user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Vattenfall eldistribution

Elsäkerhet vid kabelförläggning

Enligt elsäkerhetslagen är kabelförläggning särskild verksamhet som omfattas av vissa kompetenskrav samt att företaget är registrerat för den verksamheten hos elsäkerhetsverket.

Enligt elsäkerhetslag 2016:732 skall företag som arbetar med elinstallationer i huvudsak uppfylla tre grundregler

  • Registrera företaget som elinstallatör hos Elsäkerhetsverket
  • Utveckla ett egenkontrollprogram för att säkerställa kompetensnivå mm
  • Utse eller knyta till sig en behörig elinstallatör för regelefterlevnad 

Företag som enbart utför ”kabelförläggning” i koncessionspliktiga elnät har undantag från kravet att ha en behörig elinstallatör för regelefterlevnad. Krav på egenkontrollprogram och registrering av företaget hos elsäkerhetsverket gäller dock fortfarande.

Utörligare information hos Elsäkerhetsverket

Registrering av företag

Vid registrering av elinstallationsföretaget för verksamheten ”kabelförläggning” behöver enbart dessa uppgifter anges:

  • företagets organisationsnummer
  • att verksamhetstypen avser kabelförläggning
  • vem som är kontaktperson i frågor som rör verksamheten

Krav på utförande

Med ”kabelförläggning” avses att utföra följande elinstallationsarbete i anläggningar och anläggningsdelar för överföring av el i elnät som är koncessionspliktiga:

  • förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina
  • att utföra lindragning och utdragning av hängkabel 

I elnät som är icke koncessionspliktiga får dessa företag:

  • samtidigt förlägga jordkabel vid elinstallationsarbete enligt första punkten 

De företag som inte registrerat sig hos Elsäkerhetsverket, får i detta sammanhang endast utföra arbeten som omfattar:

  • schaktning för kabelgrav och återfyllnad ovan kabelmarkeringsbandet

Mallar för egenkontrollprogram och kompetensmatris som är anpassade för företag som ska arbeta med kabelförläggning finns att hämta här:

Mallarna 

Kompetenskrav

Du som arbetar du med kabelförläggning i mark ska ha kompetens för arbetet och dokumenterade kunskaper för att uppfylla gällande krav enligt EBR:s publikation KJ 41:15. Efter utbildning får du ett certifikat som är giltigt i 5 år. Läs mer om EBR-utbildning bland ME-skolans kursprogram

Vad gäller för den tidigare BB3-behörigheten?


Den tidigare behörigheten BB3  finns inte längre att ansöka om. För dem som tidigare har fått en BB3-behörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket har den omvandlats till en auktorisation, med samma namn och omfattning som tidigare. Den är ett bevis på att man har den kompetens som krävs för att vara verksam inom verksamhetstypen Kabelförläggning. Den kompetensen kan också uppnås på andra sätt genom utbildning och praktik med liknande innehåll som krävdes för BB3.

Man kan inte referera till BB3 för att utföra förläggning av jordkabel i mark på uppdrag av till exempel privatpersoner. Då gör man sig skyldig till olaga elinstallationsarbete och lagbrott. All kabelförläggning som utförs på uppdrag av andra än elnätsföretag med koncession, ska utföras av ett företag som har en elinstallatör med relevant auktorisation A eller AL knuten till sig.

Ledningskollen hjälper dig innan du gräver 

En elkabel som grävs av kan medföra livsfara. Förutom onödigt stillestånd blir du som regel skyldig att betala för reparationskostnaden. Genom att gå in på "Ledningskollen" får du snabbt och enkelt reda på vilka ledningar som finns i området från alla berörda ledningsägare. 

Länk till Ledningskollen

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 15 augusti 2017
Uppdaterad den 15 augusti 2017