user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Rörläggning, 1 dag

Denna kurs ger dig kunskap i ledningsbyggnad VA-mark med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper inom området.

Beskrivning

Vid de flesta markentreprenader förekommer VA-arbeten med dag-, spill-, och kallvattenledningar i varierad omfattning. Du som utför dessa arbeten behöver ha kunskaper om de krav och den hantering som gäller för materialet och även praktiska färdigheter i förläggning och fogning av brunnar, rör och delar. Ett felaktigt utförande leder till kvalitetsbrister som ofta medför stora och onödiga kostnader. Med personal som har dokumenterad utbildning i rörläggning enligt AMA höjer företaget sin interna kvalitet och kan även visa detta gentemot beställaren.

Kursen omfattar också de krav på utbildning avseende hygien vid vattenhantering som Livsmedelsverket (SLVFS 2001:30) och andra kontrollmyndigheter ställer på entreprenören. Dessa krav tydliggörs allt oftare som beställarkrav i upphandlingar.

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

INNEHÅLL:
- Materialkunskap.
- Olika typer av rör, rördelar, brunnar, betäckningar, vattenledningar, kopplingar med mera.
- Schaktbotten och ledningsbädd.
- Utförande och typexempel enligt AMA.
- Rörläggning/fogning - praktisk hantering.
- Läggningsmetoder - hjälpmedel, höjd och riktning, kontroller och stalp.
- Kvalitet och hygien vid vattenhantering (SLVFS 2001:30).
- Riskanalys, arbetsmiljöplan, (AMP), kontrollplan, dokumentation och arbetsberedning.

Kursen passar dig som:
Anläggare, maskinförare, arbetsledare och övriga som medverkar vid arbeten med markförlagda VA-ledningar.

I priset ingår:
Lunch, fika, kursdokumentation och utbildningsintyg.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
4.000 kr ex moms
Icke-medlemmar
4.900 kr ex moms