user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Creative commons

Nationalparker, vattenskyddsområden, naturreservat med mera

Vissa områden anses extra skyddsvärda och har därför fått ett särskilt områdesskydd. Det kan till exempel vara nationalparker, vattenskyddsområden eller naturreservat

Gemensamt för områden med områdesskydd är dels att de gäller ett stort eller litet avgränsat geografiskt område, dels att det finnas förbud mot vissa aktiviteter eller att det kan krävas tillstånd att få utföra vissa verksamheter i området. I kommunernas översiktsplaner finns ofta de här områdesskydden markerade. Du hittar ofta en kommuns översiktsplan på kommunens webbplats.

Hur vet jag vad som är tillåtet i ett skyddat område?

Naturvårdsverket har en nationell kartdatabas (GIS) med i princip alla tänkbara områdesskydd markerade. Här kan du söka direkt i en karta men också skriva in namnet på den sjö eller det området det gäller. Genom att söka dig fram kan du få fram allt som gäller för just detta område. Eftersom det är straffbart (böter eller i vissa fall fängelse) att bryta mot vad som beslutats i ett skyddat område kan det vara värt att lägga ner några minuter på att undersöka vad som verkligen gäller. Både den som faktiskt har utfört en viss åtgärd, till exempel suttit i grävmaskinen och den som har beställt arbetet kan bli straffad för sådana åtgärder.

Skyddad natur i Sverige

Exempel på olika skyddsområden

Nationalparker

Nationalparker ägs av staten, och restriktionerna kan vara omfattande. Syftet med nationalparker kan både vara att bevara naturen men också att göra den tillgänglig för turister. I en nationalpark kan  det vara förbjudet att under vissa delar av året att vistas där, även om man går till fots.   

Sveriges nationalparker

Naturreservat

Staten (länsstyrelsen) eller kommunen beslutar om att bilda ett naturreservat. Ett naturreservat kan både ägas av privatpersoner och företag, eller ägas av stat eller kommun, men både markägaren liksom andra besökare måste följa bestämmelserna. Ett arbete i ett naturreservat kräver därför inte endast markägarens medgivande, utan man måste också försäkra sig om att arbetet inte kommer att strida mot reservatsbestämmelserna.

Kulturreservat

Kulturreservaten syftar till att skydda ett område som är av kulturhistoriskt intresse, ofta sammanfaller de med naturreservat. Information om kulturreservaten finns hos länsstyrelsen och i databasen Skyddad natur i Sverige.

Svenska kulturlandskap

Skyddad natur i Sverige

Naturvårdsområden

Naturvårdsområden bildas inte längre, men det finns fortfarande ett antal sådana kvar. De skyddar samma typer av objekt som naturreservat. Information om naturvårdsområden finns hos respektive länsstyrelse liksom i kartdatabasen Skyddad natur i Sverige.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden, syftar till att skydda en yt- eller grundvattentillgång, som används eller kan komma att användas som vattentäkt för dricksvatten. Till varje vattenskyddsområde finns en vattenskyddsföreskrift. I ett vattenskyddsområde finns ofta långtgående förbud och restriktioner om hur marken och vattnet får utnyttjas, till exempel förbud mot vissa typer av markanvändning, förbud mot att lagra eller transportera olja och andra kemikalier. Det kan också finnas förbud mot inrättande av vissa typer av avloppsanläggningar, samt mot andra typer av schaktningar, grävningsarbeten eller brunnsborrningar som kan komma att skada vattenförekomsten.

Inom vattenskyddsområden är det viktigt var man placerar sin extratank med bränsle, hur man ska bete sig om hydraulslangen springer läck eller var man parkerar sina maskiner under nätter och helger. Kontrollera med kommunen/länsstyrelsen vad som gäller lokalt om du ska utföra arbete i ett vattenskyddsområde.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden inrättas för att skydda djur eller växter med särskilda behov av skydd. Det kan till exempel vara ett fågelskyddsområde som är viktigt för häckande fåglar på våren eller en ö viktig för sälar (sälskyddsområde). Kommunen eller länsstyrelsen inrättar detta skydd.  

Särskilda bevarandeområden och särskilda skyddsområden, Natura 2000 

Särskilda bevarandeområden och särskilda skyddsområden har områdesskydd för att skydda olika typer av biotoper (livsmiljöer) såsom regler om skydd för fåglar och deras bon och rastplatser. Natura 2000 områden har vanligtvis inga speciella föreskrifter kopplade till sig, utan de skyddas som nationalparker eller naturreservat.

Aktiviteter och verksamheter, som väsentligt kan komma att påverka de naturvärden som skyddas kan vara tillståndspliktiga även om det inte finns några andra regler som bestämmer det. Även aktiviteter utanför dessa områden, som stör inom Natura-2000 området kan vara tillståndspliktigt. En rensning i ett vattenområde, där vattnet kommer att transportera in slam i ett natura 2000 område kan därför vara tillståndspliktig enligt dessa bestämmelser om slammet kommer att skada det man vill skydda.

Gör därför alltid en lite bredare sökning i Skyddad natur.

Skyddad natur i Sverige

EU:s fågelskydd

EU:s fågelskydd omfattar alla naturligt förekommande fåglar i Europa, men särskilt skydd ges de fågelarter som räknas upp i en bilaga till lagstiftningen. Reglerna kan innebära att man inte får riva bon eller såga ner träd eller kanske ens störa fåglarna till exempel genom att köra eller arbeta i närheten av platser där dessa fåglar rastar, häckar eller vistas.

Naturvårdsverket, EU:s direktiv för biologisk mångfald

Fridlysta djur och växter

Att djur och växter kan vara fridlysta betyder att de skyddas mot jakt, rivning av bon eller när det gäller växter skyddas de mot plockning och uppgrävning. Information om fridlysningar finns hos länsstyrelsen, samt på den Virtuella floran som drivs av Naturhistoriska riksmuseet.

Virtuella floran

Naturminnen

Ett naturminne är särpräglade naturföremål, såsom mycket gamla träd eller märkliga stenar (till exempel raukar) med mera. Naturminne kan skyddas av beslut från kommunen eller länsstyrelsen. Ofta sitter det en skylt på eller nära vid ett naturminne, men utgå inte ifrån att det alltid är så.

Miljöriskområde

Ett miljöriskområde kan inrättas för ett mark- eller vattenområde som är så förorenat att det kan innebära risker att vistas där, eller att markarbeten riskerar att leda till att situationen förvärras eller att föroreningarna sprids utanför området. Exempel på miljöriskområden är platser där det tidigare bedrivits träimpregneringsverksamhet, gasklockor, glasbruk eller hantering av petroleumprodukter. Miljöriskområden skiljer sig från andra områdesskydd genom att det finns något i området som anses farligt. Förutom att arbeten inom ett miljöriskområde kan vara straffbart, kan det innebära stora risker både för maskinförarens egen hälsa, för människor runt området men också för naturmiljön.

Miljöriskområden finns inte markerade i Naturvårdsverkets Skyddad natur i Sverige.

Mer om miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 2 november 2020