user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Vad gör ME för branschen?

ME driver frågor som är viktiga för branschen och som skapar jobb åt medlemmarna. Med kraften av drygt 4 000 medlemmar i ryggen gör ME skillnad.

ME förhandlar kollektivavtalen

ME har kollektivavtal med SEKO, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och IF Metall samt på tjänstemannasidan Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. ME hanterar förhandlingar av kollektivavtal med de fackliga organisationerna och samverkan inom Svenskt Näringsliv, liksom information och externa relationer med anknytning till arbetsgivarrollen.

ME skapar intresse för branschen

Att lyfta branschens status och skapa intresse för maskinföraryrket är två frågor som ME:s medlemmar prioriterar att ME ska arbeta med.  ME har fått pengar i ett EU-projekt där syftet är att öka intresset bland unga för maskinföraryrket och att stärka rekryteringen branschen generellt och för ME-skolans maskinförarutbildningar speciellt. I projektet arbetar vi med Hampus Hedström, en ung Youtuber som är populär bland ungdomar.

Hampus Hedström lockar ungdomar till branschen

ME driver maskinförarutbildning

Behovet av kvalificerade maskinförare är redan nu stort och förväntas öka i takt med stora pensionsavgångar samtidigt som omfattande infrastruk­tursatsningar ska genomföras. Företagen inom ME har formulerat att tillgången på kvalificerade ma­skinförare är branschens viktigaste framtidsfråga.

I samarbete med gymnasieskolan och vuxenutbildningen utbildas framti­dens maskinförare vid våra ME Utbildnings­center där ME-skolan tar hand om den yrkesinriktade delen av utbild­ningen. Genom att lyssna på branschens behov skapar vi en unik utbildning, för branschen - av branschen.

Målet är att:

  • Öka antalet sökande elever och höja utbildningarnas/yrkets attraktivitet.
  • Höja kvalitén och likvärdigheten i maskinförarutbildningarna.
  • Trygga tillgången på utbildningsplatser över hela landet.
  • Få fler kvalificerade maskinförare till våra företag och hela branschen.
  • Skapa nätverk och resurser för utveckling av maskinförarutbildningen

Här kan du se alla utbildningsformer för Maskinförarutbildningarna.

Branschen träffas på Stora Infradagen

Stora Infradagen arrangeras årligen sedan år 2007 och är Sveriges viktigaste konferens för alla samhällsbyggare. Stora Infradagen samlar varje år Sveriges viktigaste beslutsfattare från näringsliv, politik, statliga verk och forskningsvärld. På några år har den vuxit till ett viktigt debattforum för breda infrastrukturfrågor. 

Läs om Infradagen 2018 och vad vi gjorde där

Bättre möjligheter för anbudslämning

Maskinentreprenörernas arbetar för att påverka beställare som Trafikverket, kommuner, utländska byggföretag med flera, för att få dessa att förenkla och underlätta för små och medelstora företag (SME), att kunna lämna anbud och delta som leverantörer till dessa stora beställare av anläggningsarbeten.

Under namnet Utvecklad leverantörsmarknad har vi samlat information om detta arbete. Där kan du bland annat läsa om Trafikverkets ramavtalsupphandling, kurser i upphandling och att jobba med utländska anläggningsföretag.

Läs mer om Utvecklad leverantörsmarknad

ME säkrar framtidens infrastruktur

Fibernätverket för bredband byggs ut över landet och ME är med och säkrar kvalitetsnivån. I ett projekt med Post- och telestyrelsen och andra organisationer inom bredbandstekniken har ME medverkat till att sätta en kvalitetsstandard för fiberläggning och via ME-skolans kurs kan du nu utbilda dig till certifierad fiberanläggare.

Läs mer om Robust fiber

ME ökar utbytestakten av små avlopp

ME och VA-branschen arbetar tillsammans för att öka utbytestakten av undermåliga små enskilda avlopp i Sverige och därigenom bygga bort de allvarliga miljöproblem som de enskilda avloppen står för idag. Gruppen kallas Aktionsgruppen små avlopp.

Arbetet har också lett till resultat: nu har miljöministern krävt förslag till handlingsplan av den nya myndigheten Havs- och Vattenmyndigheten. Utredningen pågår just nu. Förhoppningsvis leder detta arbete till en tydlig målsättning och en handlingsplan när alla bristfälliga avlopp ska vara åtgärdade.

För ytterligare information, kontakta Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp (vd i ME) samt samordnare VA-Fakta tfn: 0730-29 88 56.

ME påverkar politiska beslut


Maskinentreprenörerna driver en aktiv dialog med myndigheter, riksdag, intresseorganisationer och andra förbund inom Svenskt Näringsliv. Vi lyfter aktuella frågor som rör företagare, arbetsmiljö och infrastruktur.

ME arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar för att påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.
 
Här kan du se de remisser vi svarat på under året:

VA-fakta påverkar kommuner

VA-Fakta är en intressegrupp som består av Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd, VVS-Företagen samt dess medlemsföretag.

År 2013 gick vi samman för att för att öka kännedomen och kunskapen om det gigantiska underhållsunderskott på VA-området som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen. Det övergripande syftet är att öka kommunernas investeringar i och löpande underhåll av VA-näten.

Kunskapen finns både i branschen och hos forskningen om hur dåligt underhållet är. Vår roll är inte i första hand att ta fram ny kunskap, utan förmedla de insikter som finns och lyfta exempel på lösningar.

Faktablad, utdrag ur VA-Faktas rapport

Broschyren "Vi lagar när det går sönder"

VA-Fakta på webben

Stoppa stölderna

Maskinentreprenörer är drabbade av maskin- och drivmedelsstölder, men det går att försvåra för tjuvarna och göra det lättare för polisen att lösa brotten. ME arbetar aktivt på flera områden för att minska stölderna och öka uppklarandegraden. Det finns även en hel del du som maskinentreprenör kan göra för att skydda din egendom.

Mer om stöldskydd

Ett snille i branschen får Infrastipendiet

Av tradition har svenska maskinentreprenörer alltid legat i framkant när det gäller ny teknik, men nu kommer nya utmaningar med digitalisering och automatisering. Och utvecklingen går fort. Maskinentreprenörerna har instiftat Infrastipendiet för att uppmuntra yngre svenska maskinentreprenörer som visar talang och mod att utveckla sitt företag i sann entreprenörsanda.

Nominerade till Infrastipendiet 2018

Beskrivning av Infrastipendiet

ME:s branschunika konjunkturbarometer MEKO

Lucia-MEKO 2018 visar att det vikande bostadsbyggandet och den säsongsmässiga nedgången för maskinentreprenörer påverkar branschen överraskande lite denna vinter. Infrastrukturjobben väntas öka de kommande två åren.

MEKO presenteras två gånger om året. Lucia-MEKO (13 december) och Midsommar-MEKO (21 juni).

Mer om MEKO

Nätverka på ME:s maskinresor

ME och tidningen Maskinentreprenören har en lång tradition av att ordna resor till världens tre största mässor för anläggningsmaskiner - Conexpo i Las Vegas, Bauma i München och Intermat i Paris. Till våren är det dags för Intermat i Paris 26-29 april.

Se aktuella maskinresor

Uppdaterad den 14 december 2018

Relaterat innehåll

ME - för dig som är maskinentreprenör

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer våra medlemmar och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor.