user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Magnus Moström/Arbetsmiljöverket

Särskilda riskfyllda arbeten

Arbete på väg eller spår, mobila krossverk, damm från kvarts eller asbest är särskilt riskfyllda arbeten som kräver kunskap om säkerhet och ett strategiskt arbetsmiljöarbete. Utsätt varken dig själv eller andra för risker som kan få allvarliga konsekvenser. Vi hjälper dig på vägen.

Arbete på väg

All personal som arbetar på ett vägprojekt ska ha den kompetens som behövs för kunna arbeta säkert. Kraven på personalens kunskap och kompetens är kopplat till de arbetsuppgifter som ska utföras. I de tekniska kraven ingår bland annat:

 • Trafikanordningsplaner (TA-planer)
 • Skydds- och säkerhetsföreskrifter
 • Fordons och maskiners utrustning
 • Vägmarkeringar

Det är Trafikverket som ställer krav på kompetens. Men det är du som arbetsgivare som har ansvar för att personalen har den kompetens som krävs. Den kompetensen kan era anställda få genom ME-skolans kurser Arbete på väg

Mer om Säkerhet på väg och kompetensnivåer.

Kvartsdamm

Kvarts ingår i vanliga bergarter som sandsten, granit och gnejs. Dammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial innehåller till viss del mycket små, kvartspartiklar som vid inandning kan nå de nedre luftvägarna. Det kan leda till lungskador, bland annat den obotoliga sjukdomen silikos, så kallad stendammlunga. Av den anledningen finns det ett hygieniskt gränsvärde för kvartsdamm.

Undersök arbetsförhållandena innan arbetet börjar

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt. I de fall där era anställda kan komma att utsättas för kvartsdamm är arbetsgivaren skyldig att undersöka arbetsförhållandena innan ett arbete påbörjas. Ni ska också bedöma risken att utsättas för kvartshaltigt damm på arbetsstället samt vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagarna exponeras för dammet.

Undersökningen och riskbedömningen ska omfatta fem punkter:

 • vilka arbetsmoment som kan innebära risk för exponering för kvartshaltigt damm,
 • källor till uppkomst och spridning av det kvartshaltiga dammet,
 • driftsförhållanden,
 • bedömning av exponering i förhållande till det hygieniska gränsvärdet,
 • bedömning om risken är sådan att åtgärder är nödvändiga.

Förebyggande åtgärder kvartsdamm

Några förebyggande åtgärder är att i första hand använda ett material utan eller med mycket låg kvartshalt eller att välja en arbetsmetod som gör att inget kvartsdamm bildas. Andra alternativ är att använda vattenbegjutning eller utsug för att få bort dammet.

De som leder eller utför ett arbete där hantering av kvartshaltigt material förekommer ska ha tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hanteringen, och kunskap om hur dessa risker ska förebyggas. Du som arbetsgivare ska även se till att berörda arbetstagare känner till att de ska medverka i arbetsmiljöarbetet, följa föreskrifter och använda skyddsanordningar enligt 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen 1977:1160.

Kom ihåg att göra anmälan till AV för mobila anläggningar där kvartshaltigt material hanteras.

Dokumentera åtgärder

Arbetsgivaren är också skyldig att se till att riskbedömningar och åtgärder är dokumenterade och tillgängliga på arbetsplatsen, i pappersform eller i elektroniskt format. Dokumentationen ska omfatta undersökning, riskbedömning och val av riskreducerande åtgärder. Dessutom ska det finnas dokumenterad kontroll av funktion och prestanda hos den anordning som används för att minska kvartsexponeringen.

Medicinsk kontroll

Det är också ditt ansvar som arbetsgivare att se till att de arbetstagare som exponeras för kvartshaltigt damm mer än 20 timmar per vecka under sammanlagt minst tre månader per år ska gå på medicinsk kontroll.

