user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME

Händelser i cementkrisen

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Cementa kan fortsätta bryta kalksten i Slite enligt det tillfälliga tillstånd de har fram till årsskiftet 2022-2023.

Uppdatering 18 april 2022 

Cementa har skickat in en ny tillståndsansökan på fyra år till Mark- och miljödomstolen. Arbetet med en långsiktig ansökan om 30 år är påbörjad.

Det nya underlaget är kompletterat med fler undersökningar och mätningar, för att inkludera eventuella förändringar som skett sedan tidigare tillståndsansökan och för att uppfylla ändrade krav från länsstyrelse. Synpunkter som lyftes under vinterns samråd har beaktats.

För att produktion och försörjning av cement i Sverige ska kunna fortsätta utan avbrott, är det mycket angeläget med en skyndsam hantering av ärendet hos domstol och remissinstanser.

Uppdatering 23 februari 2022

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i förra veckan att man avslår Urbergsgruppens begäran om inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa. Det innebär att Cementa kan fortsätta bryta kalksten i Slite enligt det tillfälliga tillstånd de har fram till årsskiftet 2022-2023.

Cementa arbetar med en ansökan för ett nytt 3-4-årigt tillstånd, vilket har försenats efter att Länsstyrelsen begärt kompletterande information. Därför råder nu stor osäkerhet om ett nytt tillstånd hinner godkännas innan kalkstensbrytningen tvingas upphöra den 31 december.

Det svenska forskningsinstitutet RISE beskriver i en rapport att det råder brist på test- och provningsverksamhet för att kunna godkänna alternativ till cementen i Slite. Det kan ta upp till 2,5 år att ställa om till importerad cement eller andra alternativa ersättningsmedel i betong.

Risken för cementbrist och ett framtida byggstopp är fortsatt stor, om inte Cementas tillståndsprocess kan hanteras skyndsamt.

Uppdatering 18 november 2021

Idag beslutade regeringen att ge Cementa tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid täkterna i Slite på Gotland. Tillståndet omfattar den volym kalksten som vid tidpunkten för ansökan omfattades av ett gällande tillstånd, men vars brytning inte kunnat slutföras på grund av tidsbegränsningen i det tillståndet. Tillståndet börjar gälla så fort det tas i anspråk av Cementa och gäller till och med den 31 december 2022. Dagens beslut innebär att allvarliga samhällskonsekvenser undviks på kort sikt.

Uppdatering 3 november 2021

Regeringen ger Vinnova i uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong som finns tillgänglig för svenska aktörer. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan skapa förutsättningar för en samordning vid en kraftigt ökad efterfrågan av verksamheten. Uppdraget är ett led i arbetet mot att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige. Här kan du läsa regeringens pressmeddelande.

Regeringen har även beslutat att medge undantag från vissa krav på samråd och redovisning av Cementas verksamhets miljökonsekvenser då ett slutligt beslut i frågan om miljötillstånd brådskar. Regeringen har dock ännu inte tagit ställning till nytt kalkbrytningstillstånd i Slite.

Uppdatering 31 oktober 2021

Cementas tidigare miljötillstånd löper ut idag. Från och med i morgon har Cementa därmed inte miljötillstånd som medger drift av täktverksamheten i Slite.

Vår vd Anders Robertsson har i en debattartikel publicerad i Dagens Industri, tillsammans med andra bransch- och/eller arbetsgivarorganisationer i sektorn, lyft betydelsen av att regeringen skyndsamt fattar beslut i tillståndsfrågan. Du hittar debattartikeln här.

Uppdatering 25 oktober 2021

Cementas kompletteringar samt yttranden från remissinstanser på deras ansökan om att få ett tillfälligt förlängt tillstånd att bryta kalksten i Slite-täkten finns nu att läsa på regeringens hemsida. På samma hemsida kan du även läsa övriga remissinstansers yttranden.

Uppdatering 21 oktober 2021

Cementa går ut och förvarnar sina kunder om att cement kan komma att kvoteras utifrån tillgängliga totalvolymer. Denna kvotering kan komma att starta redan i december.

Enligt Cementas vd Magnus Ohlsson förbereder de sig på ett scenario där de ”… lägger samman all tillgänglig cement från våra två produktionsenheter i Slite och Skövde samt tillgängliga importvolymer, och möjliggör för kunderna att köpa en andel av sitt behov vid någon av de fem utvalda terminalerna som bibehålls i drift. Resterande tolv terminaler i landet kommer inte att vara i drift”. Här kan du läsa Cementas pressmeddelande. 

