user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Creative commons

Vad kräver anmälan, tillstånd eller marklov?

Vissa typer av arbeten kräver att en myndighet givit sitt tillstånd, eller att verksamhetsutövaren i förväg har anmält verksamheten till myndigheten. Vissa av dessa bestämmelser gäller endast inom vissa avgränsade områden, eller för enstaka föremål eller formationer.

Om lagen säger att det krävs tillstånd, kan generellt sägas att så länge som utövaren inte fått tillståndet eller detta tillstånd ännu inte har vunnit laga kraft, är verksamheten förbjuden. En tillståndsansökan resulterar i ett beslut, som antingen är ett tillstånd att få bedriva verksamheten, möjligen förenat med vissa villkor om hur verksamheten ska inrättas eller drivas, eller ett avslag på ansökan. Ett avslag innebär att verksamheten inte får utföras. Avslagsbeslut kan överklagas.

I de fall det krävs en anmälan, har ni gjort vad som krävs när ni lämnat in anmälan till rätt myndighet. Oftast måste man dock vänta några veckor (i vissa fall 6 - 8 veckor), så att myndigheten får tid på sig att överväga om verksamheten kan bedrivas eller inte. En anmälan resulterar i ett beslut i form av, ett så kallat föreläggande, eller ett förbud. Ett föreläggande innehåller ofta villkor som talar om vissa försiktighetsmått som ska följas. Det finns även verksamheter som är generellt förbjudna, även om det kan gå att få dispens.

Tänk på att den som missar att anmäla eller söka tillstånd riskerar att bli åtalad eller att få betala en sanktionsavgift. 

Är man osäker på om en verksamhet kommer att kräva en anmälan eller ett tillstånd, är det bästa rådet att fråga den myndighet som hanterar frågan.

Exempel på generellt förbjudna verksamheter

 • Markavvattning (definieras i 11 kap. 2 § miljöbalken) är generellt förbjudet i vissa län eller vissa kommuner. I andra områden krävs det tillstånd.

Exempel på verksamheter som kan kräva tillstånd är:

 • Täkter
 • Vattenföretag, såsom muddringsarbeten
 • Transport av vissa typer av avfall
 • Inrättande av små avloppsanläggningar för WC, enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och -hälsoskydd
 • I vissa fall krävs det marklov  enligt plan- och bygglagen för att få fälla träd i bebyggda områden.

Exempel på verksamheter som kan kräva en förhandsanmälan är:

 • Små avloppsanläggningar för bad-, disk och tvättvatten (i vissa kommuner krävs det tillstånd även för dessa)
 • Vissa mindre vattenverksamheter. I dessa fall ska anmälan göras senast 8 veckor före det att verksamheten ska påbörjas.
 • Transport av sådant farligt avfall som har uppkommit yrkesmässigt.

Varje kommun har viss begränsad rätt att skriva egna regler. Därför kan det också vara klokt att kontrollera med kommunen innan arbetet påbörjas. På kommunens hemsida kan du exempelvis hitta:

 • Detaljplan
 • Vattenskyddsföreskrifter
 • Hälsoskyddsföreskrifter
 • Kommunala naturreservat
 • Vissa biotopskydd

Anmälan för samråd

Även i de fall där miljölagstiftningen inte uttryckligen kräver tillstånd eller anmälan för en viss verksamhet, kan det ändå finnas skyldighet för utövaren att göra en anmälan för så kallat samråd. I lagen (12 kap, § 6 miljöbalken) står: ”Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras”.

I de flesta fall är det länsstyrelsen som tar emot anmälan, men det kan även vara kommunen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten ska bedrivas, efter det har myndigheten sex veckor på sig att reagera. Gör den inte det kan man påbörja sitt ”arbetsföretag”.

Länsstyrelsen har också möjlighet att inrätta så kallade samrådsområden, vilket innebär att det inom vissa utpekade områden alltid krävs särskilt samråd för vissa typer av arbetsföretag. Information om dessa områden brukar finnas på länsstyrelsens hemsida.

En anmälan kan resultera i ett beslut där myndigheten förbjuder verksamheten, eller anger hur den ska utföras. Den som struntar i samrådsanmälan kan bli dömd för brott i domstol.
Bestämmelsen riktas mot den som betraktas som verksamhetsutövare, vanligen är det beställaren.

Samrådsplikt gäller exempelvis för:

 • större schaktningar
 • skydds- och kompensationsdikningar
 • uppförande av master
 • anläggning, ändring eller större underhållsåtgärder av vägar
 • husbehovstäkter
 • utförande av ledningsgator, jordkablar, reparationer av luftledningar, dragning av bredbandskabel
 • tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor

Strandskyddsdispens

Om det råder strandskydd i ett område kan ni behöva söka en strandskyddsdispens för att få utföra till exempel ett grävningsarbete.

Strandnära områden och områden med biotopskydd

Bygglov och marklov

I plan- och bygglagen finns regler om bland annat kommunernas planering, om bygglov, rivningslov och om marklov. När det gäller att söka lov är det alltid byggherren som ansvarar för att det görs.

Bygglov krävs bland annat för att uppföra nya byggnader och anläggningar, eller för att ändra befintliga sådana. Exempelvis kräver inte så kallade friggebodar bygglov om de är rätt placerade, och inte heller ekonomibyggnader som behövs för ett lantbruk.

Som exempel på bygglovspliktiga anläggningar kan nämnas att anordna upplag eller materialgårdar, att uppföra murar eller plank samt att anordna parkeringsplatser utomhus. Med hänsyn till den omfattande lagtexten är det dock alltid bäst att läsa direkt.

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Marklov kan även krävas för att få fälla träd inom detaljplanelagda områden. Kommunens byggnadskontor handlägger dessa frågor.

Plan- och bygglagen

Läs mer om miljölagstiftning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 4 oktober 2018
Uppdaterad den 28 oktober 2020