user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Miljölagar vid entreprenadarbeten

  Det finns en rad miljöbestämmelserna som entreprenörer och förare av entreprenadmaskiner ska känna till. Här får du en kortfattad beskrivning av de regler som finns för att skydda miljön och kulturlämningar.

 • Avtala om pris på drivmedel

  Skydda dig mot prishöjningar. Du kan avtala om priset från leverantören och reservera dig i avtal med kunder för oförutsedda kostnader.

 • Cisterner och rör med brandfarliga vätskor

  Om du har cisterner, tankar och rörledningar för brandfarliga vätskor behöver du känna till reglerna som gäller för dessa. Föreskrifter kommer från Naturvårdsverket och MSB. Här finns en sammanfattning.

 • Miljökrav i entreprenader

  Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader. Här gör vi en sammanfattning av kraven.

 • Farligt avfall – hantera och rapportera

  Om du hanterar farligt avfall, det vill säga avfall som kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö ska du rapportera in det till Naturvårdsverket. Tänk på att även till exempel en uttjänt maskin eller lysrör kan räknas som farligt avfall. Reglerna gäller från 1 november 2020.

 • Undvik kabelskador med Ledningskollen

  Kontakta Ledningskollen innan du gräver. Via webbtjänsten får du kontakt med de nätägare som har kablar i marken där du ska arbeta.

 • CE-märkning

  Maskiner och redskap ska vara CE-märkta för att säljas i Sverige. Att arbeta med en maskin eller utrustning som inte är CE-märkt får stora konsekvenser för dig och ditt företag i fall en olycka uppstår.

 • Terrängkörning är inte tillåtet

  Det är i princip förbjudet att köra med motordrivna fordon på barmark utanför vägnätet. De undantag som finns regleras av terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

 • Hantering av schaktmassor, berg- och grustäkter

  Berg- och grustäkter är särskilda verksamheter som kräver tillstånd. Även upplag och hantering av schaktmassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga. Om ni hanterar farligt avfall ska det dessutom rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister.

 • Vad kräver anmälan, tillstånd eller marklov?

  Vissa typer av arbeten kräver att en myndighet givit sitt tillstånd, eller att verksamhetsutövaren i förväg har anmält verksamheten till myndigheten. Vissa av dessa bestämmelser gäller endast inom vissa avgränsade områden, eller för enstaka föremål eller formationer.

 • Nationalparker, vattenskyddsområden, naturreservat med mera

  Vissa områden anses extra skyddsvärda och har därför fått ett särskilt områdesskydd. Det kan till exempel vara nationalparker, vattenskyddsområden eller naturreservat

 • Natur- och kulturmiljö ställer krav på entreprenörer

  Om du bedriver verksamhet som kan innebära risker för människors hälsa eller för naturmiljön är du skyldig att vidta skyddsåtgärder och begränsningar för att förebygga skadorna.

 • Tillstånd eller anmälan för att anlägga avlopp och vattenverksamhet

  Anläggande av enskilda avlopp, vattenverksamhet, brunnsborrning är exempel på arbeten där det finns särskild lagreglering. Oftast krävs tillstånd men i visa fall räcker det med en ifylld anmälan till tillsynsmyndighet.

 • Strandnära områden och biotopskydd

  I strandnära områden och områden med särskild vegetation, växtlighet eller kultur är möjligheterna till entreprenadarbeten begränsade. Även enkla åtgärder som att anlägga en rabatt i strandkanten kan vara förbjudet. Kontrollera om det krävs ett särskilt tillstånd, eller dispens från reglerna för att det ska vara tillåtet att utföra arbetet.

 • Föroreningar, utsläpp och miljöskador

  Vid grävnings- och schaktningsarbeten kan du träffa på gamla föroreningar i marken. Det kan också inträffa olyckor och incidenter med den egna maskinen som orsakar utsläpp som kan vara farliga för miljö och hälsa. Sätt snabbt in rätt åtgärder så minskar du skador på miljön! Vi går i igenom det viktigaste du behöver veta.

 • Kulturmiljölagen, fornlämningar och fornfynd

  Särskilt skyddsvärda kulturmiljöer, fornlämningar och fornfynd skyddas av kulturmiljölagstiftningen. Lagstiftningen ställer krav på försiktighet vid schaktarbeten och andra markarbeten.

 • Invasiva växtarter

  Invasiva arter sprider sig lätt och kan orsaka stor skada på vår miljö. Därför finns det regler kring hur dessa får hanteras. Men vad är det egentligen som gäller?

Hantering av schaktmassor, berg- och grustäkter

Berg- och grustäkter är särskilda verksamheter som kräver tillstånd. Även upplag och hantering av schaktmassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga. Om ni hanterar farligt avfall ska det dessutom rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Juridisk rådgivning

Som medlem får du hjälp med juridiska frågor av våra företagsrådgivare, om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Vid mer komplicerade juridiska ärenden får du också tillgång till våra anlitade entreprenadjurister.