user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kulturmiljölagen, fornlämningar och fornfynd

Särskilt skyddsvärda kulturmiljöer, fornlämningar och fornfynd skyddas av kulturmiljölagstiftningen. Lagstiftningen ställer krav på försiktighet vid schaktarbeten och andra markarbeten.

Skillnaden mellan fornlämning och fornfynd

Kulturmiljölagen skiljer mellan fornlämningar och fornfynd. Som fast fornlämning klassas gravar, resta stenar, samlingsplatser, boplatser, ruiner, färdvägar och skeppsvrak men det kan även vara naturbildningar. Även området runt fornlämningen räknas dit.

Fornfynd är föremål som saknar ägare, som påträffas i eller vid en fornlämning eller kan antas vara från tiden före år 1850. Fornfynd som hittas i anslutning till en fornlämning tillfaller staten, andra fornfynd tillfaller upphittaren men man måste erbjuda staten att köpa det.

Både du och din beställare är ansvariga

I kulturmiljölagens sägs att ”Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt är möjligt undviks eller begränsas”. Det innebär att både beställaren och du som entreprenör kan göras ansvarig för skador som uppkommer på fornlämningar och fornfynd, till exempel vid ett grävarbete.

Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ändra, gräva ut eller täcka över en fast fornlämning.

Ta reda på om en fornlämning kan komma att beröras av det arbete som du och beställaren planerar. Kontakta i så fall snarast länsstyrelsen.

Om du träffar på en fornlämning ska du omedelbart avbryta arbetet där. Arbetsledningen ska anmäla det omedelbart till länsstyrelsen.

Fornfynd ska anmälas till länsstyrelsen, polisen eller Riksantikvarieämbetet.

Om du träffar på ett fornfynd när du arbetar ska du anmäla det till länsstyrelsen, polisen eller Riksantikvarieämbetet, så snart du kan.

I söktjänsten Fornsök kan man söka efter kända fornlämningar. Fornsök innehåller mer än 1,7 miljoner fornlämningar på över 600 000 olika platser i Sverige både på land och i vatten.

Fornsök

Därtill kommer alla fornlämningar som ännu inte upptäckts. Risken, att stöta på historiska lämningar ska inte underskattas.

Läs mer om miljölagstiftning.

Publicerad den 30 oktober 2020
Uppdaterad den 30 oktober 2020