user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Miljökrav i entreprenader

Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader. Här gör vi en sammanfattning av kraven.

Trafikverkets och storstädernas miljökrav bygger på en gemensam överenskommelse som handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader. Det här är en sammanfattning av miljökraven vid upphandlingar. Den fullständiga informationen finns på hemsidorna för Stockholms, Göteborgs och Malmö kommun samt hos Trafikverket.

Trafikverkets information om miljökrav för oss i branschen

Systematiskt miljöarbete

Entreprenören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Det innebär att följande ska finnas:

 • Miljöpolicy som är antagen av företagets ledning och som innehåller åtagande om att uppfylla bindande krav och en ständigt förbättrad miljöprestanda.
 • Mål och handlingsplaner för betydande miljöpåverkan och miljörisker.
 • Rutiner för:
  • hantering av betydande miljöpåverkan och miljörisker
  • egenkontroll och uppföljning av miljöarbetet
  • hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder
  • beredskap och agerande vid nödlägen.

Ovanstående punkter ska vara relevanta för den del av företagets verksamhet som berörs av upphandlingen.

Miljöplan

Entreprenören ska senast vid entreprenadens startmöte presentera en skriftlig objektsanpassad miljöplan för beställaren.

Mall för miljöplan Trafikverket

Drivmedel

Minst 20 procent av den samlade energianvändningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska bestå av el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikt.

Mall för redovisning av energianvändning Trafikverket

Alkylatbensin ska användas till bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de fall dess motorer inte är försedda med katalytisk avgasrening.

Avgasemissioner

Från år 2020 gäller följande kravnivåer i upphandlingar. Observera att även upphandlingar som är gjorda under åren 2018-2019 kan omfattas av kraven, om projekten/arbetet kommer att pågå till 2020 eller längre. Det bör i så fall framgå av upphandlingsunderlaget.

Lätta fordon

Grundkrav

Lätta fordon ska uppfylla Euroklass 5 eller senare Euro-krav.

Tunga fordon

Grundkrav

Euroklass V eller senare Euro-krav.

Skärpta krav i känsliga områden

Euroklass VI eller senare Euro-krav.

Arbetsmaskiner

Grundkrav

Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat.

Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller högre får användas även om de är äldre än 12 år.

Skärpta krav i känsliga områden

Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 6 år, tillverkningsåret oräknat.

Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller högre får användas även om de är äldre än 6 år.

Arbetsmaskiner vars motorer har en effekt under 19 kW får vara högst 9 år, tillverkningsåret oräknat.

Känsliga områden

Ett känsligt område är ett område där miljökvalitetsnormer (MKN) riskerar att överskridas. Det gäller exempelvis halter av de ämnen som regleras inom luftkvalitetsförordningen (2010:477). Det kan också vara ett område som kräver särskilda försiktighetsåtgärder på grund av risk för förorening av vattentäkter eller känsliga våtmarker. Det är alltså inte så att miljökvalitetsnormerna måste överskridas för att de skärpta kraven ska tillämpas (till exempel för känsliga områden).

Områden inom de geografiska kommungränserna i Göteborgs, Malmö och Stockholms stad definieras alltid som känsligt område för utsläpp till luft- och vatten. De tre städerna har en hög exponering av luftföroreningar och är särskilt riskutsatta för vattenföroreningar som lätt når känsliga vattenområden (recipienter).

Utanför storstädernas kommungränser tydliggör beställaren (Trafikverket) i förfrågningsunderlaget om krav för känsliga områden ska tillämpas.

Kemiska produkter

Entreprenören ska tillämpa miljöbalkens produktvalsprincip vid val och användning av kemiska produkter. Det innebär bland annat att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan vara skadliga för människor eller miljön, om produkterna kan ersättas med andra mindre farliga produkter.

Grundkrav kemiska produkter

 1. Kemiska produkter ska i första hand klara Trafikverkets kriterier för grupp A.

 2. Om det inte är möjligt att uppfylla Trafikverkets kriterier för grupp A får kemiska produkter som klarar kriterierna för grupp B användas med särskilda villkor.
  • En dokumenterad produktvalsanalys och farobedömning ska göras innan produkten används.
 3. Om det inte heller är möjligt att uppfylla Trafikverkets kriterier för grupp B får kemiska produkter klassificerade i grupp C användas med särskilda villkor.
  • En dokumenterad produktvalsanalys, farobedömning samt riskanalys ska göras innan produkten används.

Kemiska produkter får inte användas om de innehåller ämnen på Trafikverkets förbudslista i halter lika med eller över respektive ämnes egenskapskriterier, Grupp D.

Trafikverkets förbudslista

Skärpta krav i känsliga områden

Förutom kraven på kemiska produkter ska hydraulvätskor som används uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS 155434.

Farliga ämnen i material och varor

Entreprenören ska tillämpa miljöbalkens produktvalsprincip vid val och användning av material och varor (se ovan). Alla inbyggda material och varor ska uppfylla kraven nedan för att användas i entreprenaden. 

Grundkrav

 1. Material och varor ska i första hand klara Trafikverkets kriterier för grupp A.

 2. Om det inte är möjligt att uppfylla Trafikverkets kriterier för grupp A får material och varor som klarar kriterierna för grupp B användas.

 3. Om det inte heller är möjligt att klara Trafikverkets kriterier för grupp B får material och varor klassificerade i grupp C användas med särskilda villkor.
  • En dokumenterad produktvalsanalys samt en riskanalys ska göras innan materialet eller varan används.

Material och varor får inte användas om de innehåller ämnen på Trafikverkets förbudslista i halter lika med eller över respektive ämnes egenskapskriterier, Grupp D.

Om entreprenören måste använda material och varor där det saknas tillgänglig information om vilka ämnen som ingår, grupp E, ska en dokumenterad produktvalsanalys göras innan materialet eller varan används.

Trafikverkets kriterier för kemiska produkter och farliga ämnen i grupp A, B och C är harmoniserade med kriterier som används av bedömningssystemen i bygg- och anläggningsbranschen. Dessa bedömningssystem får i samråd med beställaren användas för att verifiera material och varor enligt Trafikverkets kriterier.

Bedömningssystemen i bygg- och anläggningsbranschen Basta/Beta online

Uppföljning av kraven 2020

Storstäderna genomför varje år en uppföljning av ett antal pågående entreprenadprojekt genom stickprover. Under 2020 kontrollerades sammanlagt cirka 50 entreprenader och över 500 fordon och maskiner.

Bland avvikelserna sticker hydrauloljan ut (ca 33%). De flesta entreprenörer har någon form av systematiskt miljöarbete, men det finns brister gällande redovisande dokumentation. Det var färre avvikelser vad gäller drivmedel, fordon och maskiner (ca 10-18-40% beroende på typ). Många lätta fordon hade avvikelser på ålder eller drivmedel. Det var också en del avvikelser (ca 25%) på spillberedskapen. Även om detta inte finns med i de gemensamma kraven är det dock viktigt att tänka på om det sker en miljöolycka eller utsläpp.

Har du frågor om Trafikverkets och kommunernas gemensamma krav för upphandling av entreprenader? Kontakta oss på ME.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 19 december 2017

Uppdaterad den 17 augusti 2021