user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Coronaviruset och arbetsgivarfrågor

På den här sidan ha vi samlat information om hur du som är arbetsgivare påverkas av coronavirusets spridning.

Korttidspermittering

Maskinentreprenörerna (ME) har klart med överenskommelse med fackföreningarna gällande korttidspermittering. ME:s rådgivare är uppdaterade kan informera om detaljer och förfaringssätt gällande detta. 

Här kan du läsa vad som gäller och hämta blanketter.

Läs mer hos Tillväxtverket.

Det här gäller vid sjukskrivning

Om en arbetstagare insjuknar i coronaviruset har denna självklart rätt till sjuklön på vanligt sätt. Skyldigheten för anställda att göra sjukanmälan kvarstår oförändrad.

Slopat karensavdrag och krav på läkarintyg

Karensavdraget (karensdag) slopas tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Arbetsgivaren gör i vanlig ordning karensavdrag. Det är den anställde som i efterhand söker ersättning från Försäkringskassan för karensdagen. Detta gäller från 11 mars och till 31 maj. Nytt förslag är att detta förlängs till den 30 september. Samtidigt höjs schablonersättningen till 804 kronor från den 1 juni.

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Ansökan måste göras hos Försäkringskassan. Om en person kombinerar egen verksamhet med annat arbete kommer ersättning under de första 14 dagarna att lämnas med 804 kr.

Regeringen förlänger även den läkarintygsfria tiden till 14 dagar för alla sjukskrivna. Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Det innebär att den som är sjuk inte behöver lämna ett läkarintyg de första tre veckorna. Förordningsändringen trädde i kraft den 7 april, men ska tillämpas från och med den 13 mars. Även det slopade kravet på läkarintyg föreslås förlängas till 30 september, detta gäller under dom första 14 dagarna.

Staten tar över sjuklöneansvaret

I april och maj tar staten hela ansvaret för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har. Detta gäller alla arbetsgivare inklusive egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform. För egenföretagare som har F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1 så att det gäller dag 1–14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar. Detta gäller också från 1 april till 31 maj. Förslag är att även juni och juli kommer att omfattas. Staten kommer från och med 1 augusti till 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen arbetar just nu med detaljerna i förslaget.

Arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april och maj 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen till arbetsgivaren sker genom kreditering på skattekontot.

Smittbärarpenning

Om en arbetstagare inte får arbeta på grund av att denne är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan arbetstagaren få smittbärarpenning av Försäkringskassan. Mer information kring det hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer hos Försäkringskassan.

Råd att ge till sina arbetstagare

Arbetsgivaren kan rent allmänt ge rådet att arbetstagarna bör hålla sig väl informerade rörande utvecklingen och också hänvisa till var samhällets information finns tillgänglig.

Arbetsgivaren kan också informera om att smittskyddslagen innehåller bestämmelser som innebär att den som vet eller har anledning att misstänka att personen bär på en smittsam sjukdom är skyldig att medverka till att förhindra spridning av sjukdomen samt att utan dröjsmål söka läkare. En första kontakt med sjukvården bör ske per telefon (1177 Vårdguiden).

Semester

Insjuknar en arbetstagare som har semester i coronaviruset, har arbetstagaren rätt att begära att sjukdagarna inte ska räknas som semesterdagar, se 15 § Semesterlagen. Detta betyder att arbetstagaren har rätt att få ut dessa dagar som semesterdagar vid en senare tidpunkt.

En arbetstagare som på grund av coronaviruset inte kan resa hem från en semesterresa i utlandet och därmed är förhindrad från att ta sig till jobbet, exempelvis på grund av beslut om karantän, har arbetstagaren generellt sett inte rätt till lön. Det är att se som en omständighet som inte beror på arbetsgivaren. Frånvaron blir emellertid normalt sett inte fråga om att betrakta som olovlig.

Arbetstagare som vistats utomlands

För att hindra en eventuell smittspridning bör du som arbetsgivare ta kontakt med arbetstagaren innan denne kommer tillbaka till arbetsplatsen.

Om arbetstagaren känner av symtom som kännetecknar coronaviruset, bör arbetstagaren uppmanas att kontakta 1177 Vårdguiden för vidare information och rådgivning. Om en arbetstagare är sjuk i coronavirus gäller givetvis de vanliga reglerna för sjukfrånvaro och rätten till sjuklön, se nedan.

Notera även ändrade regler när det gäller karensavdrag, se nedan.

I nuläget (31 mars 2020) är Folkhälsomyndighetens bedömning att viruset inte smittar under inkubationstiden. Enligt myndigheten kan den som inte uppvisar några symptom på sjukdom leva sitt liv som vanligt. Samtliga individer ska dock vara uppmärksamma på tidiga symptom. Detta innebär att en arbetstagare som inte är sjuk eller uppvisar symptom har en arbetsskyldighet.

Trots ovanstående kan en arbetsgivare, av arbetsmiljöskäl och med stöd av arbetsledningsrätten, kräva att arbetstagare som har varit i ett riskområde, men inte visar några symptom, arbetar hemifrån under 14 dagar eller annan fastlagd inkubationstid (angående inkubationstid se Folkhälsomyndighetens frågor och svar). Lön och andra anställningsförmåner ska då utges som vanligt.

Om arbetstagaren inte har möjlighet att arbete hemifrån kan arbetsgivaren ändå kräva att arbetstagaren stannar hemma från arbetet under samma tid som ovan, dvs arbetsbefria arbetstagaren. Även i detta fall ska lön och andra anställningsförmåner utgå. Ett beslut om arbetsbefrielse med lön ska baseras på tillgänglig information hos myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten, samt på en riskbedömning. Personalens befogade oro behöver beaktas.

Frågor och svar från digitala informationsträffen om coronaåtgärder

Sammanställning av frågor som ställdes i anslutning till informationsträffen om coronaåtgärder (digital informationsträff, april 2020).

Till sammanställningen med frågor och svar

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 26 mars 2020
Uppdaterad den 8 maj 2020