user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Fordonspärm

På arbetsplatsen är det nödvändigt att det finns vissa dokument med i maskinen, lämpligen samlade i en så kallad fordonspärm. Det finns också annan dokumentation som kan vara en fördel att ha tillgängligt.

På arbetsplatsen är det nödvändigt att det finns vissa dokument med i maskinen, lämpligen samlade i en så kallad fordonspärm. Det finns också annan dokumentation som kan vara en fördel att ha tillgängligt i maskinen.

Bevara alltid originaldokument på företaget och använd kopior i fordonspärmen.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kräver att fordonspärmen minst innehåller:

 • Bruksanvisning
 • Försäkran om överenstämmelse mot maskindirektivet (ingår som regel i bruksanvisningen för moderna maskiner)
 • Tillsynsjournaler
 • Senaste besiktningsintyg* efter återkommande besiktning
 • Besiktningsintyg från Första besiktning (i förekommande fall)
 • Information att eventuella brister upptäckta vid besiktning är åtgärdade
 • Intyg/uppgift om datum då anordningen första gången togs i drift

Dokumentationen ska kunna visas upp vid ett eventuellt besök av Arbetsmiljöinspektionen eller om utrustningen omfattas av AFS 2003:6, ett ackrediterat kontrollorgan.

Digital dokumentation

Kravet i de flesta föreskrifter är att dokumentation ska finnas tillgänlig. Dokumentationen kan hållas tillgänglig som fysiskt utskriven kopia eller digitalt lagrad, förutsatt att det är lätt att få tillgång till dokumentet den vägen.

* OBS: Den som använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift om minst 40 000 kr och upp till 400 000 kr.

Hänvisningar
AFS 2006:4, §7, §14, §17-21
AFS 2006:6, §7, §29-34
AFS 2003:6, §4, §27-29

Vägtrafik

Registerade motorredskap med tjänstevikt över 2000 kg ska vara trafikförsäkrade enligt Trafikskadelag (1975:1410).

Motorredskap klass I ska kontrollbesiktas första gången 4 år efter att det togs i bruk och därefter med 24 månaders intervall enligt Fordonsförordning (2009:211)

Fordonspärmen kan därför med fördel innehålla kopior av:

 • Giltig trafikförsäkring
 • Intyg från kontrollbesiktning (i förekommande fall).

Digitalt format tillgängligt via mobiltelefon eller liknade är användbart. Uppgifter om godkänd kontrollbesiktning och giltig försäkring för fordon som är registrerade lagras även hos Transportstyrelsen.

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning


Genom en EU-förordning förlängs inställesetiden med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020. Undantaget gäller alla fordon som är besiktningspliktiga. Det gäller även firmabilar och bilar som används i yrkesmässig trafik.

Du som fordonsägare kan fortfarande välja att besikta inom den gamla inställelseperioden. Besiktningsbranschen har vidtagit olika åtgärder för att begränsa smittspridning. Känner du oro inför besöket, vänd dig till ditt besiktningsföretag för information om rådande rutiner.

Miljö

Det är vanligt att beställare har krav i sin upphandling att maskinen som utför arbete ska uppfylla vissa miljövillkor. Fordonspärmen kan därför innehålla de dokument som styrker att miljökraven uppfylls.

Exempel på dokument:

 • Miljödeklaration/miljödatablad från tillverkare/generalagent
 • Intyg från leverantör att hydraulvätska är biologiskt nedbrytbar
 • Bränsledeklaration

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 6 november 2018