user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Lagar om natur- och kulturmiljö

Särskilt skyddsvärda kulturmiljöer, fornlämningar och fornfynd skyddas av lagstiftning, och ställer krav på försiktighet vid schaktarbeten.

Lagar om natur- och kulturmiljö

I miljöbalken (en övergripande lag) finns grundläggande bestämmelser som säger att alla ska ha kunskap om vad man håller på med och om vilka risker som kan vara förknippade med verksamheten. Det ska också finnas beredskap för åtgärder vi eventuella olyckor.
Verksamhetsutövaren har skyldighet att vidta skyddsåtgärder och begränsningar för att förebygga skador på miljö och människors hälsa. Här finns även en regel som säger att det är den som utför en viss åtgärd eller verksamhet, som ska kunna bevisa att det inte blir några otillåtna skador.
Tillsammans ställer dessa bestämmelser krav på att den som driver verksamheten, eller låter utföra arbetet själv, ska kontrollera att det utförs som det ska och att aktiviteten inte medför otillåtna effekter på naturmiljö eller på människors hälsa.
Här finns även bestämmelsen om att man ska vara försiktig, och att man ska göra vad man kan för att undvika eller minska riskerna för skador på naturmiljön.

En annan generell bestämmelse säger att ”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”.
Sedan mycket länge finns regler i jordabalken, en annan lag, som gäller förhållandet mellan grannar. En grundläggande regel där säger att ”Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen”.

Också i kulturmiljölagen finns generella krav på försiktighetsmått när man stöter på fornlämningar och fornfynd.

Föreskrifter och förordningar

Som komplement till de övergripande lagarna (beslutade av riksdagen) finns det också regler som beslutas av regeringen (förordningar), av något statligt verk eller länsstyrelse (föreskrifter) eller av kommunfullmäktige (också föreskrifter). Ofta är bestämmelser från regering, statliga verk/länsstyrelser och kommuner mer detaljerade. Inom miljöområdet är det t.ex. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt Skogsstyrelsen som får ge ut bestämmelser. När det gäller kulturmiljövården så är det Riksantikvarieämbetet.
För att få fatt på dessa bestämmelser är det lättast att gå in på respektive myndighets eller länsstyrelses hemsida.

Kulturmiljölagen, fornlämningar och fornfynd

Fornfynd och fasta fornlämningar regleras i kulturmiljölagen. I lagens sägs att ”Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt är möjligt undviks eller begränsas”. Denna bestämmelse träffar alla som utför eller låter utföra till exempel ett grävningsarbete, vilket innebär att både Beställare och Entreprenör kan göras ansvariga.
Lagen skiljer mellan fornlämningar och fornfynd. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ändra, gräva ut eller täcka över en fast fornlämning.

Som fast fornlämning klassas gravar, resta stenar, samlingsplatser, boplatser, ruiner, färdvägar och skeppsvrak men det kan även vara naturbildningar. Också ett område runt fornlämningen räknas dit.
Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbete (s.k. arbetsföretag) bör i god tid ta reda på om någon fornlämning kan beröras av arbetet, och i så fall snarast kontakta länsstyrelsen. Om en fornlämning påträffas, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.

Fornfynd är föremål som saknar ägare, som påträffas i eller vid en fornlämning eller kan antas vara från tiden före år 1850. Fornfynd som hittas i anslutning till en fornlämning tillfaller staten, andra fornfynd tillfaller upphittaren men denne måste erbjuda staten att köpa det.

Alla fornfynd ska snarast anmälas till länsstyrelsen, Polisen eller Riksantikvarieämbetet.
Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök är en webb-baserad tjänst där alla kan söka efter kända fornlämningar. Den innehåller mer än 1,7 miljoner fornlämningar på över 600 000 olika platser i Sverige både på land och i vatten. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Därtill kommer alla fornlämningar som ännu inte upptäckts. Risken att stöta på historiska lämningar är därför inte försumbar.

Läs mer om Miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 5 oktober 2018