user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker.

Välj ett ämne

 • Föroreningar, utsläpp och miljöskador

  Föroreningar i mark kan påträffas vid schaktarbeten och utsläpp från maskiner och verksamheter kan vara farliga för miljö och hälsa. Rätt åtgärder minskar risken för att föroreningar sprids.
 • Strandnära områden och biotopskydd

  I strandnära områden och områden med särskild vegetation, växtlighet eller kultur är möjligheterna till entreprenadarbeten begränsade och belagda med restriktioner om tillstånd eller får utföras endast med dispens.
 • Länkar för mer information

  En samling av användbara länkar till miljölagstiftning, regler och hemsidor med specifik information och sökfunktioner.
 • Terrängkörning är inte tillåtet

  Det är i princip förbjudet att köra med motordrivna fordon på barmark utanför vägnätet. De undantag som finns regleras av terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.
 • Hantering av schaktmassor, berg- och grustäkter

  Berg- och grustäkter är särskilda verksamheter som kräver tillstånd. Även upplag och hantering av schaktmassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga.
 • Verksamheter som kräver tillstånd eller marklov

  Vissa typer av arbeten kräver att en myndighet givit sitt tillstånd, eller att verksamhetsutövaren i förväg har anmält verksamheten till myndigheten. Det finns också bestämmelser som endast gäller inom vissa avgränsade områden, eller för enstaka föremål eller formationer.
 • Nationalparker och vattenskyddsområden

  Vissa områden anses extra skyddsvärda och har därför fått ett särskilt områdesskydd. Det är nationalparker, vattenskyddsområden och liknande.
 • Lagar om natur- och kulturmiljö

  Särskilt skyddsvärda kulturmiljöer, fornlämningar och fornfynd skyddas av lagstiftning, och ställer krav på försiktighet vid schaktarbeten.
 • Tillstånd eller anmälan för avloppsanläggande och vattenverksamhet

  Anläggande av enskilda avlopp, vattenverksamhet, brunnsborrning och andra specialreglerade markarbeten omgärdas av en rad föreskrifter och förordningar. Oftast krävs tillstånd men i visa fall räcker det med anmälan till tillsynsmyndighet.
 • Miljölagar vid entreprenadarbeten

  Detta är en vägledning till de viktigaste miljöbestämmelserna som entreprenörer och förare av entreprenadmaskiner bör känna till. Det är en kortfattad beskrivning av de rättsregler som finns för att skydda miljön och kulturlämningar.
 • Investeringsstöd till klimatsmarta

  Det finns möjlighet för företag att söka statligt stöd för investeringar för att effektivisera energianvändning och minska utsläppen av koldioxid. Kanske har du funderat på att gå över till förnybart bränsle eller montera solpaneler?
 • Biodrivmedel och reduktionsplikt

  Reduktionsplikten innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska utsläppen av växthusgas från fossila bränslen genom inblandning av förnybara drivmedel.
 • Föreskrifter för cisterner

  Föreskrifter från Naturvårdsverket och MSB reglerar vad som gäller angående cisterner/tankar och rörledningar för brandfarliga vätskor.
 • Miljökrav i entreprenader

  Trafikverkets och storstädernas miljökrav för upphandling av entreprenader går nu in i perioden 2020 och framåt. Här gör vi en sammanfattning av kraven.
 • Därför ska du ha policy i företaget

  En policy är en avsiktsförklaring som beskriver företagets inriktning inom ett specifikt område, t.ex. Miljö, Kvalitet eller Arbetsmiljö. Fördelen med att utforma sitt företags policy inom olika områden är att det fastställer normer och värderingar.