user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Etisk policy

ME:s etiska policy ska ses som ett rättesnöre för dig som medlemsföretag och innebär en trygghet för beställaren.

Maskinentreprenörerna har sedan 1995 upprättat normer för medlemsföretagen när det gäller etik. Vår etiska policy är senast uppdaterad 2003, och ska ses som ett rättesnöre för medlemsföretagen och trygghet för beställaren.

Vid affärsavtal mellan köpare och säljare är villkor om pris och utförande naturligtvis viktigt, liksom uppgifter om leveransförmåga och referensobjekt. Speciella krav och önskemål finns från fall till fall, men vi vill här peka på parternas förhållningssätt till varandra ur en annan aspekt.

Viktigt är att avtalet bygger på ärliga avsikter och korrekt uppträdande.

Maskinentreprenörerna har därför sedan 1995 upprättat normer för medlemsföretagen när det gäller etik. Vår etiska policy är senast uppdaterad 2003, och ska ses som ett rättesnöre för medlemsföretagen och trygghet för beställaren.

Maskinentreprenörernas etiska policy

§ 1
Medlem ska inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning eller på annat sätt som kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Även om ett uppdrag inte är olagligt, men uppfattas som stridande mot allmän rättsuppfattning, bör medlem noga överväga att inte acceptera uppdraget.

§ 2
Medlem ska lämna klara och tydliga anbud, utföra arbetet fackmässigt, inte eftersätta miljö- och kvalitetskrav, följa träffade avtal och hålla avtalade tider.
Medlem använder inte illojala konkurrensmedel. Medlem följer aktuell lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

§ 3
I förhållande till underentreprenör, leverantör, beställare och andra aktörer ska medlem uppträda korrekt. Samarbetet ska präglas av ömsesidig respekt. Medlem ska verka för att samtliga engagerade på en arbetsplats följer gällande kvalitets- och miljöplaner.

§ 4
Medlem ska aktivt arbeta för att svartjobb inte förekommer på arbetsplatsen. Varje medlem måste ha rutiner för kontroll och uppföljning av leverantörer och underleverantörer för att undvika att göra affärer med aktörer som inte har för avsikt att följa skattelagstiftningen. Medlem ska inte ersätta någon medarbetare på annat sätt än att det ryms inom skattelagstiftning.

§ 5
Medlem tar avstånd från korruption. Mutor och bestickning ska inte förekomma. Medlem ska därför inte ta emot förmån eller erbjuda sådan som kan uppfattas som muta eller bestickning.

§ 6
Medlem ska aktivt verka för de anställdas utveckling i arbetet, minskad sjukfrånvaro och god arbetsmiljö. Medlemsföretag ska ha en organisation och planering som möjliggör tillvaratagandet av de anställdas angivna intressen enligt avtalade kollektivavtal.

§ 7
Medlem ska uppträda korrekt mot andra medlemsföretag. Kravet gäller inte bara vid avtalsförhållanden, utan gentemot alla medlemsföretag. I detta ingår att inte delta i ryktesspridning eller smutskastning av kollega eller konkurrent.

§ 8
Medlem ska beakta Maskinentreprenörernas stadgar och beslut och bidra till att förverkliga förbundets syften.

Antagen på Maskinentreprenörernas kongress aug 2003

Uppdaterad den 26 april 2016