user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Creative commons

Berg- och grustäkter kräver tillstånd

Berg- och grustäkter är särskilda verksamheter som kräver tillstånd. Även upplag och hantering av schaktmassor kan vara tillståndspliktiga.

Täkter

För att utvinna sten eller grus krävs tillstånd, om det inte är för ren husbehovsförbrukning. Begreppet husbehovstäkt avser en täkt som används av markägaren inom den egna fastigheten för dess behov, till exempel vägunderhåll. Vissa husbehovstäkter kräver dock ändå en anmälan till kommunen:

  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd)
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

Anmälan ska göras senast sex veckor före ingreppet, och om inte kommunen har fattat något beslut inom denna tid kan man påbörja arbetet.
Även om husbehovstäkten inte kräver anmälan eller tillstånd, kan det ändå finnas anledning att ta kontakt med kommun eller länsstyrelse för så kallat samråd. Se sidan….
För att få bedriva täkt av bland annat matjord, torv, sand och lera krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Energitorv, d.v.s. torv som ska användas för energiutvinning, får utvinnas enbart efter ett tillståndsförfarande (bearbetningskoncession) från länsstyrelsen. Prövningen regleras i energitorvlagen.

Hantering av uppgrävda massor

Jord-, sten-, eller bergmassor som grävs upp måste ta vägen någonstans, men det är inte bara att lägga upp dem var som helst. I vissa fall krävs tillstånd för att få lägga upp dem, och i andra fall kan det krävas en anmälan. Kontakta kommunens miljökontor eller länsstyrelsen innan arbetet påbörjas.

Om de uppgrävda massorna innehåller föroreningar, kan de klassificeras som farligt avfall, och då gäller särskilda regler för transport och omhändertagande. Dessa frågor handhas av länsstyrelsen. Också för så kallade sulfidleror kan det finnas anledning till särskilda försiktighetsmått.

Schaktmassor är avfall och många avfallstransporter kräver anmälan eller tillstånd enligt avfallsförordningen. För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet till någon för transport eller annan hantering krävs att den som lämnar avfallet har kontrollerat den som ska utföra transporten har tillstånd till transport av avfall.

Läs mer om Miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 5 oktober 2018