user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Creative commons

Terrängkörning är inte tillåtet

Det är i princip förbjudet att köra med motordrivna fordon på barmark utanför vägnätet. De undantag som finns regleras av terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

Terrängkörningslagen skiljer inte på om det är markägaren eller någon annan som kör ett fordon. Lagen har blivit mer och mer aktuell under senare år i takt med att det tas fram många fyrhjulsdrivna fordon, SUV:ar och fyrhjulingar som utan problem kan köra utanför vägnätet. Det är alltså inte tillåtet att köra utanför vägen bara för att mitt fordon faktiskt klarar av att göra det.

Med motorfordon bortom allmän väg

Terrängkörningslagen förbjuder körning i terräng, även på egen mark, med motorfordon, traktorer, motorredskap och terränghjulingar för annat ändamål än för jordbruk eller skogsbruk om det sker på:

  • barmark
  • snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen
  • på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken

Att man använder uttrycket ”uppenbart” innebär att körningen med säkerhet inte får orsaka skador. All körning i terräng som innebär att fordonet kommer i kontakt med marken betraktas som barmarkskörning. När snödjupet är så litet eller snön så lös att fordonet kommer i kontakt med marken, räknas körningen som barmarkskörning.

Terrängskörningslagen innebär förbud mot motortrafik även på så kallade traktorvägar som endast består av några uppkörda hjulspår, men inte på skogsbilvägar eller enskilda vägar. Här kan dock andra regler gälla. Det finns även vissa generella undantag i terrängkörningsförordningen för:

  • läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
  • projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller avloppsledningar samt radio- eller teleanläggningar
  • hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg
  • skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden
  • inom särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden
  • den som är fast boende inom området, för transport mellan bostad och regleringsområdets gräns.

Länsstyrelserna har vissa möjligheter att besluta om ytterligare restriktioner, men kan också ge dispens i enskilda fall där man ansökt om detta.

Den som bryter mot terrängkörningslagen riskerar att dömas till böter. En markägare kan också rikta skadeståndskrav för skador eller olägenheter på grund av terrängkörning mot dem som orsakat skada. Sådana frågor regleras i skadeståndslagen.

Har man fått dispens eller annat undantag från någon bestämmelse i terrängkörningslagen måste föraren antingen ha med sig beslutet i fordonet, eller på annat sätt kunna visa att man fått dispens, när man kör inom det aktuella området. Både polisen och särskilt utsedda naturvårdsvakter har rätt att kontrollera att man har rätt att köra sitt fordon där det råder förbud.

Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet enligt terrängkörningslagstiftningen. 

Att köra på enskild väg

Generellt sett kan vägnätet delas in i allmänna respektive enskilda vägar. Den som ansvarar för vägen kallas ”väghållare”. För de allmänna vägarna är staten (Trafikverket) respektive kommunerna väghållare, medan väghållare för de enskilda vägarna kan vara markägare (exempelvis skogsbolag eller privatperson) eller en vägsamfällighet.

När det gäller enskilda vägar, vilket faktiskt utgör den största delen av landets vägnät, har väghållaren rätt att förbjuda motortrafik. Sådana förbud ska tydligt framgå av skyltar vid vägen. Också hemmagjorda skyltar ska respekteras. Att köra med lastmaskiner eller annan tung utrustning på enskilda vägar kan leda till skadeståndskrav från väghållaren, om vägen tagit skada. Väghållaren kan dock inte stänga av vägen för fotgängare, cyklister eller ryttare.

Terrängkörningslag (1997:1313)

Terrängkörningsförordningen (1978:594)

Skadeståndslag (1972:207)

Läs mer om miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 28 oktober 2020