user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Farligt avfall - hantera och rapportera

Om du hanterar farligt avfall, det vill säga avfall som kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö ska du rapportera in det till Naturvårdsverket. Tänk på att även till exempel en uttjänt maskin eller lysrör kan räknas som farligt avfall. Reglerna gäller från 1 november 2020.

Farligt avfall kan till exempel vara avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö såsom uppgrävda jordmassor som innehåller föroreningar. Men det kan också vara olika typer av elektronik, uttjänta fordon, impregnerat trä, lysrör eller kemikalier som innehåller gömda miljögifter. Den här breda tolkningen av farligt avfall gör att många verksamheter idag hanterar farligt avfall. Och i många fall ska det rapporteras in till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Ska ni rapportera till avfallsregistret?

Om ni på ert företag

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Då ska ni  rapportera in uppgifter om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Uppgifterna kommer att användas av tillsynsmyndigheter och för EUs avfallsstatistik bland annat i syfte att säkerställa att farligt avfall behandlas på rätt sätt och för att främja en cirkulär ekonomi där vi återanvänder avfall och även minskar mängden farligt avfall.

När och hur rapporteringen ska ske kan du läsa om hos Naturvårdsverket.

Vem är avfallsproducent?

Alla som ger upphov till avfall är en avfallsproducent. En ursprunglig avfallsproducent kan vara en verksamhetsutövare som genom sin tillverkning ger upphov till avfall. I de flesta fall är det okomplicerat att konstatera vem som är avfallsproducent men i vissa fall kan det vara svårare att bedöma. Det är viktigt att veta vem som är avfallsproducent eftersom en avfallsproducent har vissa skyldigheter. Till exempel ska avfallsproducenten:

 • ansvara för att se till att avfallet behandlas
 • stå för kostnaderna för hanteringen av avfallet

Det går inte att avtala om vem som ska vara avfallsproducent. Genom avtal går det dock att frigöra sig från ansvar från avfallets fullständiga behandling och från kostnaderna för hantering av det producerade avfallet.

När entreprenadarbete utförs i annans verksamhet är det extra viktigt att förstå vem som är avfallsproducent. Naturvårdsverket har en handledning som kan vara till hjälp.

Naturvårdsverkets handledning för avfallsproducent

Vad är farligt avfall?

De största mängderna farligt avfall består av förorenade jordmassor och kemiskt avfall. Och att spillolja är farligt avfall vet många. Däremot är inte alla medvetna om att giftiga metaller och andra miljögifter kan finnas ”gömda” i olika produkter. Lysrör kan innehålla kvicksilver, vilket kan göra att fastighetsägare till kontorsbyggnader producerar farligt avfall när lysrör byts ut.

Om ditt farliga avfall kommer från en produkt som innehåller farliga ämnen så ska produkten vara märkt med symboler eller beskrivande text. Produktens säkerhetsdatablad ska innehålla information om produktens farliga egenskaper. Uppgifter om avfallskod finns i säkerhetsdatabladets avsnitt 13. I avfallsförordningens (2020:614) bilaga 3 finns avfallskoder för alla klassade avfallstyper, och där är alla typer av avfall markerade med en asterisk (*) farligt avfall.

Avfallsförordning (2020:614)

Klassificering av farligt avfall, Naturvårdsverket

Uppgifter som ska antecknas i avfallsregistret

En anteckning i avfallsregistret ska innehålla de uppgifter som anges i 6 kap 1 – 5 §§ avfallsförordningen (2020:614), samt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Vilka uppgifter du ska ange beror till stor del på vilken roll du har i avfallskedjan.

Exempelvis ska en avfallsproducents anteckning innehålla följande uppgifter per avfallstyp:

 1. var avfallet producerats,
 2. datum för borttransport,
 3. transportsätt,
 4. vem som ska transportera bort avfallet,
 5. avfallets vikt i kilogram, och
 6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Mer information om farligt avfall och avfallsregistret

Avfallsförordning (2020:614)

Föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

Frågor och svar om avfallsregistret för farligt avfall

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 28 juni 2022