user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Lindings Våtmarksrestaurering AB

Strandnära områden och biotopskydd

I strandnära områden och områden med särskild vegetation, växtlighet eller kultur är möjligheterna till entreprenadarbeten begränsade och belagda med restriktioner om tillstånd eller får utföras endast med dispens.

Strandskydd

Strandskyddet innebär att nya byggnader inte får uppföras inom det strandskyddade området, att befintliga byggnader, eller deras användning, inte får ändras om det hindrar allmänheten från att utnyttja allemansrätten. Det är inte heller tillåtet att utföra grävningsarbeten eller att utföra andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar. Det är inte heller tillåtet att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter eller påverkar dessa negativt.
Exempelvis kan grävningsarbeten få mycket stora konsekvenser för växt- och djurlivet i strandzonen, och en brygga kan medföra att allmänheten uppfattar området som privat.
Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen, ut i vattnet och upp på land och omfattar alla vatten av någon storlek; hav, insjöar, tjärnar, älvar, åar och bäckar även om vattenföringen periodvis kan vara litet. Länsstyrelsen kan förlänga strandskyddet upp till 300 meter. Eftersom kommunerna under senare år fått större möjlighet att själva styra var strandskyddet ska gälla, kan det vara bra att höra efter med den innan arbetet påbörjas.
Ansvaret för strandskydd ligger antingen på kommunerna eller på länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan under vissa bestämda förutsättningar upphäva strandskyddet inom ett område, och kommunen kan under vissa förutsättningar ge dispens om det ”finns särskilda skäl”. Eftersom det kan ta lång tid för kommunen att handlägga en dispensansökan bör man vara ute i mycket god tid. Kommunens beslut kan också komma att överklagas.
Det är straffbart att bryta mot strandskyddet.
Att gräva ner ett avlopp, anlägga en brygga, muddra i strandkanten eller att utföra schaktningsarbeten i strandkanten kan både strida mot strandskyddet, och samtidigt vara en vattenverksamhet enligt andra bestämmelser i miljöbalken. När det gäller vattenverksamheter är de nästan alltid tillstånds- eller anmälningspliktiga. Också så enkla åtgärder som att avverka träd, anlägga rabatter eller klippa fram en gräsmatta nära strandlinjen kan strida mot strandskyddet. Dessutom kan själva körningen vara brott mot terrängkörningslagen.

Biotopskydd

Biotopskyddet omfattar vissa naturtyper (biotoper), som anses särskilt skyddsvärda. I ett biotopskyddsområde får inga verksamheter bedrivas eller någon åtgärd vidtas som kan skada naturmiljön. Efter ansökan kan dispens från skyddet medges, men det måste föreligga särskilda skäl. Den som bryter mot biotopskydd riskerar böter eller fängelse.
Vanliga brott mot biotopskyddet är att man tar ner stenmurar i jordbrukslandskap eller att såga ner en allé för att lättare komma fram med stora maskiner.

Biotopskyddet omfattar vissa naturtyper, s.k. biotoper, som anses särskilt skyddsvärda. Biotopskydden kan delas in i tre grupper:

Biotoper (s.k. A-biotoper) som alltid är skyddade i hela landet, exempelvis:

 • Alléer och Pilevallar
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • Stenmur i jordbruksmark

Biotoper (s.k. B-biotoper) där Skogsstyrelsen eller en kommun pekar ut vilka som ska vara skyddade, exempelvis

 • Brandfält
 • Lövbrännor
 • Äldre naturskogsartade skogar
 • Örtrika al-lundar
 • Ravinskogar
 • Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark

Biotoper (s.k. B-biotoper) där länsstyrelsen eller en kommun pekar ut vilka som ska vara skyddade, exempelvis.

 • Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
 • Ängar
 • Naturbetesmarker
 • Naturliga vattendrag
 • Ras- eller bergbranter
 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga forsar med omgivande mark

Läs mer om Miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 5 oktober 2018
Uppdaterad den 5 oktober 2018