user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Beräkning av sjukavdrag i Tjänstemannaavtalet

Den 1 juli 2018 höjdes taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det påverkar beräkningen av sjukavdrag enligt Tjänstemannaavtalet. Nedan finns uppdaterad avtalstext med formler för beräkning av sjukavdrag.

I Tjänstemannaavtalet är reglerna om sjukavdrag från och med 15:e kalenderdagen knutna till prisbasbeloppet. För att den sjukskrivne inte ska bli överkompenserad för lönedelar i intervallet 7,5 till 8 prisbasbelopp har Maskinentreprenörerna kommit överens med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om att göra en konsekvensändring i paragraf 5 moment 3:3 i Tjänstemannaavtalet.

De förmåner som omfattas av ändringen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning och smittbärarpenning samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Avtalstexten som nu ändras finns på sid 21 i det tryckta avtalet.

Nya avtalstexten

Lydelse från och med den 1 juli 2018

§ 5 Sjuklön m.m.

Mom 3:3. Sjukdom fr.o.m. 15:e kalenderdagen 

För varje sjukdag (även arbetsfria vardagar samt sön- och helgdagar) görs sjukavdrag per dag enligt följande.

För tjänsteman med årslön om högst 8 prisbasbelopp:

Sjukavdrag görs per dag med

 90 % gånger månadslönen gånger 12 delat med 365

För tjänsteman med årslön över 8 prisbasbelopp:
Sjukavdrag görs per dag med

 

Anmärkning

Sjukavdraget per dag får ej överstiga

 

Med fast kontant månadslön jämställs vid tillämpningen av denna begränsningsregel

  • fasta lönetillägg per månad (t.ex. fasta skift- eller övertidstillägg)
  • sådan provision, tantiem, bonus eller liknande som intjänas under ledighet utan att ha direkt samband med tjänstemannens personliga arbetsinsats
  • garanterad minimiprovision eller liknande.

 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 13 juni 2018