user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Miljölagar vid entreprenadarbeten

Detta är en vägledning till de viktigaste miljöbestämmelserna som entreprenörer och förare av entreprenadmaskiner bör känna till. Det är en kortfattad beskrivning av de rättsregler som finns för att skydda miljön och kulturlämningar.

Roller och rättsförhållanden

Inom juridiken skiljer man bland annat på civilrätt och offentlig rätt. Entreprenören utför uppdrag åt Beställaren. Förhållandet mellan dem är ett civilrättsligt förhållande, grundat på ett avtal. Men för att få utföra uppdraget kan det krävas ett tillstånd eller liknande från en Myndighet. Detta förhållande betecknas ett offentligrättsligt förhållande.

De flesta bestämmelser som tas upp här är offentligrättsliga, och det vanligaste är att kraven riktas mot Beställaren, eller ”Verksamhetsutövaren” som denne ofta kallas i rättsliga sammanhang.

Verksamhetsutövare är den juridiska termen för den som driver och ansvarar för t.ex. en markbädd. Det finns också offentligrättsliga regler som riktas mot Entreprenören.

När ska man kontakta myndigheterna?

Regelsystemet bygger på att alla personer på eget initiativ ska hålla sig underrättade om vad lagstiftningen säger. Det går i princip aldrig att gå fri från ansvar med hänvisning till att regeln var okänd, något som gäller även om det i praktiken kan vara svårt både att hitta och att förstå lagar och andra rättsregler.
Lagar tillkommer och ändras. Maskinentreprenörernas branschlaglista är en bra hjälp för dig att hålla dig uppdaterad om vad som händer i regelsystemet. Svenska lagar och förordningar i sin helhet hittar du man bland annat på www.riksdagen.se. Det går också fort att söka direkt på nätet, exempelvis ”miljöbalken” så kommer man direkt till den text man vill ha.

Miljöbalken, hänsyn och egenkontroll

Oavsett om det krävs ett tillstånd eller en anmälan, eller ingen myndighetskontakt alls, för att få utföra en viss verksamhet, så gäller att alla som utför eller låter utföra sådana åtgärder ska vara varsamma med naturmiljön, så att det inte uppstår för stora skador på den plats verksamheten ska utföras eller på angränsande områden. Alla ska därför välja en lämplig plats, vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och åtgärder för att skydda människors hälsa och miljö. Dessa grundläggande bestämmelser finns i miljöbalkens kapitel 2. Det finns också ett grundläggande krav på att om verksamheten bedrivs yrkesmässigt, ska man utnyttja den bästa möjliga tekniken för att minska skador eller risker för skador.
Uppstår det skador är det den som har orsakat skadan, som är skyldig att vidta återställningsåtgärder. Också detta regleras i miljöbalken.

Alla som utför verksamheter där miljöbalken gäller, ska ha en god egenkontroll.

Efterarbete

Det sista intrycket Beställaren får av Entreprenören är det färdiga arbetet. En stökig och nedskräpad arbetsyta lämnar ett dåligt intryck efter sig. Att efterlämna sådant som överblivet arbetsmaterial och oljeskvättar är dessutom nedskräpning enligt miljöbalken.

Det är alltid den som har skräpar ner som i första hand bär ansvaret för att avfallet tas bort. Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalken. Lämna arbetsplatsen ren och fin, då blir både Beställaren och Myndigheterna nöjda. Det visar också på att du är en noggrann yrkesperson, som kan bli rekommenderad till nya kunder.

Miljöskyddsregler

Det är alltid ditt ansvar att ta reda på vilka lagar och regler som gäller, men syftet är att dessa avsnitt ska ge dig bra vägledning om vad som kan gälla. I texterna ges ett flertal exempel på verksamheter och åtgärder som kan vara förbjudna, anmälningspliktiga eller som kräver ett tillstånd men se därför inte dessa texter som en fullständig information om vad som gäller. 

 

Mer att läsa

Klicka på det avsnitt som du vill läsa mer om:

Avlopp, vattenverksamhet och andra specialreglerade markarbeten

Kablar och rör i marken, Ledningskollen

Kulturmiljölagen, fornlämningar och fornfynd

Nationalparker, vattenskyddsområden och andra särskilda områdesskydd

Skadeståndslagen, föroreningar och utsläpp

Strandskydd, biotopskydd och generella områdesskydd

Tillstånd, bygglov och marklov

Täkter, upplag och hantering av schaktmassor

Körning med motorfordon i terräng

Länkar för mer information

Informationen redovisas mot bakgrund av de regler som gäller 2017-09-15. Sakinnehåll är granskat av miljöjuristen Jonas Christensen på Ekolagen Miljöjuridik AB på uppdrag av Maskinentreprenörerna (ME).

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 5 oktober 2018