user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Creative commons

Hantering av schaktmassor, berg- och grustäkter

Berg- och grustäkter är särskilda verksamheter som kräver tillstånd. Även upplag och hantering av schaktmassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga. Om ni hanterar farligt avfall ska det dessutom rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Täkter

För att utvinna sten eller grus krävs tillstånd, om det inte är för husbehov. Begreppet husbehovstäkt är en täkt som används av markägaren inom den egna fastigheten och för dess behov, till exempel vägunderhåll. Vissa husbehovstäkter kräver dock ändå en anmälan till kommunen, nämligen:

  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd).
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

Anmäl senast sex veckor före ingreppet. Har inte kommunen fattat något annat beslut inom denna tid kan ni påbörja arbetet.

Även om husbehovstäkten inte kräver anmälan eller tillstånd, kan det ändå finnas anledning att ta kontakt med kommun eller länsstyrelse för så kallat samråd.

Mer om samråd: Tillstånd, bygglov och marklov

För att få bedriva täkt av bland annat matjord, torv, sand och lera krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Energitorv, det vill säga torv som ska användas för energiutvinning, får bara utvinnas efter att man sökt om tillstånd från länsstyrelsen. Prövningen regleras miljöbalken.

När schaktmassor blir avfall

Jord-, sten-, eller bergmassor som grävs upp måste ta vägen någonstans om de inte kan återanvändas. Regleringen är komplicerad, men sammanfattningsvis kan man säga att om massorna inte ska eller får användas till något, till exempel en bullervall eller utfyllnad vid någon exploatering så är det avfall. Att skapa en bullervall bara för att man vill bli av med massorna innebär inte att massorna inte blir avfall. Det måste finnas en verklig och självständig anledning till att massorna ska användas till något.

Eftersom massor kan vara förorenade, både naturligt (till exempel sulfidleror) eller förorenade av mänsklig påverkan så måste man bedöma varje situation för sig. Därför är det inte alltid tillåtet att använda förorenade massor för att anlägga en bullervall även om den skulle behövas. Är massorna så förorenade att de inte kan användas till något så kommer de att utgöra ett avfall.

Oftast krävs tillstånd för att få lägga upp jord-, sten-, eller bergmassor. I andra fall kan det krävas en anmälan. Det är viktigt att skilja på det som kallas inerta massor och icke inerta massor. Inert material är sådant som inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt under lagring vilket innebär att de ofta är ofarliga för omgivningen. Icke inerta massor kan innebära en fara för till exempel för grundvatten eftersom de kan komma att lakas ur.

Kontakta alltid kommunens miljökontor eller länsstyrelsen innan arbetet påbörjas.

Farligt avfall ska rapporteras

Om de uppgrävda massorna innehåller föroreningar, kan de klassificeras som avfall och i vissa fall som farligt avfall. Särskilda regler gäller för hantering av avfall, och ännu mer precisa regler gäller för farligt avfall. Det kan till exempel krävas en anmälan eller ett tillståndsförfarande för att få transportera och ta hand om avfall eller farligt avfall Dessa frågor handskas av länsstyrelsen. Också för så kallade sulfidleror kan det finnas anledning till särskilda försiktighetsmått.

Farligt avfall kräver en särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Från och med 1 augusti 2020 utökas och ändras den så kallade anteckningsskyldigheten som gäller alla som på något sätt producerar eller hanterar farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall ska från 1 november 2020 rapportera in uppgifter om det farliga avfallet till avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Avfallsregistret hos Naturvårdsverket

Mer om farligt avfall och avfallsregistret

Transporter av avfall

Schaktmassor är avfall, och många avfallstransporter kräver anmälan eller tillstånd enligt avfallsförordningen. För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet till någon för transport eller annan hantering krävs att den som lämnar avfallet har kontrollerat den som ska utföra transporten har tillstånd till transport av avfall.

Den viktigaste regleringen av avfall finns i miljöbalkens kapitel 15 samt i avfallsförordningen med bilagor.

Avfallsförordningen

Miljöbalken

Läs mer om miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 2 november 2020