user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME

Cementkrisen

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Högsta domstolen meddelade den 25 augusti att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande.

UPPDATERING 3 SEPTEMBER

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på uppdrag av Näringsdepartementet utrett konsekvenserna av Mark- och miljööverdomstolens avvisande av Cementas ansökan om utökad täktverksamhet i Slite, Gotland.

Ur rapporten:
"Inga andra, kända fyndigheter av kalksten i Sverige eller internationellt, kan idag rakt av ersätta ett snabbt produktionsstopp i Slite. För Sverige, liksom internationellt, gäller att eventuella nya täkter eller ökning av produktionen i befintliga täkter måste föreslås och genomgå en omfattande tillståndsprocess. Enligt officiell statistik för världsmarknaden för kalkstensråvara och cement är det osannolikt att det på kort sikt finns utrymme på den internationella marknaden att handla upp de mängder råvara som krävs för att ersätta brotten i Slite."

Vill du läsa hela rapporten gör du det här. Och vill du veta exakt vad som händer i frågan får du nästan dagliga uppdateringar hos Svensk Betong.

UPPDATERING 26 AUGUSTI

Cementa får inget prövningstillstånd i målet om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite på Gotland. Det meddelade HD i ett pressmeddelande 25 augusti.

Det var den 6 juli i år som Cementa i Mark- och miljööverdomstolen fick sin ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet avvisad. Detta eftersom miljökonsekvensbeskrivningen bedömdes innehålla brister. Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Beslutet innebär att målet inte tas upp till prövning. Mark- och miljööverdomstolens beslut står därmed fast.

Från Cementas håll fortsätter man nu det arbete som påbörjades redan när beskedet från Mark- och miljööverdomstolen kom. Arbetet innefattar både en ansökan för ett kortare tillstånd till kalkstensbrytning som skulle kunna gå snabbare att få på plats, och en ansökan om ett långsiktigt tillstånd. Parallellt drivs också arbetet med att få på plats kortsiktiga lösningar för råmaterialförsörjningen till fabriken och därmed minska konsekvenserna av en förväntad cementbrist i Sverige efter nästa sommar.

UPPDATERING 10 AUGUSTI

Idag, tisdag 10 augusti, har näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund (MP) haft en pressträff om cementkrisen.

I Cementas nuvarande tillstånd finns två variabler: tid och volym. Tiden går, som vi alla är medvetna om, ut den 31 oktober. Men eftersom Cementa inte har hunnit nyttja den volymtilldelning som finns i tillståndet till dess har regeringen beslutat att göra en tillfällig förändring i miljöbalken. Det ger Cementa ytterligare 8 månader på sig att bryta kalksten upp till tillståndets volymnivå.

Detta beslut betyder att det inte kommer att bli ett total-stopp i Slite redan den 31 oktober. Men det betyder också att vi inte vet vad som händer härnäst. Att ropa ”faran över” är således alldeles för tidigt. För hur vi ska lösa behovet av cement i Sverige efter 30 juni 2022 är det fortfarande ingen som vet.

Tidningen Maskinentreprenören bevakar cementkrisen

Hur påverkar cementkrisen dig som maskinentreprenör?

Hör Niklas Eriksson, vd på VTG Entreprenad beskriva deras situation.

Hör Micke Göthesson, ägare av EAG Entreprenad beskriva deras situation.

Hör Magnus Lindby, vd på Roma Grus beskriva deras situation.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Vad har hänt?

Beslutet om förnyat brytningstillstånd som Mark- och miljödomstolen tog i januari har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som i början på juli avvisar Cementas ansökan om förlängt brytningstillstånd. Anledningen till avvisningen är att domstolen inte anser att Cementa gett tillräckligt med underlag för att beslut ska kunna fattas.

Här kan du läsa mer om Cementas vattenpåverkan på Gotland.

Vad får det här för konsekvenser för branschen?

Ungefär 75% av all cement som används i Sverige tillverkas idag i Cementas anläggning i Slite. Det beräknade investeringsbortfallet ligger på över 20 miljarder kronor i månaden. Dessutom uppskattas upp emot 400 000 jobb vara hotade.

Svensk Betong skriver följande i sitt underlag för konsekvensanalys:

”Det är inte möjligt att på kort/medel sikt ersätta all den cement som behövs med importerad cement beroende på tillgång hos andra leverantörer, logistiksystem och tekniskt kravställande. Uppstår cementbrist behöver betongföretagen anpassa sin produktion med minskad tillverkning och till följd av det personalneddragningar. Med den korta tidsaspekt som det nu handlar om kan varsel komma att vara aktuellt redan efter sommaren.”

I princip alla infrastruktursatsningar, byggnationer och mineralutvinningar under mark i Sverige är beroende av betong för olika delar av verksamheten. Därför är risken stor för ett nationellt mark- och anläggningsstopp redan under hösten.

Vill du läsa hela underlaget hittar du det här hos Svensk Betong.

Vad gör ME just nu för att undvika att det blir ett stopp av leveranser av cement och betong? 

Tillsammans med våra systerorganisationer och Svenskt Näringsliv driver vi frågan på allra högsta politiska nivån. Dessutom arbetar vi med att få lokala och regionala makthavare att förstå vilka konsekvenser detta domstolsbeslut får för oss alla – både för branschen och för Sverige. 

Vad innebär cementbristen för dig som medlem i ME? 

Om beslutet att stänga brytningen av kalksten i Slite står sig kommer det naturligtvis att få stor påverkan för dig. Många projekt kommer att pausas på obestämd framtid och du kan komma att bli stående med personal du helt enkelt inte har jobb för. I förlängningen kan det innebära att du behöver varsla personal och säga upp på grund utav arbetsbrist.

Behöver du säga upp personal och genomföra en driftsinskränkning är första steget att förhandla med facket. På ME hjälper vi dig genom hela denna process och biträder dig vid dessa förhandlingar. Ring vår medlemsjour på 010-256 99 99

Vill du läsa på om hur en driftsinskränkning genomförs har vi samlat information här: 
Checklista för arbetsbristuppsägning
Rutin vid uppsägningar

 

Publicerad den 5 augusti 2021

Uppdaterad den 6 september 2021