user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Garanti och reklamation

En garanti är en avtalsmässig förpliktelse. Normalt sett framgår det av garantivillkoren vad garantin gäller. Det är alltså viktigt att noga kontrollera vad garantin innefattar.

Fakta om garanti och reklamation

Precis som i alla andra avtal är det viktigt att garantiåtagandet ingåtts skriftligen för att den som åberopar garantin ska kunna visa vad som ingår i denna. Garantier återfinns i både i AB 04 och ABT 06 och vid maskinköp är garantier ett vanligt inslag. Garanti är självklart något som det är möjligt att förhandla om. För säljande företag kan garantier vara ett konkurrensmedel där de vill erbjuda längre garantitider.

Fördelen med en garanti är att det är det säljande företaget som ska visa att det fel som har uppkommit beror på något som de inte är ansvariga för. Kan inte den som har ställt ut garantin visa att varan eller tjänsten har utsatts för onormalt brukande eller skadats av köparen så omfattas felet alltså av garantin.

Skillnad mellan garanti och reklamation

Det är viktigt att skilja mellan en garanti och reklamation. En reklamation är ett meddelande om att ett fel finns och vid reklamationen ska den som reklamerar även ange vari felet består.

Om en garanti inte är avtalad vid ett köpeavtal mellan två näringsidkare så är det normalt köplagens regler som gäller. Av köplagen framgår det att det finns en tvåårig reklamationsrätt. Detta innebär att köparen har två år att meddela säljaren att ett fel föreligger i varan.

Om en garanti inte har avtalats så är det köparen som har bevisbördan för att felet fanns från början. Den stora skillnaden mellan garanti och reklamation är alltså att vid garanti är det säljaren som har bevisbördan. En garanti är alltså en bättre möjlighet att kostnadsfritt få ett fel avhjälpt.

Om inte AB 04 eller ABT 06 har avtalats så innebär detta att entreprenaden inte omfattas av en garanti. Då det inte finns någon lagstiftning som reglerar detta kan möjligen köplagens regler om en tvåårig reklamationsfrist vara tillämplig.

Tydlighet i avtal

Inför varje köp av en tjänst eller en vara har köparen förväntningar på varan eller tjänsten. Säljaren har en skyldighet att informera om relevanta uppgifter inför köpet.

Du som entreprenör är både köpare och säljare av tjänster och även ofta av produkter. När du köper en maskin så bör du upplysa säljaren om hur du avser att använda maskinen. Är din tanke att maskinen ska användas vid ett påfrestande arbete som till exempel ett stenbrott, så bör du upplysa säljaren om detta och se till att ta med detta i avtalet. Genom detta ger du säljaren möjlighet att se till att du verkligen köper en maskin som är lämpad för den huvudsakliga uppgift som maskinen ska användas till.

Garanti och reklamation vid maskinköp

Förklara fackuttryck

Fackuttryck kan vara en källa till missförstånd och även till osämja mellan två avtalsparter. När du skriver ditt anbud, lägg tid på att definiera vad du menar med de fackuttrycken du använder. Uttryck som grovplanering eller återställning har helt skilda betydelser beroende på vem som använder uttrycket. Ett exempel: om grovplanering ingår vid anläggandet av en husgrund bör du ange om grovplaneringen avser hela tomten, eller om det är de tre närmaste meterna kring husgrunden som du avser. Samma sak gäller återställning, ange vad som ingår i återställningsarbetet.

Många tvister har sin grund i att parterna inte varit klara och tydliga, antingen när avtalet ingicks eller efter avtalats ingående. Om du är klar och tydlig angående den tjänst som du ska utföra ger det beställaren bättre förutsättningar att ha rätt förväntningar på tjänsten, och därigenom blir risken för tvist mindre.

Branschens reklamationsråd

Maskinentreprenörerna har tillsammans med Maskinleverantörerna bildat ett reklamationråd där medlemmar kan få tvister rörande maskiner prövade. Reklamationsrådet kan bidra till att lösa uppkomna tvister snabbare och betydligt mer kostnadseffektivt. 

Mer om garanti och reklamation:

Ansvar för material

Garanti och reklamation vid maskinköp

Garanti och ansvar för fel - vad är vad?

Ansvar vid konsumententreprenader

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 10 november 2020

Ansvar för material

I standardavtalet AB 04 är garantitiden för material och varor två år. Blir det en garantifråga är det alltså du som entreprenör som har bevisbördan och ska visa att beställaren utsatt varan för onormal eller felaktig användning. Men det finns vägar för att minska dina risker.

Garanti och ansvar för fel - vad är vad?

En garanti är inte detsamma som ansvar för fel. Att lämna garanti är frivilligt, men har du lämnat garanti måste du bevisa att eventuellt uppkomna fel inte beror på ditt utförda arbete. Ansvar för fel däremot regleras i lag. Lär dig skillnaderna på garanti och ansvar för utfört arbete.