Uppdatering 20 oktober 2021

Regeringen har idag meddelat att man gett i uppdrag till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import. Här kan du läsa pressmeddelandet från Näringsdepartementet. 

Uppdatering 19 oktober 2021

Med utgångspunkt i Byggföretagens konsekvensanalys, där de ser en sysselsättningsminskning i bygg- och anläggningssektorn uppgå till 90 000 arbetstillfällen, har vi på Maskinentreprenörerna gjort egna beräkningar av hur cementkrisen kommer att påverka vår del av branschen.

Vår konsekvensanalys visar att om Cementa får fortsätta brytningen av kalksten i Slite-täkten fram till den 30 juni 2022 kommer cirka 8 500 maskinförare att behöva varslas. Sker det ett tvärstopp på grund av inhibering av riksdagens beslut redan i oktober ger våra beräkningar att ytterligare 1 000 maskinförare kommer att varslas i närtid.

Har du som medlem i ME frågor om varsel eller andra relaterade frågor uppmanar vi dig att kontakta vår medlemsrådgivning på 010-256 99 99.

Uppdatering 29 september 2021

Riksdagen sa enhälligt ja till regeringens undantagslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Lagändringarna ska göra det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

Uppdatering 3 september 2021

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på uppdrag av Näringsdepartementet utrett konsekvenserna av Mark- och miljööverdomstolens avvisande av Cementas ansökan om utökad täktverksamhet i Slite, Gotland.

Ur rapporten:
"Inga andra, kända fyndigheter av kalksten i Sverige eller internationellt, kan idag rakt av ersätta ett snabbt produktionsstopp i Slite. För Sverige, liksom internationellt, gäller att eventuella nya täkter eller ökning av produktionen i befintliga täkter måste föreslås och genomgå en omfattande tillståndsprocess. Enligt officiell statistik för världsmarknaden för kalkstensråvara och cement är det osannolikt att det på kort sikt finns utrymme på den internationella marknaden att handla upp de mängder råvara som krävs för att ersätta brotten i Slite."

Vill du läsa hela rapporten gör du det här. Och vill du veta exakt vad som händer i frågan får du nästan dagliga uppdateringar hos Svensk Betong.

Uppdatering 26 augusti 2021

Cementa får inget prövningstillstånd i målet om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite på Gotland. Det meddelade HD i ett pressmeddelande 25 augusti.

Det var den 6 juli i år som Cementa i Mark- och miljööverdomstolen fick sin ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet avvisad. Detta eftersom miljökonsekvensbeskrivningen bedömdes innehålla brister. Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Beslutet innebär att målet inte tas upp till prövning. Mark- och miljööverdomstolens beslut står därmed fast.

Från Cementas håll fortsätter man nu det arbete som påbörjades redan när beskedet från Mark- och miljööverdomstolen kom. Arbetet innefattar både en ansökan för ett kortare tillstånd till kalkstensbrytning som skulle kunna gå snabbare att få på plats, och en ansökan om ett långsiktigt tillstånd. Parallellt drivs också arbetet med att få på plats kortsiktiga lösningar för råmaterialförsörjningen till fabriken och därmed minska konsekvenserna av en förväntad cementbrist i Sverige efter nästa sommar.

Uppdatering 10 augusti 2021

Idag, tisdag 10 augusti, har näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund (MP) haft en pressträff om cementkrisen.

I Cementas nuvarande tillstånd finns två variabler: tid och volym. Tiden går, som vi alla är medvetna om, ut den 31 oktober. Men eftersom Cementa inte har hunnit nyttja den volymtilldelning som finns i tillståndet till dess har regeringen beslutat att göra en tillfällig förändring i miljöbalken. Det ger Cementa ytterligare 8 månader på sig att bryta kalksten upp till tillståndets volymnivå.

Detta beslut betyder att det inte kommer att bli ett total-stopp i Slite redan den 31 oktober. Men det betyder också att vi inte vet vad som händer härnäst. Att ropa ”faran över” är således alldeles för tidigt. För hur vi ska lösa behovet av cement i Sverige efter 30 juni 2022 är det fortfarande ingen som vet.

Tidningen Maskinentreprenören bevakar cementkrisen

Hur påverkar cementkrisen dig som maskinentreprenör?

Hör Niklas Eriksson, vd på VTG Entreprenad beskriva deras situation.

Hör Micke Göthesson, ägare av EAG Entreprenad beskriva deras situation.

Hör Magnus Lindby, vd på Roma Grus beskriva deras situation.

Uppdaterad den 24 februari 2022