user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Rätt till ledighet från arbetet

En arbetstagare har rätt att vara ledig från arbetet för vissa skäl och som inte är semester. Medarbetaren och arbetsgivaren kan även komma överens om ledighet av andra skäl än de som ledighetslagarna och kollektivavtalet tillåter. Gör i så fall en skriftlig överenskommelse om ledigheten.

Föräldraledighet

Enligt föräldraledighetslagen (1995:584) har den som är förälder rätt att vara ledig från din anställning fram till dess att barnen fyllt ett och ett halvt år. Därefter har den anställde rätt att förkorta din arbetstid fram till dess att barnet fyller åtta år. Arbetsgivare får inte missgynna anställda på grund av föräldraledighet.

Vill en anställd ta föräldraledigt måste den anställde anmäla det till dig som arbetsgivare minst två månader före ledighetens början. 

Läs även vår info om föräldraledighet

Nya regler från och med 1 januari 2019

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer från den 1 januari 2019. Båda föräldrarna får föräldrapenning för att följa med till mödravården och de nya reglerna gör det lättare att få föräldrapenning för att delta vid inskolning.

Se Riksdagens beslut 

Ändringar i föräldraförsäkringen från och med 1 januari 2016

Riksdagen har tagit ett beslut om att ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern samt konsekvensändringar inom jämställdhetsbonusen.

Syftet är att öka jämställdheten mellan föräldrar när det gäller fördelningen av hemarbetet och omsorgen om barnet. Det ska även medverka till mer jämställda förhållanden på arbetsmarknaden samt stärka barnets rätt till sina föräldrar.

Detta innebär att antalet dagar med föräldrapenning som är reserverade för en förälder och som inte kan avstås till den andra föräldern ökar från nuvarande 60 dagar till 90 dagar. Som en följd av detta ändras också reglerna om jämställdhetsbonus.

Vård av barn

Anställda som har sjuka barn har rätt att vara lediga från arbetet med tillfällig föräldrapenning (VAB). Rätt till tillfällig föräldrapenning gäller fram till att barnet har fyllt 12 år. För barn mellan 12 och 16 år kan föräldrar i vissa fall ha rätt till tillfällig föräldrapenning.

Vård av anhöriga

Den anställde har rätt till permission vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. Arbetsgivaren bestämmer omfattningen utifrån kollektivavtalet.

Som nära anhöring räknas make/maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar och mor- och farföräldrar.

Om den anställde avstår från att arbeta för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan den anställde få närståendepenning.

Ledighet vid dödsfall och begravning

När en nära anhörig dör har den anställde enligt "Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (SFS: 1998:209)" rätt till ledighet från ditt arbete. Men lagen reglerar endast rätt till ledighet, inte rätt till betald ledighet. 

Permission innebär kort ledighet utan löneavdrag. Arbetsgivaren bestämmer omfattningen av permissionen utifrån kollektivavtalet.

Läkarbesök

En vanlig missuppfattning är att man som anställd har rätt till ledighet, betald eller obetald, för att gå till läkare och tandläkare. Den anställde har inte automatiskt rätt att gå till läkare eller tandläkare på arbetstid. Arbetsgivaren bestämmer omfattningen utifrån kollektivavtalet.

Däremot kan den anställde ansöka om att få tjänstledigt (ledigt utan betalning). 

Studieledighet

En anställd har rätt att vara ledig för att studera. Rätten till ledighet för studier gäller om den anställda har varit anställd hos dig de senaste sex månaderna i följd eller minst tolv månader de senaste två åren. Du som arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten i upp till sex månader om det innebär problem för företagets verksamhet.

Utbildningen behöver inte ha något samband med den anställdas arbete. Det finns heller ingen gräns för hur länge den anställda får vara ledig för utbildning.

Särskilda regler om utbildning finns bland annat i:

Observera att särskilda regler kan gälla enligt kollektivavtal och hängavtal.

Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation om vilka villkor som ska gälla för exempelvis löner och anställningsvillkor. Ett enskilt företag kan vara part, men inte en enskild anställd som måste representeras av en arbetstagarorganisationoch

Avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om att ett befintligt kollektivavtal ska gälla vid företaget.

Fackliga uppdrag

Fackliga representanter i företagen har rätt till skälig ledighet för fackliga uppdrag såväl på som utanför arbetsplatsen.

Avser ledigheten en facklig fråga på den egna arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att betala lön under ledigheten.

 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 4 december 2018

Andra har även läst

Semester - frågor och svar

​Din medarbetares rätt till semester finns i semesterlagen. Syftet med reglerna är att möjliggöra för anställda att få tid för vila och återhämtning under året. Här hittar du till exempel svar på semesterlön, semestertillägg med mera.

Utnyttja arbetstidsförkortningen i avtalen

Om dina medarbetare har arbetstidsförkortning kvar kan det vara läge att ta upp en diskussion om hur dessa timmar ska utnyttjas. Alternativet blir annars att ej utnyttjade timmar ska betalas ut i pengar.