user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Lindings Våtmarksrestaurering AB

Tillstånd eller anmälan för avloppsanläggande och vattenverksamhet

Anläggande av enskilda avlopp, vattenverksamhet, brunnsborrning och andra specialreglerade markarbeten omgärdas av en rad föreskrifter och förordningar. Oftast krävs tillstånd men i visa fall räcker det med anmälan till tillsynsmyndighet.

Små avloppsanläggningar - enskilda avlopp

Det som numera kallas små avlopp är en avloppsanläggningar för 1–200 personekvivalenter (pe). Markbäddar, infiltrationsanläggningar, slutna tankar samt minireningsverk är några vanliga typexempel.

Vill du läsa mer om teknik för enskilda avlopp finns bland annat avloppsguidens hemsida

Tillstånd eller anmälan

För att anlägga enskilda avlopp med WC krävs tillstånd från kommunen. För att genomföra sådana ändringar som innebär att mängden avloppsvatten eller typen av avloppsvattnet förändras, krävs en anmälan. En anmälan krävs också för att få anlägga ett BDT-avlopp, d.v.s. en anordning för bad-, disk- och tvättvatten. I vissa fall krävs också en anmälan för att inrätta en sådan anläggning för hantering av dagvatten.

Vem ansvarar för att ansöka eller anmäla?

Det är den som är ansvarig för inrättandet som är verksamhetsutövare och ansvarar för att tillstånd söks eller att anmälan lämnas in. Den som släpper ut hushållsspillvatten på fastigheten är också ansvarig för att utsläpp kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer och att lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utförs, se 9 kap. 7 § MB. En inhyrd entreprenör kan inte åläggas detta ansvar.

Det finns dock inget formellt hinder för att entreprenören själv står som sökande eftersom den sökande inte måste äga marken där avloppet avses placeras. I det fallet undertecknar entreprenören ansökan och mottar också beslutet och den som ska ha anläggningen deltar inte i processen annat än som eventuell part pga. att hen äger marken där anläggningen placeras.

Ett vanligt fall är att husbyggarföretag uppför nyckelfärdiga hus med färdiga avloppslösningar och där äganderätten övergår först när huset är slutbesiktigat och klart. Då är det husbyggaren som bär ansvaret för att tillstånd söks eller att anmälan görs.

Fullmakt krävs om annan än den sökande ”sköter ansökan”

I praktiken är det ofta en entreprenör som ”sköter ansökan” för den sökande och i dessa fall är det viktigt att handläggaren begär in en skriftlig fullmakt från sökanden som visar att entreprenören har rätt att företräda denne. Det är till den sökande som tillståndet eller föreläggandet om skyddsåtgärder adresseras. Entreprenören agerar endast som ombud och sköter handläggningen för den sökandes räkning.

I vissa kommuner har man infört tillståndsplikt även för inrättande av anläggningar för BDT-vatten, t.ex. inom vattenskyddsområden. Kontrollera med det lolkala miljökontoret vad som gäller innan arbetet påbörjas.

Vägledning om enskilda avlopp och ansökan om tillstånd finns på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida

Sanktionsavgift

Det är förbjudet att vidta någon annan åtgärd än att gräva en provgrop, innan det finns ett tillstånd som vunnit laga kraft eller innan dess att en anmälan har gjorts. Ansvaret för att söka tillstånd/lämna in en anmälan vilar på verksamhetsutövaren, vilket i praktiken innebär fastighetsägaren. Det är dock vanligt att tillståndsansökan hanteras av entreprenören som ska anlägga avloppet. Påbörjar man inrättandet eller ändringen innan det finns ett giltigt tillstånd kan verksamhetsutövaren bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Det är straffbart att bryta mot ett villkor i ett tillstånd.

Arbeta för privatkund

Att anlägga ett litet avlopp för privathushåll omfattas av konsumenttjänstlagen som bland annat innebär att konsumenten har möjlighet att reklamera arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades. Även om det i vissa kommuner kommer ut en miljöinspektör för att besiktiga anläggningen innan den tas i bruk, så är aldrig myndigheten ansvarig för dess funktion. Det är ett typiskt civilrättsligt förhållande, mellan beställare och entreprenör. Inspektören ska endast granska att anläggningen lagts enligt ansökan, inte att den fungerar.

