user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Creative commons

Nationalparker och vattenskyddsområden

Vissa områden anses extra skyddsvärda och har därför fått ett särskilt områdesskydd. Det är nationalparker, vattenskyddsområden och liknande.

Gemensamt för dessa skyddsformer är dels att de gäller ett väl avgränsat område, stort eller litet, och dels att det för detta område finns särskilda bestämmelser. I kommunernas översiktsplaner, som oftast finns publicerade på internet finns dessa områdesskydd markerade.

På Naturvårdsverkets webbplats finns även en nationell kartdatabas (GIS) där olika områdesskydd är markerade i Skyddad natur i Sverige.

Exempel på skyddsområden

Nationalparker ägs av staten, och restriktionerna kan vara omfattande. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida om våra nationalparker.

Sveriges nationalparker

Naturreservat inrättas av staten (länsstyrelsen) eller av kommunerna. Området kan vara både i privat eller offentlig ägo.

Kulturreservaten syftar till att skydda ett område som är av kulturhistoriskt intresse, och inte sällan sammanfaller de med naturreservat. Information om dessa finns hos länsstyrelsen och på nätet.

Svenska kulturlandskap

Naturvårdsområden inrättas inte längre men det finns ett antal fortfarande. De skyddar samma typer av objekt som naturreservat. Information om dessa finns hos respektive länsstyrelse.

Vattenskyddsområden, syftar till att skydda en yt- eller grundvattentillgång, som används eller kan komma att användas som vattentäkt för dricksvatten. Till varje vattenskyddsområde finns en vattenskyddsföreskrift, framtagen av kommunen. Inom vattenskyddsområdena finns ofta långtgående förbud och restriktioner som rör hur marken och vattnet får utnyttjas, t.ex. förbud mot vissa typer av markanvändning, förbud mot att lagra eller transportera olja och andra kemikalier. Det kan också finnas förbud mot inrättande av vissa typer av avloppsanläggningar, samt mot andra typer av schaktningar, grävningsarbeten eller brunnsborrningar som kan komma att skada vattenförekomsten.
Inom vattenskyddsområden är det viktigt var man placerar sin extratank med bränsle, hur man ska bete sig om hydraulslangen springer läck eller var man parkerar sina maskiner under nätter och helger. Naturligtvis påverkas också möjligheterna att utföra markabeten överhuvudtaget inom ett vattenskyddsområde. Kontrollera med kommun/länsstyrelse vad som gäller lokalt.

Djur- och växtskyddsområden kan inrättas för att värna känsliga bestånd. Det är kommunen eller länsstyrelsen som kan inrätta detta skydd. Exempel är fågelskyddsområden respektive sälskyddsområden.

Natura 2000 områden (s.k. Särskilda bevarandeområden respektive Särskilda skyddsområden). Dessa områdesskydd bygger dels på regler där olika typer av biotoper (livsmiljöer) ges ett starkt skydd, dels på regler om skydd för fåglar och deras bon och rastplatser. När det gäller dessa typer av områden så finns det vanligtvis inga speciella föreskrifter kopplade till dem, utan de får i så fall skyddas som nationalparker eller naturreservat. En speciell omständighet med dessa områden är istället att aktiviteter, verksamheter, som väsentligen kan komma att påverka de naturvärden som skyddas kan bli tillståndspliktiga även om inga andra regler bestämmer så. Skyddet är så utformat att även aktiviteter utanför dessa områden, som stör inom Natura-2000 områdena, kan vara tillståndspliktiga.

EU:s fågelskydd omfattar alla naturligt förekommande fåglar i Europa, men särskilt skydd ges de fågelarter som räknas upp i en bilaga till lagstiftningen. Reglerna kan då innebära att man inte får riva bon eller såga ner träd eller kanske ens störa fåglarna till exempel genom att köra eller arbeta i närheten av platser där dessa fåglar vistas.

Miljöriskområde kan inrättas för ett mark- eller vattenområde som är så förorenat att det kan innebära risker att vistas där, eller där markarbeten riskerar att leda till att situationen förvärras eller att föroreningarna sprids utanför området. Exempel på områden som kan ha ett sådant skydd är platser där det tidigare bedrivits träimpregneringsverksamhet, gasklockor eller hantering av petroleumprodukter.


Fridlysning av djur och växter, det vill säga, att djur ges ett skydd mot jakt, rivning av bon eller när det gäller växter ett skydd mot plockning och uppgrävning. Information om fridlysningar finns hos länsstyrelsen, samt på webbsidan den Virtuella floran som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. 

Naturminne är särpräglade naturföremål, såsom mycket gamla träd, märkliga stenar (t.ex. raukar) etc. kan skyddas av beslut från kommun eller länsstyrelse. Ofta sitter det en skylt på eller nära vid dessa naturminnen, men man kan inte alltid utgå från att det är så.

Läs mer om Miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 5 oktober 2018