user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Dan Coleman/ME-skolan

Regeringens utbildningsförslag viktigt steg för våra medlemmar

Förra året utbildades det 500 maskinförare medan branschen hade behövt det tredubbla. ME:s medlemsföretag har som bekant länge haft svårt att hitta personal. Men snart kan arbetsmarknadens behov få styra utbudet av gymnasieutbildningar i större utsträckning. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

När utbildningsinriktningar och antal platser inom gymnasial utbildning planeras ska arbetsmarknadens behov få större betydelse. Lagändringen som regeringen föreslår syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Maskinentreprenörerna har länge krävt en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och skolors utbud av gymnasial och vuxenkommunal utbildning.

– Förra året utbildades det 500 maskinförare medan branschens verkliga behov var 1500, säger ME:s vd Anders Robertsson. Regeringens förslag är därför välkommet då det öppnar upp möjligheten att skapa utbildningar som utgår från företagens kompetensförsörjningsbehov. I vår senaste konjunkturbarometer som publicerades i december uppgav företagen att det blivit ännu svårare att rekrytera personal, över 90 procent av företagen angav att det var mycket svårt eller svårt att rekrytera kollektivanställda.

Regeringen föreslår också att det ska införas krav på att kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och komvux.

– Utifrån ME-skolans perspektiv, insikter och erfarenheter känns regeringens förslag som ett viktigt steg i rätt riktning, säger Jonas Thorstenson, vd på ME-skolan. Särskilt glada är vi över kravet att kommunerna ska samverka. Att kommuner behöver samarbeta kring ofta dyra yrkesutbildningar är något som vi från vår sida föreslagit i våra möten med regeringens utredare, myndigheter och politiker och det känns som de lyssnat. 

Nästa steg för ME-skolan är att diskutera regeringens förslag vid det digitala eventet Framtidens maskinförare, som ME-skolan arrangerar 11 februari. Då står branschens framtida utbildnings- och rekryteringsbehov på agendan, och regeringens särskilda utredare Lars Stjernkvist kommer att delta.

Här kan du läsa en intervju med ME-skolans vd Jonas Thorstenson.

Bakgrund

Regeringens särskilda utredare Lars Stjernkvist fick 2018 i uppdrag att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov.

Betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33 (även kallad "Stjernkvistutredningen") överlämnades till utbildningsminister Anna Ekström i juni 2020. Utredningen föreslog bland annat att "utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov".

SOU 2020:33 skickades på remiss till berörda instanser, bland annat Svenskt Näringsliv, som ME tillhör. I ett eget remissvar skrev ME bland annat följande: "Under den senaste tioårsperioden har vi sett att antalet utbildningsplatser har stått still eller minskat, trots att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom vårt område ökar kraftigt."

Hela remissvaret kan du läsa här.

Den lagrådsremiss som regeringen nu har presenterat bygger på utredningens betänkande.

Publicerad den 1 februari 2022