user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Regelverk runt entreprenader

Det finns ingen lagstiftning som direkt tar sikte på vad som ska gälla vid de fall en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Lagstiftaren har valt låta marknadens parter själva reglera vad som ska gälla vid utförandet av entreprenader.

Det är viktigt att noga komma överens om vilka villkor som ska gälla vid utförandet av en entreprenad. Om parterna inte träffat överenskommelse om vad som ska gälla innebär detta en risk då det vid en eventuell tvist blir svårt att förutse villka villkor som en domstol väljer att tillämpa.

De vanligast förekommande avtalen är AB 04 och ABT 06 och de är tämligen omfattande och det är lämpligt att känna till innehållet i dessa avtal innan ett avtal med dessa villkor ingås.

Vid mindre entreprenader kan parterna använda mindre omfattande avtal än de ovan nämnda och dessa kan vara baserade till exempel på en offert, beställningsunderlag samt ett avtal som redogör vilka handlingar som är kontraktshandlingar. Det är viktigt att klart och tydligt redovisa vad som ingår i entreprenadens omfattning samt vilken ersättning som ska utgå då omfattningstvister är vanligen förekommande.

AB/ABT

Det är Byggandets kontraktskommitté (BKK) som förhandlar fram standardavtal som används vid olika entreprenader i branschen. Kommittén består av företrädare för såväl byggherrar som entreprenörer, och därför är avtalen balanserade när det gäller respektive parts förpliktelser. Maskinentreprenörerna rekommenderar dessa avtal men vill samtidigt informera om att det är viktigt att noga sätta sig in i de regler som finns i de allmänna bestämmelserna (AB). ME-skolan håller regelbundet utbildningar inom entreprenadjuridik som är anpassade till vår bransch.

De senaste utgåvorna heter AB 04 för utförandeentreprenader och ABT 06 för totalentreprenader. Dessa går bland annat att köpa hos Svensk Byggtjänst.

AB 04

AB 04 används vid utförandeentreprenader. En utförandeentreprenad är en entreprenadform där beställaren tillhandahåller handlingar och entreprenören utför arbetet i enlighet med dessa handlingar. Beställaren ansvarar således för konstruktionen och entreprenören för utförandet. Det finns entreprenadkontrakt för löpande eller fast pris.

ABT 06

ABT 06 används vid totalentreprenader. En totalentreprenad kännetecknas av att entreprenören har ett funktionsansvar. Beställaren fastställer normalt vad denne önskar och entreprenören tar därefter fram förslag på hur beställarens krav ska tillgodses. Entreprenören är i detta fall ansvarig för funktionen vilket alltså innebär ett större ansvar än vid en utförandeentreprenad. Här finns också entreprenadkontrakt för löpande eller fast pris.

ABT-U 07 - Avtal för underentreprenörer

Beroende på om det är en utförande- eller totalentreprenad så finns det avtal som är anpassade för den entreprenör som anlitar underentreprenörer. Dessa avtal benämns AB-U 07 respektive ABT-U 07 och dessa är anpassade till AB 04 respektive ABT 06. Kontraktusformular finns även i detta fall, och heter ABTU 07 kontrakt

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 11 maj 2016