user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Föräldraledighet

Föräldraledighetslagen ger dina medarbetare rätt till flera olika typer av föräldraledighet. Bland dessa finns hel föräldraledighet med eller utan föräldrapenning, ledighet med tillfällig föräldrapenning (VAB).

Om föräldraledighetslagen

Föräldraledighetslagen (1995:584) är en lag i Sverige som i nuvarande form kom 1995.

Lagen ger flera förmåner till arbetstagarens fördel. Bland annat rätt för föräldrar till ledighet och i vissa fall också ekonomisk ersättning.

Kollektivavtalen ger också under vissa förutsättningar de anställda rätt till utfyllnad av föräldrapenningen, så kallat föräldralön. Föräldralönen är reglerad i kollektivavtalet och betalas antingen via en försäkring (arbetare) eller direkt från arbetsgivaren (tjänstemän).

Det gäller också att skilja på begreppen föräldraledighet, föräldrapenning och föräldralön.

Rätt till föräldraledighet

Anställning ska ha pågått minst sex månader i följd när ledigheten påbörjas eller att arbetstagaren varit anställd vid företaget minst tolv månader under de två senaste åren.

Omfattningen av den lagliga rätten till föräldraledighet är bland annat beroende av barnets ålder. Den anställde har då föräldrapenning, som utbetalas av Försäkringskassan. Föräldraledighet ger inte med automatik föräldralön från arbetsgivaren.

En föräldraledig har också ett särskilt skydd mot att bli uppsagd på grund av arbetsbrist under tiden som ledigheten pågår. Uppsägningstiden börjar då inte löpa förrän den föräldraledige är tillbaka i arbete.

Nya regler 2019

2019 kom nya regler som gör att föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer. Båda föräldrarna får nu föräldrapenning för att följa med till mödravården och de nya reglerna gör det lättare att få föräldrapenning för att delta vid inskolning. Från 1 juli kan också en förälder överföra föräldradagar till sin sambo som då kan vara föräldraledig med sitt bonusbarn. TIdigare krav på gemensamma barn eller tidigare äktenskap har slopats.

Om föräldraledighet på Försäkringskassans webbplats

Föräldrapenningstillägg

Tidigare regler om föräldralön i kollektivavtalen för arbetare har ersatts med en försäkring, Föräldrapenningstillägg. Försäkringen ger som mest 180 ersättningsdagar under en sammanhängande period med föräldrapenning.

Den anställde ansöker själv hos AFA Försäkring. 

AFA Försäkrings webbplats

Frågor och svar

Försäkringskassans info

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Utges i olika situationer, vanligast vid barns sjukdom eller smitta. Hanteras som vanlig sjukanmälan. Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning. Vid barns födelse har fadern rätt till 10 dagars ledighet. Dialogen kan här ge en viss framförhållning. 

Försäkringskassans info

Bidrag från ME:s semesterlönefond

Föräldraledighet är semesterlönegrundande upp till ett visst antal frånvarodagar; normalt 120 dagar eller 180 dagar för ensamstående förälder). Därmed finns möjlighet att söka bidrag från semesterlönefonden för ME-medlemmar.

Info om semesterlönefonden

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 22 augusti 2019

Andra har läst

Arbetsrätt och förhandlingsordning - begreppen

Om du som arbetsgivare blir oense med din medarbetare i en arbetsrättslig fråga – ska en viss förhandlingsordning följas. Här är de vanligaste begreppen i arbetsrätten. Tuff förhandling eller mjuk medling? ME ställer upp för dig utifrån vad som är bäst i din situation!

Rätt till ledighet från arbetet

En arbetstagare har rätt att vara ledig från arbetet för vissa skäl och som inte är semester. Medarbetaren och arbetsgivaren kan även komma överens om ledighet av andra skäl än de som ledighetslagarna och kollektivavtalet tillåter. Gör i så fall en skriftlig överenskommelse om ledigheten.