user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Coronaviruset – information till dig som arbetsgivare

Coronaviruset och covid-19 påverkar dig som arbetsgivare och företagare. Här hittar du artiklar som rör corona med koppling till arbetsrätt, arbetsmiljö och företagande. Artiklarna uppdateras löpande.

För fakta och status om pandemin och coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten. Vi rekommenderar våra medlemsföretag att alltid utgå från Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Vi vill också hänvisa till Försäkringskassans webbplats, där du hittar aktuell information som rör corona.

Om du inte får svar på dina frågor här kan du alltid kontakta ME-rådgivningen på 010-256 99 99.

Coronaåtgärder förlängs till 31 mars

Från och med 9 februari tas de flesta av restriktionerna bort. Men än behövs ekonomiskt stöd med anledning av pandemin, och nu har flera åtgärder och ersättningar i socialförsäkringen återinförts, exempelvis:

  • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden återinförs till och med 31 mars. (Gäller retroaktivt från och med 19 januari 2021, för egenföretagare retroaktivt från och med 8 december 2021.)
  • Ersättningen för karensavdrag för anställda och karensdagar till egenföretagare de 14 första karensdagarna återinförs till och med 31 mars. (Gäller retroaktivt från och med 8 december 2021.)
  • Ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader över normalnivå återinförs till och med 31 mars. (Gäller retroaktivt från och med 1 december 2021.)

Läs mer i pressmeddelandet från regeringen.

Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg för smittbärarpenning från och med den 27 december 2021. Den som är eller misstänks vara smittad av covid-19 och måste stanna hemma från arbetet, kan ansöka om smittbärarpenning. I vanliga fall krävs ett läkarintyg för detta, men nu kan man alltså ansöka om smittbärarpenning utan läkartyg.

Läs mer i pressmeddelandet från regeringen.

Vaccination mot corona

När de anställda ska vaccineras, behöver du som arbetsgivare inte ersätta frånvaron med lön. Den anställde ansöker som vanligt om ledighet. Denna ledighet kan vara obetald eller till exempel ersättas med arbetstidsförkortning eller kompensationsledighet.

Arbetsmiljö och corona – förebygg risker

Även efter att flera av coronarestriktionerna hävts har arbetsgivare ett ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19.

Här finns råd kring hur du som arbetsgivare kan agera i olika situationer för att förhindra smittspridning och hur du kan arbeta systematiskt med dina anställdas arbetsmiljö under coronapandemin.

Förebygg risker med coronaviruset i arbetsmiljön.

Korttidsarbete/korttidspermittering under coronapandemin

Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det också kallas, är en av regeringens stödåtgärder under coronapandemin. Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör att gälla 30 september 2021. Det innebär att från och med 1 oktober gäller det permanenta regelverket för stödet.

Korttidsarbete/korttidspermittering under coronapandemin.

När dina anställda blir sjuka (corona)

Om någon av dina anställda blir sjuka i covid-19 har han eller hon naturligtvis rätt till sjuklön. Reglerna för sjukskrivning, karensavdrag, sjuklönekostnader och smittbärarpenning har varit tillfälligt ändrade på grund av corona. Detta gäller från 1 oktober.

När dina anställda blir sjuka (corona).

Företagare – stöd och info

För att mildra effekterna av minskade intäkter till följd av coronaviruset föreslås en rad åtgärder. Uppskjutna lönejusteringar, egen sjukpenning, anstånd med skatter, utökade lånemöjligheter och sänkt arbetsgivaravgift.

Coronaviruset och företagande.

Kontakta oss

Kontakta gärna Maskinentreprenörernas medlemsrådgivning för närmare information om vad som gäller i just ditt fall på 010-256 99 99.

