user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Frågor och svar om fakturor

Har du frågor om betalningar och fakturor? Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Finns det regler kring när betalning ska ske?

Huvudregeln är att betalning ska ske när säljaren kräver det. Men det finns undantag och det är möjligt att avtala om andra villkor. En betalningsperiod på 30 dagar är den genomsnittliga betalningstiden i Sverige. Därför är det lag på att en fordran i vart fall ska betalas senast 30 dagar efter det att säljaren framställt ett krav på betalning. Observera att detta gäller mellan företag samt mellan företag och myndigheter men inte privatpersoner.

Det finns även en lag om en förseningsersättning på 450 kr. Lagen gäller mellan företag, samt mellan företag och myndigheter i deras yrkesmässiga verksamhet. En förseningsersättning kan krävas först när betalningen är försenad. Förseningsersättning betraktas som en maxavgift, vilket innebär att det inte är möjligt att ta ut en avgift för betalningspåminnelse eller inkassokrav utöver förseningsersättningen.

Invändning mot fakturan ska ske inom åtta dagar. Vad gäller?

Det finns inte någon lag som säger att man måste bestrida en faktura eller komma med andra invändningar inom åtta dagar, om inte parterna avtalat om något annat. Vi rekommenderar dock att du så snart som möjligt reklamerar dina fakturor. Gör det alltid innan fordran förfaller.

Vilken ränta gäller vid försenad betalning?

På en del fakturor anges höga räntesatser som ska betalas vid sen betalning. Normalt sett krävs det att parterna har avtalat om räntan. Har ni inte avtalat om räntan gäller räntelagens bestämmelse, det vill säga referensräntan plus åtta procent. Referensräntan sätts av Riksbanken.

En part kan dock bli bunden av en hög räntenivå vid betalning av räntefakturor. Räntefakturering innebär fakturering av ränta på en försenad betalning. Ett sätt för ett företag att fakturera kunder för förlorade ränteintäkter. Genom att betala en räntefaktura anser man att den som har betalat accepterat räntenivån och då har ett avtal kommit till stånd. Om man betalar en första gång av misstag kan betalaren snabbt (skriftligt) meddelande avsändaren och förklara misstaget och samtidigt begära rättelse till räntelagens bestämmelser.

Vad är ett inkassokrav?

Ett inkassokrav är ett krav som är utformat i enlighet med bestämmelserna i inkassolagen. Det finns en möjlighet att ta ut en särskilt fastställd avgift för inkassokravet på 180 kronor för att täcka kostnader för att driva in skulden.

Ett inkassokrav innebär inte att mottagaren av kravet får en betalningsanmärkning vilket många tror. Dock bör man alltid bestrida ett inkassokrav om det inte är korrekt. Bestrid inkassokravet till den som skickat det, och gör det skriftligt.

Det är inte är tillåtet för ett inkassobolag att skicka ut inkassokrav på fordringar som har bestridits, eftersom det strider mot god inkassosed.

Vad är ett betalningsföreläggande?

När kronofogdemyndigheten utfärdar ett betalningsföreläggande skickar de ut ett brev till den som ska betala. Brevet måste kvitteras, en så kallad delgivning. Det är den som vill ha betalt som har vänt sig till kronofogdemyndigheten för att begära betalningsföreläggandet.

Den som ska betala måste agera om den inte vill betala skulden. Om man inte bestrider betalningsföreläggandet inom den föreskrivna tiden meddelar kronofogdemyndigheten ett så kallat utslag där de fastställer betalningsskyldigheten

En ansökan om betalningsföreläggande registreras hos kronofogdemyndigheten, och informationen hämtas sedan av kreditupplysningsföretag. När ett kreditupplysningsföretags hämtar uppgiterna kan du få en betalningsanmärkning, vilket kan leda till problem när du ska handla mot faktura och så vidare

Den som har blivit felaktigt registrerad med ett betalningsföreläggande ska kontakta kronofogdemyndigheten och begära rättelse. Normalt krävs det att man kan visa att fordringen redan var bestriden innan den gick till kronofogdemyndigheten. Det är inte alltid lika lätt att begära rättelse av en betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag, men det går oftast om man kan skicka över handlingar som styrker att kravet är felaktigt.

Vad innebär det att bestrida en faktura?

När man fått en faktura kan man muntligt eller skriftligt invända mot fakturan - det vill säga bestrida fakturan. Självklart är det ur bevissynpunkt bättre att bestridandet sker skriftligt genom brev eller e-post.

