user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Natur- och kulturmiljö ställer krav på entreprenörer

Om du bedriver verksamhet som kan innebära risker för människors hälsa eller för naturmiljön är du skyldig att vidta skyddsåtgärder och begränsningar för att förebygga skadorna.

Om du bedriver verksamhet som kan innebära risker för människors hälsa eller för naturmiljön är du skyldig att vidta skyddsåtgärder och begränsningar för att förebygga skadorna. Det finns även en regel som säger att det är den som utför en viss åtgärd eller verksamhet, som ska kunna bevisa att det inte blir några otillåtna skador. Samtidigt behöver du också ha beredskap för åtgärder vi eventuella olyckor.

Det är i miljöbalken som de grundläggande bestämmelser finns som säger att alla ska ha kunskap om vad man håller på med och om vilka risker som kan vara förknippade med den verksamheten.

Bestämmelserna kräver också att du som entreprenör, eller beställaren som låter utföra arbetet, ska kontrollera att arbetet utförs som det ska och att det inte medför otillåtna effekter på naturmiljö eller på människors hälsa.

I miljöbalken finns även bestämmelsen om att man ska vara försiktig, och att man ska göra vad man kan för att undvika eller minska riskerna för skador på naturmiljön.

Exempel på den här typen av försiktighet är att du inte ska ställa dina fordon på en plats som är känslig för en läckande dieseltank, att det finns saneringsmaterial nära tillgängligt, att en maskinförare går ur sin maskin för att få en bättre bild av vad som har grävts fram, att du inte i onödan kör på mark som är särskilt känslig eller att du undviker vissa störande arbeten under känsliga delar av året som när fåglar häckar.

Miljöbalken

Allemansrätten säger också att varje person som utnyttjar allemansrätten eller vistas i naturen ska visa hänsyn och vara varsam i sitt umgänge med naturen.

När det gäller rätten att föra fram fordon är det mycket sällan som detta kan anses vara en del av allemansrätten. Allemansrätten handlar istället om rätten att färdas till fots och ibland per cykel.

I jordabalken finns regler som gäller förhållandet mellan grannar. En grundläggande regel där säger att ”Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen”.

Jordabalken

Också i kulturmiljölagen finns generella krav på försiktighetsmått när man stöter på fornlämningar och fornfynd.

Kulturmiljölagen, fornlämningar och fornfynd

Läs mer om miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 30 oktober 2020