user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Föroreningar, utsläpp och miljöskador

Föroreningar i mark kan påträffas vid schaktarbeten och utsläpp från maskiner och verksamheter kan vara farliga för miljö och hälsa. Rätt åtgärder minskar risken för att föroreningar sprids.

Skadeståndslagen

Om olyckan är framme, eller om man agerar vårdslöst kan det uppstå miljöskada på vatten, mark, byggnad eller annan egendom. Bestämmelser om skadestånd finns dels i skadeståndslagen, dels i miljöbalken. Vissa grundläggande bestämmelser om hänsyn till grannar finns också i jordabalken.
Skadeståndslagen förutsätter att det varit någon form av oaktsamhet med i bilden men det speciella med miljöbalkens bestämmelser är att skadeståndsskyldighet faktiskt (i vissa fall) kan föreligga även om man varken varit oaktsam eller gjort något med avsikt, utan skadan inträffade genom en ren olyckshändelse. Detta kallas strikt ansvar, vilket naturligtvis är en skärpt ton. Det andra speciella med dessa regler är att det inte endast är Beställaren som kan bli skadeståndsskyldig utan också Entreprenören i vissa fall. En grävning som orsakat sättningar i grannhuset eller sprängsten som flyger iväg över tomtgränserna är två exempel på händelser där också Entreprenören kan ha ett strikt skadeståndsansvar, enligt miljöbalken.
Frågor om skadestånd hanteras inte av tillsynsmyndigheter eftersom dessa tvister är rent civilrättsliga. I dessa fall får man istället kontakta en advokat eller annan kunnig jurist, och ofta är försäkringsbolag inblandade. Dessa regler understryker verkligen vikten av att man som Entreprenör är väl försäkrad.

Föroreningar i mark och vatten

Den som träffar på föroreningar i marken, i byggnader eller i vattendrag som innebär risk för skador på hälsa eller miljö, måste göra uppehåll i arbetet och kontakta myndigheten.
Bestämmelsen vänder sig till fastighetsägare och andra brukare, till exempel arrendatorer, men också till exploatörer och andra tillfälliga nyttjare av fastigheten. Även om inte Entreprenören omfattas av kravet bör denne underrätta uppdragsgivaren, arbetsledaren eller motsvarande.
Kommunens miljökontor eller länsstyrelsen ska underrättas i dessa fall. Endast misstanke om en förorening innebär inte anmälningsskyldighet.
Den som bryter mot denna bestämmelse kan dömas till böter eller fängelse i maximalt två år.

Utsläpp från den egna arbetsmaskinen

Ett utsläpp från arbetsmaskin, exempelvis brott på hydraulslangen eller en punkterad bränsletank, kan vara farligt för miljö och hälsa. Vid utsläpp från maskinen ska marken saneras, och under vissa förutsättningar kan händelsen vara straffbar.
Som förare av arbetsmaskinen ansvarar du för eventuella föroreningar, och du har en skyldighet att kontrollera att utrustningen är felfri. Som ett led i detta bör man sträva efter att uppställningsplatser för maskiner och bränsletankar (och liknande) är placerade på sådana platser att eventuella läckage inte riskerar att sprida sig.

Använder du maskinen i ett vattenskyddsområde finns som regel särskilda föreskrifter, Kontrollera med kommunen vad som gäller. Om ett oljeutsläpp sker till havs eller i insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren är det Kustbevakningen som har ansvaret för sanering. När oljan når land tar andra myndigheter över såsom kommunernas miljöförvaltning, räddningstjänst och/eller länsstyrelse.
Sker olyckan istället utmed övriga vattensystem är det kommunernas räddningstjänst som ska agera först. Räddningstjänsten har också ansvar för att ta om hand olja som ligger på stranden.
Krav på att återställa

Sanering

Den grundläggande regeln är att det är den som har förorsakat en skada som ska återställa platsen till ursprungligt skick. Det är också den som har förorsakat en förorening, t.ex. genom att en farmartank sprungit läck eller genom läckage vid tankning, som ska sanera marken eller vattnet efter sig. Bestämmelser om detta finns i miljöbalken. Finns det ingen verksamhetsutövare som kan göras ansvarig, så kan under vissa förutsättningar återställningsansvaret övergå till markägaren.
Det är viktigt att planera sitt arbete noga för att undvika skador, det kan också vara viktigt att höra sig för med markägare m.fl. för att få kunskap om det t.ex. kan finnas gamla bensin- eller dieseltankar nedgrävda i marken.
Återställnings-, eller saneringsåtgärder kan leda till stora miljöskador och bli mycket kostsamma att åtgärda, i synnerhet om de spritt sig i marklagren, ner till grundvattnet eller ut i ett vattendrag.

Sanera inte föroreningar utan myndighetskontakt

När en förorening har upptäckts måste ofta marken, byggnaden eller vattnet saneras eller tas om hand på annat sätt. Finns det risk för att föroreningarna kommer att spridas genom saneringsåtgärderna eller om det finns risk för ökad exponering, får sådana åtgärder inte påbörjas innan man haft kontakt med tillsynsmyndigheten. Sker utsläpp bör man snarast kontakta kommunens miljökontor för att från dem få råd om hur man ska hantera situationen. I akuta fall ska kontakt först och omedelbart tas med räddningstjänsten via telefon 112.
Uppgrävda massor kan också vara klassificerade som farligt avfall, vilket ställer särskilda krav på hantering, transport och bortskaffande. Ansvaret för att denna kontakt tas vilar på den så kallade verksamhetsutövaren.

Läs mer om Miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 5 oktober 2018
Uppdaterad den 5 oktober 2018