Länkar för mer information

Tillväxtverket - Information och stöd med anledning av coronakrisen.
Folkhälsomyndigheten - Covid-19
Försäkringskassan

Frågor och svar om vaccination

Många av restriktionerna kring covid-19 har hävts, och de flesta har fått sina doser av vaccinet. Men ännu finns det de som av olika anledningar inte har vaccinerat sig. Vad har jag som arbetsgivare rätt att kräva? Får jag fråga mina medarbetare om de är vaccinerade? Här finns svaren på de vanligaste frågorna.

Det finns inga hinder mot att fråga sina anställda om de är vaccinerade. Du kan dock inte tvinga en medarbetare att svara. Att säga upp en medarbetare eller vidta någon arbetsrättslig åtgärd på grund av uteblivet svar är också väldigt svårt. Att föra något slags register över vaccinerade respektive ovaccinerade skulle i de allra flesta fall strida mot dataskyddsförordningen och således var otillåtet.

Det finns inget hinder mot att uppmana sina anställda att vaccinera sig. Det är också möjligt att bevilja permission för att kunna vaccinera sig på arbetstid. Maskinentreprenörerna rekommenderar en tillåtande och generös hållning gällande vaccinering på arbetstid, om verksamheten tillåter.

Det kortaste och enklaste svaret är nej – man kan inte kräva att personalen vaccinerar sig. Skyddet för privatlivet och den personliga integriteten är stark och begränsar arbetsledningsrätten i denna fråga. För att man ska kunna kräva att personalen vaccinerar sig måste det troligtvis föreligga starka verksamhetsskäl. Exempelvis om arbetsskyldigheten omfattar tjänsteresor till andra länder som kräver vaccinationsbevis för inresa.

Om förutsättningar finns för vaccinationskrav måste arbetsgivaren i första hand försöka omplacera berörd arbetstagare till arbetsuppgifter där vaccinationskrav inte finns. Först om sådana omplaceringsmöjligheter saknas kan uppsägning på grund av personliga skäl aktualiseras. Man behöver också ha gjort tydligt för medarbetaren att utebliven vaccination kan få uppsägning till följd.

Notera att frågan inte har prövats rättsligt och svaret är därför i viss mån spekulativt. I alla händelser måste verksamhetskraven med största sannolikhet vara väldigt starka för att vaccinationskrav ska tillåtas. Den absoluta majoriteten, om inte alla, av våra medlemsföretags verksamhet når inte upp till dessa krav.

En viktig princip i svensk arbetsrätt är den så kallade arbetsledningsrätten. Som arbetsgivare avgör du vilket arbete som ska utföras och av vem. Huvudregeln är alltså att du som arbetsgivare avgör vem som ska utföra vilka arbetsuppgifter (inom de ramar arbetstagarnas arbetsskyldighet anger enligt avtal och praxis). Skulle exempelvis en beställare kräva att en entreprenörs personal ska vara vaccinerad för att få tillträde till arbetsplatsen har du som arbetsgivare rätt att enbart välja just anställda som är vaccinerade.

Arbetsledningsrätten får dock inte missbrukas. Det är viktigt att fördelningen av arbetsuppgifter och liknande inte framstår som en omotiverad bestraffning av ovaccinerade. Enligt gammal rättspraxis får man inte vidta ”ingripande omplaceringar” utan godtagbara skäl. Det kan således vara otillåtet att låta ovaccinerad personal utföra mindre attraktiva arbetsuppgifter eller försämrade arbetstider om man inte sakligt kan motivera varför.

Om någon i personalen inte vill vaccinera sig av religiösa skäl kan diskrimineringslagen aktualiseras. Huvudregeln är att man inte får missgynna någon på grund av religion eller annan trosuppfattning. Bara om missgynnandet har ett berättigat syfte och åtgärden är lämplig för att uppnå syftet är missgynnande tillåtet. Ta alltid kontakt med vår rådgivning om den anställdes trosuppfattning omöjliggör vaccinering och ni vill vidta åtgärder med anledning därav! 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 816. Du kan också mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 3 februari 2022