Skyddsutrustning

Om ni inte kan tillämpa effektiva metoder för att minska förekomsten av kvartsdamm ska personalen använda skyddsutrustning, andningsmask med filter klass P3.

För att skydda den personal som arbetar i maskiner kan man montera speciella friskluftsfilter (filterklass F8). Det ska också finnas rutiner för att städa bort eventuellt damm som följer med skor och kläder in i fordonet, personalutrymmen med mera.

Arbetsmiljöverkets faktasida om kvarts och stendamm

Mobil krossanläggning

Det företag som börjar använda ett mobilt krossverk ska skicka in en anmälan till Arbetsmiljöverket innan anläggningen tas i bruk. Anmälan ska innehålla uppgifter om:

 • företagets namn, organisationsnummer och kontaktperson,
 • typ av verksamhet,
 • vilken typ av mobil anläggning som används eller kommer att användas i verksamheten,
 • vid vilket arbetsställe (exempelvis ett vägbygge, en täkt med mera) anläggningen är belägen.

Anmälan ska förnyas inom tre månader om någon av uppgifterna ovan ändras.

Blankett för anmälan hos Arbetsmiljöverket.  

Den arbetsgivare som använder mobilt krossverk utan att göra en anmälan kan beläggas en sanktionsavgift.

Asbest

Asbest är förbjudet sedan länge, men det finns kvar i gamla byggnader och innebär en hälsorisk bland annat vid rivning. Att andas in asbestfiber kan ge upphov till flera sjukdomar såsom pleuraplack, asbestos, lungcancer och mesoteliom.

Det krävs tillstånd för att arbeta med asbest och asbesthaltigt material. Det är den entreprenör som ska utföra arbetet som ska söka tillståndet. Du ansöker om tillstånd hos Arbetsmiljöverket. Vid hantering av material som innehåller en halt av mer än 1 viktprocent asbest krävs tillstånd för rivning. Både den som leder och utför rivningsarbete ska ha genomgått en särskild utbildning som ska kompletteras minst vart femte år.

Som arbetsgivare är du skyldig att se till att det genomförs medicinska kontroller för de arbetagare som arbetar med rivning som kräver tillstånd, men även för annat arbete som kan innebära exponering för asbesthaltigt damm mer än 50 timmar per kalenderår. 

Prevents information om asbest

Arbetsmiljöverket: Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Arbete på spår

Att arbeta i spårområde ställer särskilda krav på dig som är arbetsgivare, fordonsägare och maskinförare.

Trafiksäkerhetsverkets dokument Spårfordon i arbetsläge TDOK 2017:0349 beskriver kraven på spårfordonets tekniska utförande, underhåll och besiktning samt arbetssätt under arbete. Dokumentet beskriver dessutom vad som gäller ur ett trafik- och elsäkerhetsperspektiv för spårgående arbetsfordon i arbetsläge som befinner sig på trafikerade spår och byggspår, då ingen eller endast begränsad trafik får förekomma i området (A-skydd och spärrfärd).

Trafiksäkerhetsverkets dokument Tunga arbetsredskap TDOK 2018:0455 beskriver motsvarande krav på tunga arbetsredskap som inte är spårgående, det vill säga entreprenadmaskiner som ska arbeta på uppdrag av Trafikverket på spårområde.

Kraven som ställs på maskinförare (operatörer) för tunga arbetsredskap (TA/TSA) finns i TDOK 2020:0220/21.

Mer info hos Trafikverket

Säkerhet på järnväg

Spårfordon i arbetsläge, TDOK 2017:0349, version 2.0 (pdf)

Kompetenskrav för maskinförare TA, TDOK 2020:0220 (pdf)

Kompetenskrav för maskinförare TSA, TDOK 2020:0221 (pdf)

Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet, TDOK 2016:0289 (pdf)

Trafikverkets styrande och stödjande dokument hittar du i deras sökbara dokumentdatabas .

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 28 september 2020