user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Avtal och köp

I din verksamhet ingår du löpande avtal med andra parter och det lönar sig alltid att vara tydlig inför avtalsslutande. Här hittar du den information du behöver.

Om bägge parter är tydliga går det att undvika många tvister. Ofta infräffar det ibland tvister ändå då då parterna av olika skäl inte har valt att behandla eller diskutera samtliga relevanta delar av avtalet. 

Skriftliga avtal underlättar vid en tolkning av vad parternas avsikt var i samband med att avtalet ingicks. Muntliga avtal medför att det kan vara betydligt svårare att reda ut vad som egentligen har avtalats. Oklara avtal är en risk för bägge parter varför det lönar sig för parterna att teckna ned den överenskommelse som har träffats.

Avtalsrätt och köprätt

Handelsbruk och sedvänja i en speciell bransch kan också vara av betydelse för former för ingående av avtal. Avtalslagen och Köplagen är dispositiva, till skillnad mot Konsumenttjänstlagen som är tvingande till sitt innehåll och till förmån för konsumenten. Principen för ingående av avtal är att ena parter ger ett anbud som blir bindande för anbudslämnaren, vanligen kallad offert. Den andre parten– anbudsmottagaren – ger accept genom en bekräftelse och blir bunden av anbudet. Observera att muntliga avtal ska antas direkt, om inte annat avtalas.

Reservationer

Ett anbud följt av en accept leder till att ett bindande avtal kommer till stånd. Det är lämpligt att i anbudet/offerten ange hur länge det gäller tidsmässigt. Ange också om eventuella standardavtal, leveransbestämmelser eller övriga villkor som ska vara gällande i avtalet. Av anbudet ska det även framgå vilka reservationer som du har som anbudsgivare inför genomförande av ett eventuellt uppdrag. Reservationer kan till exempel gälla förekomsten av berg eller att beställaren ansvarar för utsättning av kablar, tillhandahåller visst material, tillhandahåller arbetsledning eller andra viktiga förutsättningar.

Avtal ska hållas

Huvudregeln är avtal ska hållas och vidare ska vardera part agera lojalt mot sin mot part och beakta dennes intressen i enlighet med god affärssed. Om inte kontrakt eller skriftligt avtal skrivs mellan parterna efter avtalets ingående rekommenderas att en beställningsbekräftelse upprättas. Muntliga avtal gäller naturligtvis, men det kan i efterhand vara svårt att visa på exakt vilka överenskommelser som har träffats.

Löpande räkning

Vid arbete på löpande räkning är det viktigt att bekräfta skriftligt till beställaren att denna ersättningsform är avtalad. Det bör framgå vilken ersättning som du begär för maskiner och förare med mera. Vid arbete på fast räkning skrivs naturligtvis också avtal/kontrakt eller bekräftelse.

Avtalstyper

Det finns olika typer av avtal. Konsensualavtal kännetecknas av att ett bindande avtal kommer till stånd genom parternas "utbyte av samstämmiga viljeförklaringar", utan krav på någon särskild form. Det betyder till exempel att muntliga avtal är giltiga.

Formalavtal kräver särskild form för att vara bindande för parterna. Exempel är fastighetsköp och kollektivavtal. Realavtal blir bindande först genom en prestation, som det heter. Exempel som brukar användas är vid bilparkering. Avtalet gäller när man ställt sig på den avgiftsbelagda parkeringsplatsen.

Köp av lös egendom

Vid köp av lös egendom ska varan tas i besittning för att anses ha övergått i köparens ägo. Betala aldrig förskott som grundregel. Vid köp av begagnad vara gäller säljarens upplysningsskyldighet och köparens undersökningsplikt.

Rättsregler och moral

Såväl muntliga avtal som skriftliga avtal är bindande för de parter som har ingått dem. Dock är den stora skillnaden mellan de två avtalen att det skriftliga avtalen är betydligt tydligare vid tvist. Om ett muntligt avtal träffas rekommenderar vi att en skriftlig bekräftelse av överenskommelsen görs och detta kan lämpligen ske via e-post. Detta gäller även överenskommelser som träffas under en pågående entreprenad.

Reklamation

Reklamation är ett meddelande från en part till en annan om att en köpt vara eller en utförd tjänst är felaktig. Vid köp av varor är det viktigt att kontrollera varan noggrant innan köpet för att inte riskera att rätten till reklamation påverkas.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 11 maj 2016

Relaterat innehåll

Branschens standardavtal

Det finns ingen lagstiftning som reglerar vad som gäller när en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Det är upp till parterna att komma överens. Därför rekommenderar vi att ni använder branschens standardavtal när det är möjligt.
Juridisk rådgivning

Du vet väl om att du har rätt till tre (3) timmars fri juridisk rådgivning i varje enskilt ärende. Terra Advokat AB tillhandahåller entreprenadjuridisk rådgivning åt ME:s medlemmar på uppdrag av ME.

Aktieägaravtal

När flera personer är delägare i ett aktiebolag är det lämpligt att parterna ingår ett aktieägaravtal med varandra för att undvika att oklarheter och problem uppstår mellan delägarna.

Garanti och reklamation

En garanti är en avtalsmässig förpliktelse. Normalt sett framgår det av garantivillkoren vad garantin gäller. Det är alltså viktigt att noga kontrollera vad garantin innefattar.