Till konsumenttjänstlagen på riksdagens lagsida

Vattenverksamheter

Många arbeten utförs i ytvatten, grundvatten eller vid strandlinjen och i den mån vattnet berörs kan det vara en så kallad vattenverksamhet. Vissa vattenverksamheter ska anmälas till länsstyrelse eller kommun, och mer omfattande verksamheter kräver tillstånd från domstol.

Exempel på vattenverksamheter är:

 • Grävning i vatten i form av rensningar, lägga ner vägtunnlar, kablar och rör samt återställning av vattendrag
 • Utrivning av befintliga vattenanläggningar, t.ex. dämmen.
 • Muddringar eller igenfyllnad
 • Anläggningar som bryggor, pirar, utfyllnad vid badplatser
 • Anläggande eller igenfyllnad av våtmarker
 • Dikning och markavvattning

De vattenverksamheter som listas nedan är undantagna från tillståndsplikten, men är istället anmälningspliktiga (19 § Förordning 1998:1388 om vattenverksamhet m.m.)

 1.  anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar
 2.  uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,
 3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3000 kvadratmeter,
 4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,
 5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3000 kvadratmeter,
 6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund,
 7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning,
 8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde,
 9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,
 10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,
 11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10,
 12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10, eller
 13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10.

Brunn för vatten eller bergvärme

Vattentäkter är en form av vattenverksamhet (se ovan), oavsett om det gäller uttag av ytvatten eller grundvatten. Detta gäller även utvinning av bergvärme (energibrunnar). Ansvarig myndighet för dessa verksamheter är länsstyrelsen (i vissa fall kommunen). När det gäller vattentäkter som inrättas för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning, krävs inte tillstånd.

Kontakta alltid kommunen

Eftersom kommunerna har möjlighet att införa tillståndsplikt även för små vattentäkter i områden där det är eller kan bli brist på rent grundvatten, kan det också vara bra att ta en kontakt med kommunen. Kommunen kan dessutom införa bygglovsplikt för enskilda brunnar, men bara inom områden som omfattas av en detaljplan.

Mer om anläggande av brunn finns att hämta hos Sveriges Geologiska Undersökning:

Vägledning för att borra brunn  

Anmälningsplikt gäller för installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Anmälan görs till kommunen, som också kan införa tillståndsplikt inom t.ex. vattenskyddsområden.

Lämna redogörelse till Brunnsarkivet

Den som yrkesmässigt utför borrning, rördrivning, grävning eller liknande arbete i syfte att undersöka förekomst av grundvatten eller i syfte att tillgodogöra sig grundvatten eller värme ur berget ska enligt lag lämna en skriftlig redogörelse för arbetet och dess resultat till Brunnsarkivet hos Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Dikning och markavvattning

En dikningsverksamhet som syftar till att varaktigt öka ett områdes lämplighet för något visst ändamål, såsom för odling eller exploatering, kan utgöra en s.k. markavvattning som är totalförbjudet i stora delar av landet. Där det kan vara tillåtet krävs det tillstånd från länsstyrelsen, och är det förbjudet kan det finnas möjlighet att ansöka om dispens.

Tillstånd eller anmälan

Så kallad skyddsdikning innebär att man dikar ur skogsmark i samband med en avverkning, för att inte marken ska bli vattensjuk efter avverkningen. Verksamheten är anmälningspliktig enligt skogsvårdslagstiftningen. Syftet är alltså inte att varaktigt öka markens lämplighet, utan att kunna bibehålla en vissa användningsform.

Om arbetet handlar om att muddra, rensa eller gräva ur befintliga diken så kan det också vara en verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan. Kontakta länsstyrelsen i det län där arbetet ska utföras, för att få information.

Samråd för täckdikning

Täckdikning innebär att man lägger ner dräneringsledningar, främst i jordbruksmark. Om det handlar om att dränera jordbruksmark med maximalt 300 mm rördiameter, och om det inte är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen kan komma att skadas krävs inte tillstånd. Däremot kan det vara nödvändigt att göra en s.k. samrådsanmälan. Om samråd kan du läsa mer på sidan om Tillstånd, Bygglov och Marklov:

Om samråd

 

Läs mer om Miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 28 december 2018