user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Fordonspärm

På arbetsplatsen är det nödvändigt att det finns vissa dokument med i maskinen, lämpligen samlade i en så kallad fordonspärm. Det finns också annan dokumentation som kan vara en fördel att ha tillgängligt.

På arbetsplatsen är det nödvändigt att det finns vissa dokument med i maskinen, lämpligen samlade i en så kallad fordonspärm. Det finns också annan dokumentation som kan vara en fördel att ha tillgängligt i maskinen.

Bevara alltid originaldokument på företaget och använd kopior i fordonspärmen.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kräver att fordonspärmen minst innehåller:

 • Bruksanvisning
 • Försäkran om överenstämmelse mot maskindirektivet (ingår som regel i bruksanvisningen för moderna maskiner)
 • Tillsynsjournaler
 • Senaste besiktningsintyg* efter återkommande besiktning
 • Besiktningsintyg från Första besiktning (i förekommande fall)
 • Information att eventuella brister upptäckta vid besiktning är åtgärdade
 • Intyg/uppgift om datum då anordningen första gången togs i drift

Dokumentationen ska kunna visas upp vid ett eventuellt besök av Arbetsmiljöinspektionen eller om utrustningen omfattas av AFS 2003:6, ett ackrediterat kontrollorgan.

* OBS: Den som använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift om minst 40 000 kr och upp till 400 000 kr.

Hänvisningar
AFS 2006:4, §7, §14, §17-21
AFS 2006:6, §7, §29-34
AFS 2003:6, §4, §27-29

Vägtrafik

Trafikskadelagen kräver att motorredskap klass I och motorredskap klass II med tjänstevikt över 2000 kg ska vara trafikförsäkrade. Motorredskap klass I äldre än 3 år ska kontrollbesiktas med 24 månaders intervall enligt Fordonsförordningen

Fordonspärmen kan därför med fördel innehålla kopior av:

 • Giltig trafikförsäkring
 • Intyg från kontrollbesiktning (i förekommande fall).


Miljö

Det är vanligt att beställare har krav i sin upphandling att maskinen som utför arbete ska uppfylla vissa miljövillkor. Fordonspärmen kan därför innehålla de dokument som styrker att miljökraven uppfylls.

Exempel på dokument:

 • Miljödeklaration
 • Intyg från leverantör att hydraulvätska är biologiskt nedbrytbar
 • Bränsledeklaration

Digital dokumentation

Den dokumentation som krävs av arbetsmiljöverket ska ska finnas tillgänglig för kontroll i eller i närheten av anordningen. Dokumentation i digitalt format är inte giltig. 

Övriga dokument finns inte krav på att de ska medföras vid arbete eller vid färd på väg. Men det kan vara bra att kunna styrka att maskinen är trafikförsäkrad, besiktad och så vidare vid en kontroll eller i händelse av en olycka. Digitalt format tillgängligt via mobiltelefon eller liknade är då fullt användbart.

Uppgifter om godkänd kontrollbesiktning och giltig försäkring för fordon som är registrerade lagras även hos Transportstyrelsen.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 6 november 2018