user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Miljökontorens tillämpning av regelverk kring schaktmassor som icke farligt avfall

Expertteamet arbetar med ett viktigt ärende gällande schaktmassor och undersöker hur de kommunala miljökontoren tillämpar de regler och råd som Naturvårdsverket har satt upp för den här typen av avfall.

Medverkande i gruppen är Daniel Schönström (Skåne) och Stefan Lindby (Gotland).

Problembild

Miljönämnder i olika kommuner tillämpar regler för hantering av jord- och schaktmassor på olika sätt. Det ger ojämna villkor för utförare och en osäkerhet gällande praxis. För entreprenörer som arbetar över kommungränser ger det en osäkerhet om rättsläge.

Naturvårdsverket

Expertteamet bidrar i remissarbete gällande remiss från NVV angående ”Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt” och medverkar i referensgruppen för revidering av NVV allmänna råd för hantering av schaktmassor.

Förstudie

En förstudie har pågått under sommaren 2019. Ett formulär med frågor gällande tillämpning av regelverket har skickats till 5 miljökontor. Svaren har kommit in under hösten och ska sammanställas under 2019 och jämföras för att se om det finns tydliga skillnader i kommunernas tillämpning av reglerna. 

Publicerad den 23 oktober 2019