user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Coronaviruset och pågående entreprenader

Det kan inte uteslutas att spridningen av coronaviruset kan medföra att pågående entreprenader påverkas. Här redogör vi för vad som gäller.

Om AB 04 eller ABT 06 är avtalat

Oavsett om AB 04 eller ABT 06 är avtalat mellan parterna så finns det i bägge dessa avtal bestämmelser i kapitel 4 § 3 som kan vara tillämpliga.

Av kapitel 4 § 3 framgår att rätt till tidsförlängning kan föreligga om myndigheterna fattar ett beslut innebärande att brist på hjälpmedel, material eller arbetskraft uppstår eller vid en epidemi. Det framgår också att annat av entreprenören ej vållat förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och som denne rimligen inte kunnat undanröja också kan medföra en rätt till tidsförlängning. Ett exempel på det senare kan vara att varor till entreprenaden inte kan levereras på grund av omständigheter knutna till coronaviruset. Det enda som entreprenören kan begära är tidsförlängning och något rätt till kostnadsersättning från beställaren föreligger inte. Det ligger dock på entreprenören att visa på att ett förhållande föreligger som ger entreprenören rätt till tidsförlängning.

Det är endast vid förhållanden som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida som såväl tidsförlängning som kostnadsersättning kan begäras, vilket framgår av kapitel 5 § 4. I denna situation kommer således entreprenörer endast ha rätt till tidsförlängning och måste svara för sina egna kostnader för hjälpmedel och personal tills att entreprenaden kan återupptas igen.

Vid övriga avtalsförhållanden

Även fast parterna inte har avtalat om AB 04 eller ABT 06 eller om det är arbete åt en konsument kommer entreprenören att ha en rätt till tidsförlängning om virusutbrottet påverkar möjligheten att slutföra entreprenaden i avtalad tid. Dock måste entreprenören visa på vilka tidsmässiga effekter som har uppstått och att de är kopplade till förhållanden som entreprenören inte har kunnat förutse samt ligger utanför entreprenörens kontrollmöjlighet. Det räcker således inte med att viruset sprids i samhället utan det måste också ha en faktisk påverkan på möjligheten att utföra entreprenören i tid.

Håll din avtalspart informerad

Vid alla avtalsförhållanden ska ni hålla er avtalspart informerad om relevanta omständigheter och detta gäller givetvis även vid entreprenader. Får ni insikt om förhållanden som kommer att påverka möjligheten att slutföra entreprenaden i tid ska ni utan dröjsmål underrätta er avtalspart om det.

Inom ramen för den allmänna lojalitetsplikt som råder inom avtalsförhållanden ska ni vidta skäliga åtgärder för att minska behovet av tidsförlängning. Detta kan innebära att, om möjligt, utföra annat arbete i entreprenaden.

Entreprenaden avbryts eller starten skjuts på framtiden

Det finns inte reglerat i AB 04 eller i ABT 06 att beställaren skulle ha en rätt att avbryta eller skjuta upp en avtalad starttid. Beställaren kan således själv fatta beslut om entreprenaden ska avbrytas eller om den ska skjutas upp på framtiden. Entreprenören kommer att ha en rätt till tidsförlängning och kan också ha en rätt till ersättning av beställaren för kostnader eller utebliven vinst. Här gäller det, precis som ovan, att parterna samverkar och hittar den bästa lösningen.

När det gäller konsumenter kan de ha en ganska långtgående rätt att avbeställa men entreprenören har som huvudregel alltid rätt till att få upparbetade kostnader ersatta.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 19 mars 2020
Uppdaterad den 19 mars 2020