user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Creative commons

Hantering av schaktmassor, berg- och grustäkter

Berg- och grustäkter är särskilda verksamheter som kräver tillstånd. Även upplag och hantering av schaktmassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga.

OBS! Efter en lagändring som trädde i kraft i början av året måste du som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet med schaktmassor i form av avfall lämna kompletterande uppgifter till länsstyrelsen innan den 1 januari 2020! Läs mer längre ned på sidan.

 

Täkter

För att utvinna sten eller grus krävs tillstånd, om det inte är för ren husbehovsförbrukning. Begreppet husbehovstäkt avser en täkt som används av markägaren inom den egna fastigheten för dess behov, till exempel vägunderhåll. Vissa husbehovstäkter kräver dock ändå en anmälan till kommunen:

 • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
 • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd)
 • Täkt för markinnehavarens husbehov av torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

Anmälan ska göras senast sex veckor före ingreppet, och om inte kommunen har fattat något beslut inom denna tid kan man påbörja arbetet.
Även om husbehovstäkten inte kräver anmälan eller tillstånd, kan det ändå finnas anledning att ta kontakt med kommun eller länsstyrelse för så kallat samråd. Mer om samråd finns att läsa på sidan Tillstånd, bygglov och marklov
För att få bedriva täkt av bland annat matjord, torv, sand och lera krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Energitorv, d.v.s. torv som ska användas för energiutvinning, får utvinnas enbart efter ett tillståndsförfarande (bearbetningskoncession) från länsstyrelsen. Prövningen regleras i energitorvlagen.

Hantering av uppgrävda massor

Jord-, sten-, eller bergmassor som grävs upp måste ta vägen någonstans, men det är inte bara att lägga upp dem var som helst. I vissa fall krävs tillstånd för att få lägga upp dem, och i andra fall kan det krävas en anmälan. Kontakta kommunens miljökontor eller länsstyrelsen innan arbetet påbörjas.

Om de uppgrävda massorna innehåller föroreningar, kan de klassificeras som farligt avfall, och då gäller särskilda regler för transport och omhändertagande. Dessa frågor handhas av länsstyrelsen. Också för så kallade sulfidleror kan det finnas anledning till särskilda försiktighetsmått.

Kompletterande uppgifter för tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Företag som bedriver anmälningspliktig (C), eller tillståndspliktig (B) verksamhet med schaktmassor i form av avfall för:

 • Återvinning för anläggningsändamål
 • Uppgrävda massor
 • Mekanisk bearbetning och sortering

Ska förnya sin anmälan/tillståndsansökning för att komplettera de uppgifter som lämnats.

Tillståndspliktiga verksamheter (B-verksamheter) ska lämna in kompletterande uppgifter för tillstånden senast 1 januari 2020.
Anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) ska lämna in kompletterande uppgifter till anmälan senast 1 januari 2022.

De nya uppgifter som tillståndsmyndigheten kräver är:

 1. uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas,
 2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,
 3. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,
 4. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och
 5. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

Som "verksamhet med behandling av avfall" räknas inte verksamhet med lagring av avfall som bedömts som "lagring som del av insamling" (=det som tidigare kallades mellanlagring).

Kontakta tillståndsgivande myndighet (Länsstyrelsen) och begär information om ny anmälan/tillståndsansökan måste göras eller om kompletterande uppgifter räcker.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida

Transporter

Schaktmassor är avfall och många avfallstransporter kräver anmälan eller tillstånd enligt avfallsförordningen. För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet till någon för transport eller annan hantering krävs att den som lämnar avfallet har kontrollerat den som ska utföra transporten har tillstånd till transport av avfall.

Läs mer om Miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 5 oktober 2018