user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Zeppelin

Maskinklassning

Klassningslistan, ibland kallad maskinlistan, bygger på bygg- och anläggningsbranschens littreringssystem och omfattar samtliga maskintyper som används inom entreprenadbranschen.

Från och med 1 juni 2021 publiceras den första utskriften från Maskinleverantörernas system på vår hemsida.

Efter många år var behovet stort av en översyn av maskinklassningssystemet. De förändringar som har gjorts består i att överlappningar av viktklasser har tagits bort och en större tydlighet i maskintyper har tagits fram. Det har också gjorts fler tillägg av klasser för maskiner som tillkommit på marknaden.

En mer genomgripande förändring har gjorts av indelning i klasser. De viktintervall som tidigare varit förhållandevis stora, har nu delats upp i fler steg. Det för att på ett bättre sätt reflektera maskinbeståndet som finns idag.

Från och med 1 juni 2021 tar ME över publiceringen av listan över klassade maskiner, och det är då enbart en utskrift från ML:s system. Det medför att listorna är tillgängliga för alla som har intresse av dem via vår hemsida. De kommer att finnas i form av PDF-dokument och uppdateras vid behov, cirka två gånger per år. Detta för att dels skapa en spårbarhet i förändringar, dels för att upprätthålla en tydlighet. Tidigare utskrifter kommer således att finnas kvar och vara tillgängliga på ME:s hemsida.

Det är fortfarande respektive distributör/generalagent som står för klassningen och söker du information om just din maskin så ska du vända dig till din återförsäljare i första hand.

En revidering av listan kommer att göras 1-2 gånger per år där ME:s arbetsgrupp, tillsammans med en arbetsgrupp från ML, ser över rutiner och beaktar kommentarer och synpunkter som framkommit under perioden.

Rätt maskin för rätt uppdrag

Klassningen är ett generellt mått på den specifika maskinmodellens kapacitet. Avsikten är att klassningssystemet ska fungera som ett hjälpmedel för bl.a. upphandlare och entreprenörer att välja rätt maskin till ett uppdrag.

De enskilda maskinmodellerna har erhållit en specifik klassbeteckning vilken är en rekommendation för modellen i svenskt standardutförande. Det är i första hand maskinens vikt eller lastförmåga som legat till grund för klassningen. Antalet klasser för grävmaskiner kan upplevas som många men är skapat med det aktuella svenska maskinutbudet som grund.

Många maskintyper, framför allt grävmaskiner, kan erhållas i ett flertal varianter men systemet har maskinmodellens svenska grundutförande som bas. Observera att en specifik maskinmodell endast kan tillhöra en klass i systemet. Maskinen tillhör den klass den placerats i och denna ändras inte av att olika utrustningar monterats.

Listan är inte ett underlag för prissättning. Klassningen är ett hjälpmedel för att varumärkesneutralt beskriva en maskins kapacitet. Vid bedömning av en maskins kapacitet är förarens kompetens viktig, vilket inte klassningssystemet berör.

Maskinförteckningen omfattar de anläggningsmaskiner som i dag finns tillgängliga på marknaden och inte är äldre än åtta år. Vissa undantag i ålder har gjorts för modeller som har en betydligt längre livslängd än de vedertagna åtta åren, exempelvis väghyvlar. Angivna tekniska data har inrapporterats från respektive leverantör. Maskinkoden består av sex siffror där de två första siffrorna anger maskintyp.

En vanligt förekommande fråga inte minst i samband med LOU-upphandlingar av maskintjänster, har varit vad som ingår eller inte ingår i specifikationen för en viss maskinklass. Klassningsgruppen har bestämt att maskinmodellens svenska grundutförande utgör bas vid inplacering i klassningssystemet.

Förteckning över maskiner inlagda i maskinsystemet

Innehållet baseras på de uppgifter som respektive maskinleverantör/generalagent har lagt in i databasen. Listorna är sorterade efter maskinfabrikat respektive maskinklass.

Listorna publiceras av ME i samförstånd med, och består av uppgifter lämnade av, Maskinleverantörerna. ME tar inte ansvar för de tekniska uppgifter som redovisas i listorna.

Publicering av uppdaterade listor sker nästa gång 1 mars 2022.

Maskinlistor 2021, 1 november

Maskinlista sorterad efter maskinklass (2021 års mall) 20211101 (pdf 465 kB)

Maskinlista sorterad efter maskintillverkare (2021 års mall) 20211101 (pdf 464 kB)

Mall för klassning (juni 2021) 20211101 (pdf 761 kB)

Maskinlistor 2021, 1 juni

Maskinlista sorterad efter maskinklass (2021 års mall) 20210601 (pdf 467 kB)

Maskinlista sorterad efter maskintillverkare (2021 års mall) 20210601 (pdf 468 kB)

Mall för klassning (juni 2021) 20210601 (pdf 365 kB)

Maskinlistor 2014

Maskinlista sorterad efter maskinklass (2014 års mall) 20210430 (pdf 467 kB)

Maskinlista sorterad efter maskintillverkare (2014 års mall) 20210430  (pdf 462 kB)

Maskinprislistan upphörde 1993

1 juli 1993 trädde en ny konkurrenslagstiftning i kraft. Den innebär att en branschorganisation som ME inte längre har möjlighet att publicera någon form av prislista eller förslag på priser för de tjänster som medlemmarna erbjuder. Maskinprislistan som baserades på maskinklassningslistan upphörde därför 1993.

Maskinkalkyl - räkna på dina kostnader

Som inloggad medlem hos ME har du tillgång till kalkylhjälpmedlet ”ME minicalc”. Utifrån de förutsättningar som gäller i din verksamhet, investeringsnivå, uppskattade driftdata och andra grunddata kan du räkna fram ett underlag för din kostnadsanalys för maskin och förare direkt på webbplatsen. Med det som underlag kan du räkna på din prissättning på marknaden.

Till ME Minicalc

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 29 maj 2016

Uppdaterad den 1 november 2021