user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Försäkringar

En bra försäkring är ditt skydd mot ekonomisk skada om det händer en olycka eller du begår ett misstag. Det finns sakförsäkringar, fordonsförsäkringar och försäkringar för ditt företag och verksamhet.

Företagsförsäkring

Du som företagare har ansvar för att hantera de risker som din verksamhet medför. En företagsförsäkring skyddar ditt företags ekonomi och framtid i det fall något oförutsett inträffar. Företagsförsäkringar består oftast av ett flertal individuella försäkringar som till exempel:

  • Ansvarsförsäkring, när du får krav på skadestånd från kund.
  • Egendomsförsäkring, om verksamhetens tillgångar skadas.
  • Avbrottsförsäkring, om verksamheten måste ligga nere en period.
  • Rättsskydd, om du hamnar i tvist med t.ex. leverantör eller kund.

Det kan också vara aktuellt med ytterligare försäkringsskydd för fastigheter och personal.

Som arbetsgivare har du ett anvar för dina anställda och det finns försäkringar kopplade till kollektivavtal

Tänk över dina behov av försäkring

Tänk igenom vilka risker just ditt företag utsätts för, och försök sätta belopp på egendomens och företagets värde. Det är nödvändigt för att inse vad som är viktigast att försäkringen täcker.

  • Vad har verksamheten för utrustning, lager, inventarier med mera som är viktig för verksamheten?
  • Vad är den värd, och vad skulle det kosta att återanskaffa den?
  • När kan det bli ett avbrott i din verksamhet, hur länge kan det pågå och vilka ekonomiska konsekvenser får det?
  • Vilka risker utsätts dina kunder och deras egendom för i din verksamhet?
  • Vad kan du få för reklamationer?
  • Riskerar du att orsaka skada på kundernas övriga egendom?

Se över ditt försäkringsskydd inför varje förnyelse eller åtminstone med några års mellanrum. Företaget kan ha växt sedan senast, och det kan vara skäl för att utöka försäkringen. Har företaget delats upp kanske du betalar för hög premie. Erbjuder något annat försäkringsbolag samma skydd till lägre kostnad eller en mer heltäckande försäkringslösning? Tala med ditt försäkringsbolag och jämför villkoren som erbjuds med andra aktörer.

Tänk på att ditt företag inte omfattas av hemförsäkringen om du har kontoret hemma.

Trafikförsäkring

Alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret, och inte avställda, ska enligt lag ha trafikförsäkring. Likaså oregistrerade motordrivna fordon som på något sätt brukas i trafik.

Motorredskap med tjänstevikt upp till 2 000 kg och som är inrättade huvudsakligen som arbetsredskap, och som varken är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret, är undantagna från kravet, men trafikförsäkring är ändå att rekommendera.

Fordonsägaren ska stå som försäkringstagare. Teckna därför trafikförsäkring samma dag som du blir ägare. Är maskinen upphandlad under kreditköp eller leasing, är det innehavaren (leasingbolaget) som håller trafikförsäkring.

I händelse av en olycka där ditt fordon är inblandat täcker din trafikförsäkring skador utanför ditt fordon, såväl sak- som personskador. Den ger också ersättning för fordonets förare och passagerare.

Från en vållande motparts trafikförsäkring kan man begära ersättning som motsvarar sakens värde eller reparationskostnad, och andra kostnader som har direkt samband med skadan, till exempel bärgning av fordonet. Är motparten vållande finns också möjlighet att få så kallade stilleståndsersättning för utgifter eller förluster, för den tid man inte kunnat använda sitt fordon.

Delkaskoförsäkring

Delkaskoförsäkring är frivillig och ett komplement till trafikförsäkringen. Delkasko består av ett flertal olika delar och villkor och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Kontrollera i detalj vad som gäller hos ditt försäkringsbolag.

Brand – ersätter skada genom brand, blixtnedslag eller explosion, samt genom kortslutning i kablar och ledningar och direkta följdskador på strömförbrukare. De flesta försäkringsgivare har villkor att arbetsmaskin ska vara brandskyddsutrustad enligt föreskrift SBF 127.

