user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Föroreningar, utsläpp och miljöskador

Vid grävnings- och schaktningsarbeten kan du träffa på gamla föroreningar i marken. Det kan också inträffa olyckor och incidenter med den egna maskinen som orsakar utsläpp som kan vara farliga för miljö och hälsa. Sätt snabbt in rätt åtgärder så minskar du skador på miljön! Vi går i igenom det viktigaste du behöver veta.

Föroreningar, utsläpp och miljöskador vill ingen bidra med.

Det viktigaste du behöver tänka på är att:

  • ta kontakt med räddningstjänsten 112, kommunen eller länsstyrelsen så fort du kan om något allvarligt händer.
  • skydda omgivningen från utsläpp från till exempel den egna maskinen.
  • undersök ditt ansvar att återställa eller sanera.
  • Innan du påbörjar ett saneringsarbete måste du fått detta godkänt av tillsynsmyndigheten.

Lägg in viktiga larmnummer i din telefon, då slipper du ödsla tid på att leta när olyckan väl har inträffat. Arbetar du i olika kommuner är det olika telefonnummer som gäller.

Föroreningar i mark och vatten

Om du träffar på föroreningar i marken, i byggnader eller i vattendrag som innebär risk för skador på hälsa eller miljö, måste du göra ett uppehåll i arbetet och kontakta kommunens miljökontor eller länsstyrelsen. Den här bestämmelsen vänder sig till fastighetsägare, arrendatorer, exploatörer och andra som tillfälligt nyttjar fastigheten. Även om inte du som entreprenören omfattas av kravet bör du underrätta din uppdragsgivare, arbetsledare eller motsvarande.

Den som bryter mot bestämmelsen kan dömas till böter eller fängelse i maximalt två år. Observera att ni inte ens får påbörja saneringsarbetet utan att ha kontaktat kommunen eller länsstyrelsen. Om det finns en överhängande fara och stora värden eller människors hälsa står på spel får du naturligtvis vida åtgärder som du anser vara nödvändiga, utan att du kan straffas för detta.

Utsläpp från den egna maskinen

Ett utsläpp från en arbetsmaskin, exempelvis brott på hydraulslangen eller en punkterad bränsletank, kan vara farligt för miljö och hälsa. Om det händer ska marken saneras, och under vissa förutsättningar kan händelsen vara straffbar.

Som maskinförare ansvarar du för eventuella föroreningar, och du har en skyldighet att kontrollera att utrustningen är felfri. Sträva efter att uppställningsplatser för maskiner och bränsletankar (och liknande) är placerade på sådana platser att eventuella läckage inte riskerar att sprida sig.

Använder du maskinen i ett vattenskyddsområde finns som regel särskilda föreskrifter, Kontrollera med kommunen vad som gäller. Om ett oljeutsläpp sker till havs eller i insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren är det Kustbevakningen som har ansvaret för sanering. När oljan når land tar andra myndigheter över såsom kommunernas miljöförvaltning, räddningstjänst och/eller länsstyrelse.

Sker olyckan istället utmed övriga vattensystem är det kommunernas räddningstjänst som ska agera först. Räddningstjänsten har också ansvar för att ta om hand olja som ligger på stranden.

Är du osäker och tror att människoliv eller stora värden står på spel, ring 112.

Krav på att återställa

Den som har förorsakat en skada ska också återställa platsen till ursprungligt skick. Samma sak gäller om du har förorsakat en förorening, till exempel genom att en farmartank sprungit läck eller genom läckage vid tankning. Då ska du sanera marken eller vattnet efter sig. Bestämmelser om detta finns i miljöbalken. Finns det ingen verksamhetsutövare som kan göras ansvarig, så kan, under vissa förutsättningar, ansvaret att återställa övergå till markägaren.

Åtgärder för att återställa, eller sanera kan leda till stora miljöskador och bli mycket kostsamma, i synnerhet om de spritt sig i marklagren, ner till grundvattnet eller ut i ett vattendrag.

Planera ditt arbete noga för att undvika skador, det kan också vara viktigt att höra sig för med markägare med flera för att få kunskap om det till exempel kan finnas gamla bensin- eller dieseltankar nedgrävda i marken.

Sanera inte föroreningar utan myndighetskontakt

När en förorening har upptäckts måste ofta marken, byggnaden eller vattnet saneras eller tas om hand på annat sätt. Om det finns risk för att föroreningarna kommer att spridas genom saneringsåtgärderna eller om det finns risk för ökad exponering, får du inte påbörja sådana åtgärder innan du har haft kontakt med tillsynsmyndigheten.

Kontakta kommunens miljökontor så fort som möjligt om det skett ett utsläpp för att få råd om hur ni ska hantera situationen. I akuta fall kontakta först räddningstjänsten via telefon 112.

Uppgrävda massor kan också vara klassificerade som farligt avfall, vilket ställer särskilda krav på hantering, transport och bortskaffande. Ansvaret för att denna kontakt tas vilar på den dig som entreprenör.

Du kan bli skyldig att betala skadestånd

Om olyckan är framme, eller om man agerar vårdslöst kan det uppstå miljöskador på och i vatten, mark, byggnad eller annan egendom. Bestämmelser om skadestånd finns dels i skadeståndslagen, dels i miljöbalken. Vissa grundläggande bestämmelser om hänsyn till grannar finns också i jordabalken.

För att bli ersättningsskyldig för skadestånd enligt Skadeståndslagen krävs det någon form av oaktsamhet med i bilden.

Både du som entreprenör och beställaren kan bli drabbad av skadestånd om det har uppstått skador i miljön när du har utfört ett uppdrag som du fått en beställning på. Det står i miljöbalken.

Du riskerar skadestånd om du varit oaktsam eller gjort något med avsikt, men även om skadan inträffat genom en ren olyckshändelse. Detta kallas strikt ansvar. En grävning som orsakat sättningar i grannhuset eller sprängsten som flyger iväg över tomtgränserna är två exempel på händelser där du som entreprenör kan ha ett strikt skadeståndsansvar, enligt miljöbalken. Reglerna visar dels hur viktigt det är att planera ditt arbete väl, dels på hur viktigt det kan vara att ha egna ansvarsförsäkringar.

Frågor om skadestånd hanteras inte av miljötillsynsmyndigheter eftersom dessa tvister är civilrättsliga. I dessa fall får man istället kontakta en advokat eller annan kunnig jurist, och ofta är försäkringsbolag inblandade. Se till att du som entreprenör är rätt försäkrad för att minimera följderna för ditt företag.

Läs mer om miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 5 oktober 2018
Uppdaterad den 2 november 2020