user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Vattenfall eldistribution

Nya elsäkerhetslagen

Från 1 juli 2017 gäller en ny elsäkerhetslag. Om du tidigare arbetat med kabelförläggning med behörighet BB3, innebär den nya lagen vissa förändringar. Behörighetsklass BB3 försvinner, men särskild verksamhet ”kabelförläggning” omfattas av motsvarande kompetenskrav.

Enligt den nya elsäkerhetslagen skall företag som arbetar med elinstallationer i huvudsak uppfylla tre grundregler

  • Registrera företaget som elinstallatör hos Elsäkerhetsverket
  • Utveckla ett egenkontrollprogram för att säkerställa kompetensnivå mm
  • Utse eller knyta till sig en behörig elinstallatör för regelefterlevnad 

Företag som enbart utför ”kabelförläggning” undantas från kravet att ha en behörig elinstallatör för regelefterlevnad. Krav på egenkontrollprogram och registrering av företaget hos elsäkerhetsverket gäller fortfarande. 

Registrering av företag

Vid registrering av elinstallationsföretaget för verksamheten ”kabelförläggning” behöver enbart dessa uppgifter anges:

  • företagets organisationsnummer
  • att verksamhetstypen avser kabelförläggning
  • vem som är kontaktperson i frågor som rör verksamheten

Krav på utförande

Med ”kabelförläggning” avses att utföra följande elinstallationsarbete i anläggningar och anläggningsdelar för överföring av el i elnät som är koncessionspliktiga:

  • förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina
  • att utföra lindragning och utdragning av hängkabel 

I elnät som är icke koncessionspliktiga får dessa företag:

  • samtidigt förlägga jordkabel vid elinstallationsarbete enligt första punkten 

De företag som inte registrerat sig hos Elsäkerhetsverket, får i detta sammanhang endast utföra arbeten som omfattar:

  • schaktning för kabelgrav och återfyllnad ovan kabelmarkeringsbandet

Mallar för egenkontrollprogram och kompetensmatris som är anpassade för företag som ska arbeta med kabelförläggning finns att hämta här:

Mallarna 

Ledningskollen hjälper dig innan du gräver 

En elkabel som grävs av kan medföra livsfara. Förutom onödigt stillestånd blir du som regel skyldig att betala för reparationskostnaden. Genom att gå in på "Ledningskollen" får du snabbt och enkelt reda på vilka ledningar som finns i området från alla berörda ledningsägare. 

Länk till Ledningskollen

Publicerad den 15 augusti 2017
Uppdaterad den 15 augusti 2017