user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Säker arbetsmiljö på väg (APV)

Att utföra arbeten på och intill vägar innebär vissa risker som du måste känna till och du ska ha kunskap om hur du förebygger att olyckor sker. Som arbetsgivaren har du ansvar för att se till att personalen har rätt kompetens för det arbete som utförs.

Kunskapskrav för arbete på väg (APV)

För att skapa en säker arbetsmiljö på vägarbetsplatser, har Trafikverket tagit fram ett säkerhetsprogram med krav på kompetens utifrån den roll en person har på arbetsplatsen. För dig som arbetar i en entreprenad och är upphandlad enligt de tekniska krav som gäller sedan september 2018, definieras kunskapskrav i 3 nivåer.

Certifieringen och utbildningsintyg för en del av dessa kunskapskrav får ej vara äldre än 4 år.

Steg 1: Grundkompetens

Grundkompetensen består av tre steg.

Steg 1.1 Allmän grundkompetens.

All personal som utför arbete på vägen som är upphandlad av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens.

Innehåll:

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

De personer som tillfälligt vistas på en arbetsplats kan få sin kompetens 1.1 som muntlig information. Det kan till exempel röra sig om personer som levererar eller hämtar varor vid enstaka tillfällen på en arbetsplats, personer som utför service och underhåll av maskiner på en arbetsplats eller tillfälliga besökare på en arbetsplats.

Steg 1.2 Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte samt utförare av transporttjänster ska förutom kompetens steg 1.1 även ha steg 1.2-kompetens.

Innehåll:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter säkert.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och märkesvagn.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande trafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordningen.
 • Tillämpliga delar i Arbetsmiljölagen och dess förskrifter.
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för arbete på väg.

Steg 1.3 Grundkompetens för att utföra arbete på väg (APV) eller liknande arbeten

För personal som utför vägarbete, till exempel anläggningsarbete, medhjälpare vid montage av vägräcken, lägger kantsten, vaktarbete eller beläggningsarbete. Men även medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 samt projekterings- eller servicearbeten som montera vägmärken eller utföra renhållning.

Innehåll:

 • Allmän kunskap om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande trafik.
 • Kunna ta emot instruktioner och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar, se nedan.

Steg 2: Certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten.

Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten. Även dessa krav består av tre steg.

Steg 2.1 Krav på certifiering av förare av vissa väghållningsfordon

För personer som framför fordon med energiupptagande skydd (TMA) som är monterade på eller draget efter fordonet. Förare av väghållningsfordon på skyddsklassade vägar som utför intermittent arbete (som ryckvis fortskrider framåt exempelvis kantklippning och underhållsarbete).

Innehåll:

 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordningar, montering funktionsläge och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 gul ljuspil eller pilar ska användas.
 • Veta hur fordonen ska placeras på vägbanan för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
 • Kunna kommunicera på svenska.
 • Kunna kommunicera med andra förare av väghållningsfordon.

Steg 2.2 Kompetenskrav på personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering.

För personal som utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik och skyddsanordningar på en fast arbetsplats. För de personer som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens, även för personer som utför vaktarbete. Även för de som utför det praktiska arbetet med trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering och för de personer som utför montage av längsgående skyddsanordningar på skyddsklassade vägar.

Innehåll:

 • Ha en god kunskap av kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav.
 • Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar.
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroller samt kunna dokumentera.
 • Kunna tillämpa arbetsmiljöplan.

Steg 2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning

Dessa utbildningskrav ställs på en person som ansvarar för montage av längsgående skyddsanordningar på skyddsklassade vägar. Personalen ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. Personen auktoriseras av branschorganisationen Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV).

Steg 3: Certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster.

Kravet gäller för personal som är entreprenörer eller konsulter som har utsetts för att styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar, utföra byggplatsuppföljningar, byggledning eller uppföljningar.

Innehåll:

 • Förstå och tillämpa författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar.
 • Beakta och minimera de konflikter som kan uppstå i planerings- och projekteringsfasen.
 • Kunna utföra löpande riskanalyser.
 • Kunna utföra skriftlig arbetsberedning.
 • Förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Kunna bidra till förbättrad säkerhet.
 • Kunna hantera Trafikverkets webbsystem för trafikinformation.

ME-skolan har APV-utbildningar

ME-skolan anordnar kvalitetssäkrade APV-utbildningar framtagna speciellt för dig som ska arbeta på projekt för Trafikverket. Som medlem i ME får du rabatt på kurserna.

Kursprogram hos ME-Skolan

Trafikverket Kompetenskrav för arbete på väg (APV)

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 17 oktober 2018

Uppdaterad den 4 november 2020