar som finns tillgängliga. Tips och checklistor kring krishantering och nödlägen.

 • Ny visselblåsarlag ger förstärkt skydd

  Den 17 december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft, och den gamla lagen från 2016 ersattes. I och med detta öppnas nya visselblåsarvägar upp, och skyddet för visselblåsare förstärks.

 • Hantera olyckor och tillbud i företaget

  Tillbud som inträffar i företaget ska utredas internt och olyckor ska som regel anmälas till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och AFA Försäkringar. Även särskilt allvarliga tillbud som hade kunnat leda till personskada ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

 • Personlig skyddsutrustning

  Arbetsgivaren har skyldighet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning om så krävs och avgör vilken typ av skyddsutrustning som ska användas. Det är också vanligt att beställare har egna föreskrifter om vilken utrustning som är obligatorisk på deras arbetsplats.

 • Säker arbetsmiljö på väg (APV)

  Att utföra arbeten på och intill vägar innebär vissa risker som du måste känna till och du ska ha kunskap om hur du förebygger att olyckor sker. Som arbetsgivaren har du ansvar för att se till att personalen har rätt kompetens för det arbete som utförs.

 • Minska belastningsskador

  Belastningsskador svarar för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron hos både kvinnor och män. Tillsammans behöver vi arbeta för att minska belastningsskador i branschen. Vi ger dig råd på vägen!

 • Helkroppsvibrationer

  En maskinförare blir ofta utsatt för helkroppsvibrationer. Effekterna av maskinernas vibrationer kan vara övergående eller leda till bestående skador. Du som arbetsgivare är skyldig att både undersöka och bedöma riskerna för dina anställda som utsätts för helkroppsvibrationer.

 • Diskriminering i arbetslivet

  Du som arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta aktivt och förebyggande för att motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

 • Tjänstemännens arbetsmiljö

  Maskinentreprenörerna samt övriga arbetsgivar- och fackförbund som tecknar tjänstemannaavtalet har tagit fram ett arbetsmaterial för att belysa tjänstemännens arbetsmiljö. Vad finns det för problem? Vad får dessa problem för konsekvenser? Och, kanske allra viktigast, hur kan problemen lösas?

 • Ta hand om personalen – jobba praktiskt med OSA

  En god psykosocial arbetsmiljö ger dina anställda möjlighet att hitta en balans mellan arbetets krav och sin egna fritid. För dig som är ansvarig för arbetsmiljöarbetet på ert företag finns både kunskap och hjälp på vägen att hämta, oavsett om du är chef, skyddsombud eller arbetsmiljöombud.

Ta fram policys i företaget

En policy beskriver företagets inriktning inom ett specifikt område, till exempel miljö, kvalitet eller arbetsmiljö. Den fastställer också normer och värderingar som ska vara gemensamma för alla. Det finns dessutom krav på att ni måste ha en arbetsmiljöpolicy.

Blanketter och dokument

Som medlem kan du här enkelt och snabbt ladda ner blanketter eller informationsmaterial du behöver i din verksamhet.