user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ABG

Cisterner och rör med brandfarliga vätskor

Om du har cisterner, tankar och rörledningar för brandfarliga vätskor behöver du känna till reglerna som gäller för dessa. Föreskrifter kommer från Naturvårdsverket och MSB. Här finns en sammanfattning.

Naturvårdverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter som gäller cisterner, farmartankar och rörledningar för brandfarliga vätskor, exempelvis drivmedel.

MSB:s föreskrift MSBFS 2018:3 omfattar de krav som ställs angående:

 • Tekniska krav vid tillverkning
 • Installationskontroll
 • Periodiska kontroller (återkommande besiktning)

MSB om brandfarliga och explosiva varor

Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5 omfattar hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt anslutna rörledningar och slangledningar. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Det är bland annat krav på:

 • Information till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor innan installation av cistern eller hanteringen påbörjas
 • Sekundärt skydd
 • Omhändertagande när cistern tas ur bruk

OBS: Det är förenat med miljösanktionsavgift om inte kravet på information till tillsynsmyndighet är uppfyllt.

Mer info hos Naturvårdsverket

Den som har en cistern/farmartank omfattas av dessa regler från MSB och Naturvårdsverket, vilket bland annat innebär:

 • Att kontrollera tankens korrosionsskydd (klass S respektive K) återkommande med 6 eller 12 års mellanrum. 
 • Du ska skicka en kopia på utförda kontroller enligt MSB:s föreskrifter till Tillsynsmyndigheten (miljökontoret) eftersom de fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydd. 
 • Dubbelmantlad cistern är inte längre godkänd som sekundärt skydd.

Tankar i vattenskyddsområde

En tank som är placerad inom vattenskyddsområde ska ha en väl synlig skylt av varaktig beständighet med texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” uppsatt vid påfyllningsröret. Skylten ska även innehålla följande information:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Volym
 • Högsta fyllningsflöde
 • Innehåll

Om det finns lokala skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde som innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter gäller de lokala skyddsföreskrifterna.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 14 oktober 2020