user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Så fungerar korttidspermitteringen

Du som maskinentreprenör kan om du har behov korttidspermittera. Korttidspermittering är en stödåtgärd under Coronapandemin som har stöd i lagen och beräknas på den lön (inklusive arbetsgivaravgifter) som motsvarar arbetstidsminskningen.

Obs! Den 18 maj beslutade tilväxtverket att företag som ger aktieutdelning eller koncernbidrag inte kan få stod för korttidspermitteringar. Tillväxtverket kan också komma att kräva tillbaka penar som betalats ut i stöd.

Systemet betyder att företagets lönekostnad subventioneras med 53-, 36- eller 19 procent beroende på vilken omfattning av permittering företaget har behov av.

Korttidspermittering kräver en överenskommelse med de fackförbund som företaget har kollektivavtal med. Men det är Tillväxtverket som är ansvarig myndighet för korttidspermitteringarna och beslutar. Ta gärna kontakt med ME:s rådgivning för ytterligare information gällande förhandlingen med fackförbunden.

Kortidspermitteringen ger en arbetstidsminskning på 20, 40 respektive 60 procent, i dagsläget. Inkomsttaket för stödet är för närvarande 44 000 kronor i månaden.

Riksdagen har beslutat att arbetstidsminskningen ska utökas till 80 procent från den 1 maj och tre månader framåt.

Observera att kvarvarande personal som inte permitterats inte får arbeta övertid utan särskild överenskommelse.

När är korttidspermittering möjlig?

  • När arbetsgivarens ekonomiska svårigheter är tillfälliga och allvarliga och har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas.
  • Arbetsgivaren ska även först ha använt sig av andra åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna, till exempel avsluta bemannings- och UE-uppdrag som är möjliga.
  • Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion eller på obestånd, får inte korttidspermittera

Godkännande kan också bara gälla arbetsgivare som är långsiktigt konkurrenskraftig. Det handlar alltså om tillfälliga ekonomiska svårigheter. Företaget ska även vid sin ansökan kunna göra sannolikt att man har för avsikt att återgå till full produktion och ordinarie arbetstider efter perioden med korttidsarbete.

Ett riktmärke beträffande behovet av arbetstidsförkortning är att det ska omfatta en tredjedel av arbetstagarna när arbetstidsminskningen är 20 procent (eller 1 av 6 med 40 procent, 1 av 12 med 60 procent).

För att korttidspermittering ska godkännas ska störningarna komma utifrån. Att inte begäras tillträde till en arbetsplats, avsaknad av reservdelar, störningar i leveranser eller avsaknad av specialistkompetens från utlandet kan utgöra grund. Avbeställningar av pågående entreprenader likaså. Kontakta gärna ME:s rådgivning för detaljer.

Period för stöd och karenstid

Perioden för stöd är begränsad till sex kalendermånader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader. En karensperiod om 24 kalendermånader gäller för stödet från Tillväxtverkets godkännande.

Vilka anställda omfattas?

Stödet omfattar inte nyanställda, medarbetaren måste ha varit avlönad i tre månader vid tidpunkten för ansökan. Arbetsgivaren ska även ha betalat in arbetsgivaravgifter och sociala avgifter för motsvarande period.

Gäller även enmansföretag med AB

Tillväxtverket resonerar i dagsläget att enbart enmansföretag med enskild firma inte kan få stöd. Har man ett AB kan man dock ansöka om stöd både för sig själv och sin familj.

Det finns inget tak för hur många anställda som kan omfattas av korttidspermittering.

För snabb hantering är det bra att kontakta ME:s rådgivare.

Checklista innan du ringer ME:s rådgivning

  • ✓ Är företaget på obestånd, har skatteskulder eller skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning?
  • ✓ Kan företaget visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter utom arbetsgivarens kontroll?
  • ✓ Har du som arbetsgivare försökt minska dina arbetskraftskostnader redan?
  • ✓ Personal som du vill korttidspermittera måste ha fått lön i 3 månader vid tiden för ansökan.
  • ✓ Säkerställ att du får en lokal överenskommelse med fackförbunden på ditt företag.
  • ✓ Tänk på att det är Tillväxtverket och inte facket eller ME som ger tillstånd till korttidspermittering.

Centrala och lokala avtal

Avtal om korttidsarbete/korttidspermittering med statligt stöd med anledning av coronaviruset (logga in för att ta del av materialet).

Nedan finns förhandlingsprotokoll i pdf-format samt mallar för lokala förhandlingar i word-formulär.

Korttidspermittering  Maskinföraravtalet, pdf-format

Tillägsavtal korttidspermittering 80 procent MFA, pdf-format

Protokollsmall korttidspermittering Maskinföraravtalet, word-format (ifyllnadsbart)

Korttidspermittering Gruventreprenadavtalet, pdf-format

Korttidspermittering Tjänstemannaavtalet, pdf-format

Tilläggsavtal korttidspermittering 80 procent Tjänstemannaavtalet, pdf-format

Protokollsmall korttidspermittering Tjänstemannaavtalet, word-format (ifyllnadsbart)

Korttidspermittering Entreprenadmaskinavtalet, pdf-format

Tillägsavtal korttidspermittering 80 procent EMA, pdf-format

Protokollsmall korttidspermittering Entreprenadmaskinavtalet, word-format (ifyllnadsbart)

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 31 mars 2020
Uppdaterad den 31 mars 2020