user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Remisser och svar

ME arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar. Vi vill påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.

Remissvar under 2022

Finansdepartementet

I promemorian ”Sänkt energiskatt på bensin och diesel” föreslås att energiskatten på bensin och diesel sänks med 50 öre per liter inklusive moms. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022. ME stöder förslaget, men vill påpeka att drivmedelskostnaderna ändå ökar som följd av reduktionsplikten. Ett viktigt nästa steg är därför att avskaffa den årliga överindexeringen av energiskatten om 2 % utöver KPI.

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel (pdf 88 kB)

Remissvar under 2021

Miljödepartementet

Regeringen beslutade i december 2019 att tillkalla en särskild utredare för att lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel. I juni 2021 slutförde utredningen, som antagit namnet Utfasningsutredningen, uppdraget och överlämnade betänkandet ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040” till regeringen. På ME välkomnar vi utredningens förslag om att utfasningen av fossila drivmedel i arbetsmaskiner ska ske genom en kombination av bland annat elektrifiering och en övergång till hållbara förnybara drivmedel.

Maskinentreprenörernas remissvar över Utfasningsutredningen SOU 2021:48 (pdf 128 kB)

Finansdepartementet

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att utveckla Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för en minskad klimatpåverkan inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten har publicerat ”Förslag till hållbarhetskriterier för cirkulära massor och fyllnadsmaterial”, som ME har gett synpunkter på. Bland annat ser ME positivt på att ha en massdispositionsplan i projekteringsskedet, men menar att det är otydligt hur kraven ska värderas vid upphandling.

Maskinentreprenörernas remissvar över Upphandlingsmyndighetens ”Förslag till hållbarhetskriterier för cirkulära massor och fyllnadsmaterial” (pdf 119 kB)

Finansdepartementet/Miljödepartementet

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av hanteringen av schaktmassor och föreslå hur regelverk kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering. ME anser att vi bör göra allt vi kan för att återanvända så mycket material som möjligt. Inte bara för att det är bättre för klimatet, utan även för att det är mer logiskt och ekonomiskt ur ett samhällsperspektiv.

Maskinentreprenörernas remissvar för Naturvårdsverkets vägledning "Tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor" (pdf 153 kB)

Finansdepartementet

Upphandlingsmyndigheten har kommit med förslag på klimatkrav som kan användas vid upphandlingar av större väg- och anläggningsprojekt. Förslaget är en del av arbetet med regeringsuppdraget om att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. ME har i sina synpunkter fokuserat på kraven som gäller utförandentreprenader. Vi menar att det är beställaren, inte entreprenören, som har störst möjlighet – och därigenom störst ansvar – att minska miljöpåverkan.

Maskinentreprenörernas remissvar över Upphandlingsmyndighetens förslag på klimatkrav vid upphandlingar av större väg- och anläggningsprojekt (pdf 32 kB)

Infrastrukturdepartementet

Regeringen gav i juni 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Trafikverket anser att det är mest effektivt att först vårda det vi har. ME ställer sig bakom att den befintliga infrastrukturen ska prioriteras, men menar att det även finns behov att genomföra samhällsekonomiskt lönsamma investeringar.

Maskinentreprenörernas remissyttrande över Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037  (pdf 74 kB)

Infrastrukturdepartementet

I propositionen från Infrastrukturdepartementet föreslås reduktionsnivåer till och med 2030 för bensin och diesel. ME konstaterar likt Svenskt Näringsliv att förslaget har en otillräcklig analys av påverkan på näringslivet till följd av högre drivmedelspriser. En av de största kostnaderna för ME:s medlemmar är bränsle och företagen jobbar aktivt med att minska bränsleförbrukningen.

Maskinentreprenörernas remissyttrande över promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (pdf 101 kB)

Finansdepartementet

Ändringen i Finansdepartementets promemoria innebär att den så kallade överindexeringen på bensin och diesel pausas år 2022, ett förslag som både Svenskt Näringsliv och ME ställer sig bakom. ME anser också att BNP-indexeringen av drivmedelsskatt bör slopas helt. Drivmedel är en betydande kostnad för våra medlemmar. Överindexeringen fördyrar markarbetet vilket medför högre kostnader för beställaren.

Maskinentreprenörernas remissyttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (pdf 36 kB)

Infrastrukturdepartementet

Regeringen gav i augusti 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerheten för personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägområdet. ME anser att Transportstyrelsens definition av yrkesutövning på väg är alltför begränsad. Det leder till att de i rapporten drar en felaktig slutsats att yrkesutövarnas oro för olyckor i samband med vägarbete är obefogad. För att Infrastrukturdepartementet ska kunna bottna i frågan rekommenderar ME att en ny utredning tillsätts.

Maskinentreprenörernas remissyttrande över promemorian Säkerhetshöjande åtgärder på och vid väg (pdf 144 kB)

Äldre remissvar

Regeringskansliet (2020)

Samarbete mellan skola och näringsliv är nyckeln till efterfrågad utbildning för framtiden (pdf 105 kB)

Finansdepartementet (2020)

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Infrastrukturdepartementet (2020)

Framtidens järnvägsunderhåll

Miljödepartementet (2020)

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt 

Genomförande av reviderade EU-direktiv gällande avfallsområdet 

Finansdepartementet (2019)

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Miljö- och energidepartementet (2018)

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt 

Vägar till hållbara vattentjänster

TRV och storstadskommunernas upphandlingskrav (2017)

Maskinentreprenörernas remissvar gällande Krav vid upphandling av entreprenader

Fordonsbeskattning (2017)

Maskinentreprenörernas svar på promemoria om fordonsskatt och bilförmån

Promemoria fordonsskatt

Promemoria bilförmån

Uppdaterad den 17 januari 2022