user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Krishantering och nödlägen

Det ska finnas beredskap i företaget för nödlägen och krishantering. Om olyckan har varit framme underlättar det om det finns rutiner och kunskap om de skyddsanordningar som finns tillgängliga. Tips och checklistor kring krishantering och nödlägen.

Ibland inträffar oönskade och oväntade händelser och kriser hur bra vi än arbetar och verkar för en god arbetsmiljö. Då är det bra om ditt företag har rutiner och handlingsplaner för krishantering.

All personal ska ha kännedom om, och ha en god beredskap för, hur man handlar och förhåller sig vid kris- eller katastrofsituationer. Förebygg och se till att krishjälp och krisstöd erbjuds om någon behöver det på er arbetsplats.

Skaffa er nödlägesberedskap

Att ha nödlägesberedskap innebär att företaget, utifrån de risker som finns i verksamheten, har tagit fram rutiner för hur man ska agera om olyckan skulle vara framme. Det kan vara rutiner för brand, personskador och miljöolyckor. Nödlägesberedskap innebär också att ni slagit fast vilka skyddsanordningar och vilken utrustning som ska finnas för att avhjälpa olyckor eller brand. Det kan till exempel vara brandsläckare, absorberingsmedel för spill eller första hjälpen-utrustning.

Se till att dina anställda känner till vilka rutiner som finns.

Utrustning för första hjälpen och brandbekämpning

Arbetsmiljölagstiftningen och brandskyddslagstiftning ställer krav på att det ska finnas utrustning för första hjälpen respektive brandbekämpning. Vilken typ av utrustning som ska finnas är kopplat till de risker som finns.

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla som äger, och har rätt att nyttja, byggnader och anläggningar är enligt lag skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det här systematiska brandskyddarbetet innebär både förebyggande aktiviteter, men också att det ska finnas fungerande rutiner om olyckan skulle vara framme. Brandskyddarbetet ska innefatta både byggnadstekniska åtgärder såväl som organisatoriska. Det här innebär att ni ska planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet i era byggnader eller verksamheter. 

Se också till att medarbetarna har tillräcklig utbildning för att hantera nödlägen. Det kan exempelvis vara utbildning i Hjärt-Lung-räddning och hantering av bränder.

Tips kring brandskydd

När det gäller brandskydd finns mycket information på nätet:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Skydd mot olyckor och info kring lagkrav.

Brandskyddsföreningen, info och checklistor om Systematisk brandskyddsarbete, Heta Arbeten och SBF 127.

Många Räddningstjänster har utförlig information och mallar om Systematiskt brandskyddsarbete, till exempel Räddningstjänsten i Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd.

Handlingsplan och rutiner för krishantering

Kriser kan uppstå vid exempelvis:

  •     en svår arbetsplatsolycka.
  •     en anställds bortgång,
  •     om en anställd har blivit utsatt för våld eller hot,
  •     en miljöolycka som inneburit en betydande miljöpåverkan.

Det finns krav i arbetsmiljölagstiftningen att det ska finnas beredskap och rutiner för krishantering. Krishantering är de aktiviteter som tar vid när de akuta åtgärderna vid en olycka är genomförda. Att vara väl förberedd på att en krissituation kan inträffa är viktigt för en väl fungerande krishantering. Planera och se över vilka på företaget som ska ingå i en krisgrupp, prata igenom vad som ska göras vid en eventuell kris och vad var och ens uppgifter är.

Prevent förmedlar kunskap, hjälper företag att skapa goda rutiner och har förslag på hur du upprättar handlingsplaner, checklistor och annan bra information.  

Prevent, kriser på jobbet

Checklista nödlägen (pdf)

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 7 juni 2016

Uppdaterad den 28 september 2020