Om en faktura har bestridits betraktas den som “tvistig" och då ska vare sig betalningsföreläggande eller inkassokrav skickas. Det känner inte alla företag till, så upplys om det när du bestrider en faktura. Om kravet ändå skickas vidare till inkasso eller kronofogdemyndigheten behöver du bestrida fakturan även där.

Redovisa anledningen till varför du inte anser dig vara betalningsskyldig i samband med att du bestrider fakturan.

Om du bestrider fakturan genom att skicka tillbaka den tillsammans med själva bestridandet noterat på fakturan så behåll en kopia av fakturan så att du kan styrka att du har bestridit den.

Vad kan man göra om en faktura bestridits?

När ett betalningsföreläggande, inkassokrav eller faktura har bestridits är nästa steg för den som vill ha betalt, det vill säga fordringsägaren att vända sig till tingsrätten. Om ett betalningsföreläggande bestridits hos kronofogdemyndigheten finns det möjlighet att begära att ärendet direkt lämnas över till tingsrätten. I annat fall måste man lämna in en stämningsansökan.

Tingsrätten delar upp tvister i småmål och övriga mål. Småmål är tvister där fordringen understiger ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbelopp fastställs av Statistikmyndigheten SCB. Vid de här småmålen är möjligheterna att få betalt för rättegångskostnaderna begränsade och tingsrätten förutsätter normalt att parterna för sin egen talan utan ombud vid domstolen. Normalt utgår inte heller någon ersättning från rättsskyddsförsäkringen vid småmål.

Vid tvister som överstiger ett halvt basbelopp finns möjlighet att få ersättning för sina rättegångskostnader. Det innebär att den part som förlorar målet tvingas stå för motpartens rättegångskostnader. Då kan det vara lämpligt att anlita ett ombud såsom en jurist eller advokat för att hjälpa till med att föra talan. Dessa mål omfattas av rättsskyddsförsäkringen om företaget har en sådan.

Vad gör jag om vi fått en bluffaktura?

Det är vanligt att företagare blir kontaktade per telefon av allehanda telefonförsäljare som vill sälja tjänster eller produkter. Det bästa rådet är att avsluta samtalet direkt utan att svara på några frågor.

Har du fått en bluffaktura finns en guide här.

Vad innebär en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering i ett register som visar på att en privatperson eller ett företag inte har betalat en skuld i tid.

Betalningsanmärkningar ses som tecken på att en person eller ett företag inte har skött sina betalningar i tid, och att det kan finnas betalningssvårigheter. Betalningsanmärkningar registreras av kreditupplysningsföretag genom de uppgifter de får via kronofogdemyndigheten eller tingsrätterna.

Ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten betyder inte att kronofogdemyndigheten har slagit fast att du är betalningsskyldig. Det är istället en uppmaning att betala, alternativt protestera mot vad fordringsägaren påstår. Om en protest från ett företag inte kommer in betraktas det som om företaget medger att det är betalningsskyldigt. Därför är det mycket viktigt att bestrida ett betalningsföreläggande om du anser att det inte stämmer.

Det finns en risk att få en betalningsanmärkning genom ett utslag av kronofogdemyndigheten i mål om betalningsföreläggande till exempel om man uteblir från en rättegångsförhandling, vid restförda skatter och avgifter med mera. För företag (gäller inte enskilda näringsidkare) räcker det att en ansökan om betalningsföreläggande kommit in till kronofogdemyndigheten för att en betalningsanmärkning ska registreras. Ett inkassokrav medför dock inte att en betalningsanmärkning registreras.

För att undvika ett betalningsföreläggande vid en så kallad tvistig fordran ska du som företagare vara aktiv och bestrida kravet på en gång när du får det. När du bestrider kravet upplys samtidigt om att såväl inkassokrav som betalningsförelägganden kommer att bestridas och att fodringen därför måste fastställas i domstol. Om domstolen sedan finner att företaget är betalningsskyldigt så leder detta inte till att en betalningsanmärkning registreras.

Har du fått vetskap om att det finns uppgifter om ditt företag i kreditupplysningsregister som inte är riktiga kan du kontakta kreditupplysningsföretagen och meddela vilken uppgift du inte anser är riktig. Kreditupplysningsföretagen är skyldiga att utreda dina uppgifter. Det finns en förteckning över alla kreditupplysningsföretag hos Datainspektionen.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 22 oktober 2020