user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Lindings Våtmarksrestaurering AB

Strandnära områden och biotopskydd

I strandnära områden och områden med särskild vegetation, växtlighet eller kultur är möjligheterna till entreprenadarbeten begränsade. Även enkla åtgärder som att anlägga en rabatt i strandkanten kan vara förbjudet. Kontrollera om det krävs ett särskilt tillstånd, eller dispens från reglerna för att det ska vara tillåtet att utföra arbetet.

Strandskydd

Att gräva ner ett avlopp, anlägga en brygga, muddra i strandkanten eller utföra schaktningsarbeten i strandkanten kan både strida mot strandskyddet, och samtidigt vara en vattenverksamhet enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Vattenverksamheter är nästan alltid tillstånds- eller anmälningspliktiga. Också enkla åtgärder som att avverka träd, anlägga rabatter eller klippa fram en gräsmatta nära strandlinjen kan strida mot strandskyddet. Dessutom kan själva körningen vara brott mot terrängkörningslagen.

Bestämmelser om strandskydd finns för att stärka allemansrätten genom att göra det lättare att komma ner till stranden även om man inte äger marken. En person ska inte känna sig hindrad av att gå nära stranden på grund av att markägaren bygger eller fixar till något som av andra kan uppfattas som att det är privat mark. Strandskyddet skyddar också det växt- och djurliv som finns i strandzonen.

Strandskyddet innebär att:

 • nya byggnader inte får uppföras inom det strandskyddade området,.
 • befintliga byggnader, eller deras användning, inte får ändras om det hindrar allmänheten från att utnyttja allemansrätten.
 • det inte är tillåtet att utföra grävningsarbeten eller att utföra andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar.
 • det inte är inte tillåtet att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter eller påverkar dessa negativt.

Exempelvis kan grävningsarbeten få mycket stora konsekvenser för växt- och djurlivet i strandzonen, och en brygga kan medföra att allmänheten uppfattar området som privat.

Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen, ut i vattnet och upp på land och omfattar alla olika vatten: hav, insjöar, tjärnar, älvar, åar och bäckar även om vattenföringen periodvis kan vara litet. Länsstyrelsen kan förlänga strandskyddet upp till 300 meter. Kommunerna kan till viss del själva styra var strandskyddet ska gälla, så hör efter med kommunen innan arbetet börjas.

Ansvaret för tillsyn över strandskyddet ligger antingen hos kommunerna eller hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan under vissa bestämda förutsättningar upphäva strandskyddet inom ett område, och kommunen kan under vissa förutsättningar ge dispens från strandskyddsreglerna men endast om det ”finns särskilda skäl”.

Var ute i god tid om du behöver söka dispens från strandskyddet. Det kan ta lång tid för kommunen att handlägga en dispensansökan, och kommunens beslut kan också överklagas.

Det är straffbart att bryta mot strandskyddet.

Skydd av vissa naturtyper (biotoper)

Biotopskyddet omfattar vissa naturtyper (biotoper), som anses särskilt skyddsvärda. Sök i Naturvårdsverkets kartverktyg “Skyddad natur” så hittar du dem lätt.

Skyddad natur, Naturvårdsverket

I ett område som har biotopskydd får inga verksamheter bedrivas eller någon åtgärd vidtas som kan skada den biotop (naturtyp) som ska skyddas. Man kan ansöka om dispens från skyddet men får bara det om det föreligger särskilda skäl. Den som bryter mot biotopskydd riskerar böter eller fängelse.

Vanliga brott mot biotopskyddet är att man tar ner stenmurar i ett jordbrukslandskap eller sågar ner en allé för att lättare komma fram med stora maskiner.

Biotopskydden kan delas in i tre grupper:

Biotoper (så kallade A-biotoper) som alltid är skyddade i hela landet, exempelvis:

 • Alléer och pilevallar
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • Stenmur i jordbruksmark

Biotoper (så kallade B-biotoper) där Skogsstyrelsen eller en kommun pekar ut vilka som ska vara skyddade, exempelvis:

 • Brandfält
 • Lövbrännor
 • Äldre naturskogsartade skogar
 • Örtrika al-lundar
 • Ravinskogar
 • Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark

Biotoper (så kallade B-biotoper) där länsstyrelsen eller en kommun pekar ut vilka som ska vara skyddade, exempelvis:

 • Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
 • Ängar
 • Naturbetesmarker
 • Naturliga vattendrag
 • Ras- eller bergbranter
 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga forsar med omgivande mark

Mer om miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 5 oktober 2018
Uppdaterad den 2 november 2020