Glas – ersätter skador på vind-, sido- eller bakruta som genombrutits, spräckts eller krossats. Den gäller inte när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen. I det fallet täcker trafikförsäkringen för vållande motpart, alternativt egen vagnskadeförsäkring kostnaderna.

Stöld – ersätter skada genom stöld, tillgrepp av fordon och rån, samt skador som uppstår vid stöldförsök. Försäkringen gäller också för utrustning som är fast monterad eller inlåst i fordonet. Förlust av fordon ersätts om fordonet inte kommit tillrätta inom en månad. Stöld eller skada måste polisanmälas för att ersättning från försäkringen ska bli aktuell.

Skadegörelse – ersätter skador som uppkommit på fordonet genom skadegörelse orsakad av annan person.

Rättsskydd fordon – i många kaskoförsäkringar ingår ett rättsskydd. Det är en kostnadsförsäkring som kan ersätta en del av dina kostnader för ett juridiskt ombud om du har en tvist med en motpart och tvisten prövas i domstol.

Kris – ersätter behandlingskostnader (arvode för samtalsterapi) till följd av ersättningsbar skada, skäliga resekostnader och juridisk rådgivning per telefon efter inträffat rån eller överfall. Försäkringen gäller för försäkringstagaren, dennes anställda, fordonets förare samt maka/make till försäkrad.

Vagnskadeförsäkring

Tillsammans med kaskoförsäkring används ibland begreppet "Helförsäkring" när en vagnskadeförsäkring omfattas. Det ger ersättning för reparationskostnader på det egna fordonet vid trafikolycka när man själv är vållande samt annan yttre olyckshändelse.

Försäkringen gäller även för viss utrustning som skadas exempelvis snöröjnings-, sandnings- och saltningsutrustning, oavsett ägarförhållande, när fordon används för vinterväghållning åt väghållare.

Skillnad på avbrott och stillestånd

Vid avbrott i verksamheten, exempelvis att maskinen stjäls eller skadas, utan att det finns en vållande motpart, betalar försäkringsbolagen en förutbestämd avbrottsförsäkring (om det ingår i försäkringsavtalet). Avbrottsersättningen är ett fast belopp per dag med avdrag för ett antal karensdagar. Storleken på beloppen varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Ersättningen betalas ut efter en mall som finns angiven i försäkringsvillkoren.

Om det finns en vållande motpart till olyckan kan skadeståndskrav för stillestånd riktas mot denne. Då kan ersättningen bli större jämfört med avbrottsersättningen, förutsatt att alla kostnader kan styrkas. Stilleståndsersättningen betalas ut utan karensdagar.

Ansvarsförsäkring för godstransport

Vid yrkesmässig godsbefordran med lastbil i Sverige gäller Lag (1974:610) om inrikes vägtransport (VTL). Det är minimilagstiftning som reglerar ansvaret för gods. Transportören har rätt att avtala om ett större ansvar än vad som stadgas i VTL.

Huvudregeln är att den som har hand om godset tar ansvar för de fel man begår men friskriver sig från sådant som man inte kan påverka. Den ersättning man lämnar vid en skada är begränsat till ett visst antal kronor per kilo av det skadade eller förlorade godset. Lagen gäller oavsett om du kör själv eller har en förare. De företag som utför regelbundna godstransporter känner säkert till denna lag och det ansvar det innebär.

För dig som enbart sporadiskt transporterar gods rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag för en diskussion, så att du har en bra ansvarsförsäkring utifrån din verksamhet som transportör. 

Viktigt för fraktköparen

Som ägare av det gods som fraktas, exempelvis en entreprenadmaskin, kan det finnas behov av en tilläggsförsäkring för ett eventuellt avbrott i rörelsen, om transportören skadar din maskin under transport, till exempel på en trailer eller lastbil.

Transportörens försäkring täcker då skadan vid vållande; även om ansvaret är begränsat, men inte det driftsavbrott (indirekta kostnader) som kan uppstå om maskinen måste repareras.

Lag (1974:610) om inrikes vägtransport

 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 6 december 2017