user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Miljölagar vid entreprenadarbeten

Det finns en rad miljöbestämmelserna som entreprenörer och förare av entreprenadmaskiner ska känna till. Här får du en kortfattad beskrivning av de regler som finns för att skydda miljön och kulturlämningar.

Roller och skillnaden mellan civilrätt och offentlig rätt

Juridiken skiljer bland annat på civilrätt och offentlig rätt. När du som entreprenören utför ett uppdrag åt en beställaren är förhållandet mellan er är ett civilrättsligt förhållande. Det är grundat på ett avtal. Men för att få utföra uppdraget kan det krävas ett tillstånd eller liknande från en myndighet. Förhållandet mellan den som måste begära tillståndet och myndigheten kallas för ett offentligrättsligt förhållande.

Det vanligaste är att regler för att skydda naturområden, miljön och så vidare gäller mot beställaren, eller ”verksamhetsutövaren” som en beställare ofta kallas i rättsliga sammanhang.

Verksamhetsutövare är en juridisk term för den som driver och ansvarar för till exempel en markbädd. Men det finns också offentligrättsliga regler som riktas mot dig som entreprenör.

Koll på branschlaglistan!

Du behöver hålla koll på lagstiftningen och de regler som gäller eftersom det i princip aldrig går att fria sig från ansvar med hänvisning till att du inte kände till en regel.

Dessutom ändras lagar och det kommer nya. Maskinentreprenörernas branschlaglista hjälper dig att hålla dig uppdaterad om vad som händer i regelsystemet. Svenska lagar och förordningar i sin helhet hittar du på riksdagen.se.

Maskinentreprenörernas branschlaglista

Riksdagen Dokument & lagar

Miljöbalken kräver hänsyn och egenkontroll

Naturligtvis ska du vara varsam om naturen och miljön, oavsett om det krävs ett tillstånd eller en anmälan, eller ingen myndighetskontakt alls, för att få utföra en viss verksamhet. Det får inte uppstå för stora skador på den plats arbetet ska utföras eller på angränsande områden. Det är allas skyldighet att välja en lämplig plats, vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och åtgärder för att skydda människors hälsa och miljö.

Det här är grundläggande bestämmelser som finns i miljöbalkens kapitel 2. Det finns också ett grundläggande krav på att om verksamheten bedrivs yrkesmässigt, ska man utnyttja den bästa möjliga tekniken för att minska skador eller risker för skador. Riskerar man att skada naturen ska man alltid fundera på om det finns en annan plats som är lämpligare, och där man kan inrätta samma typ av anläggning.

Om det uppstår skador är det den som har orsakat skadan, som är skyldig att vidta återställningsåtgärder. Också detta regleras i miljöbalken.

Om föroreningar, utsläpp och miljöskador

Alla som utför verksamheter där miljöbalken gäller, ska ha en god egenkontroll.

Miljökrav i entreprenader

Lämna området snyggt efter dig och få bra vitsord

Det sista intrycket beställaren får av dig som entreprenör är det färdiga arbetet. En stökig och nedskräpad arbetsyta lämnar ett dåligt intryck efter sig. Att lämna arbetsmaterial och oljeskvättar är dessutom nedskräpning, enligt miljöbalken.

Det är den som har skräpat ner som i första hand bär ansvaret för att avfallet tas bort. Nedskräpning är straffbart, enligt miljöbalken. Lämna arbetsplatsen ren och fin, då blir både beställaren och myndigheterna nöjda. Det visar också på att du är en noggrann yrkesperson, och som sådan kan du bli rekommenderad till nya kunder.

Mer att läsa

Det är alltid ditt ansvar att ta reda på vilka lagar och regler som gäller. Syftet med sidorna som vi länkar till här nedan är att de ska ge dig bra vägledning om vad som kan gälla. Under varje avsnitt hittar du exempel, vägledning och länkar till mer information. 

Avlopp, vattenverksamhet och andra specialreglerade markarbeten

Kablar och rör i marken, Ledningskollen

Kulturmiljölagen, fornlämningar och fornfynd

Nationalparker, vattenskyddsområden och andra särskilda områdesskydd

Skadeståndslagen, föroreningar och utsläpp

Strandskydd, biotopskydd och generella områdesskydd

Tillstånd, bygglov och marklov

Täkter, upplag och hantering av schaktmassor

Körning med motorfordon i terräng

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 2 november 2020