user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Etisk policy

ME:s etiska policy sammanfattar de etiska värderingar och principer som ska vara gemensamma för alla medlemmar i Maskinentreprenörerna. Policyn är en norm för dig som medlemsföretag. Och den innebär en trygghet för beställaren.

Vi har upprättat normer för våra medlemsföretag när det gäller etik sedan 1995. Dessa normer finns i vår gemensamma etiska policy.

I grunden handlar det om ett förhållningssätt som bygger att du som medlem i Maskinentreprenörerna ska ha ärliga avsikter och uppträda på ett korrekt sätt, och i enlighet med vår etiska policy. Det innebär till exempel att du som medlem inte ska ta uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, att du aktivt arbetar för att svartjobb inte förekommer på arbetsplatsen eller att du tar avstånd från korruption, mutor och bestickning.

Vid ett affärsavtal mellan din köpare och dig som maskinentreprenör är villkor om pris och utförande naturligtvis viktigt, liksom uppgifter om leveransförmåga och referensobjekt. Men för att du ska vinna din kunds förtroende och få ett bra renommé är även ditt förhållningssätt viktigt. Se därför vår etiska policy som riktlinjer för de värderingar som ska gälla för dig och ditt företag. På så vis blir det också en trygghet för din beställare.

Maskinentreprenörernas etiska policy

§ 1
Medlem ska inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning eller på annat sätt som kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Även om ett uppdrag inte är olagligt, men uppfattas som stridande mot allmän rättsuppfattning, bör medlem noga överväga att inte acceptera uppdraget.

§ 2
Medlem ska lämna klara och tydliga anbud, utföra arbetet fackmässigt, inte eftersätta miljö- och kvalitetskrav, följa träffade avtal och hålla avtalade tider.
Medlem använder inte illojala konkurrensmedel. Medlem följer aktuell lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

§ 3
I förhållande till underentreprenör, leverantör, beställare och andra aktörer ska medlem uppträda korrekt. Samarbetet ska präglas av ömsesidig respekt. Medlem ska verka för att samtliga engagerade på en arbetsplats följer gällande kvalitets- och miljöplaner.

§ 4
Medlem ska aktivt arbeta för att svartjobb inte förekommer på arbetsplatsen. Varje medlem måste ha rutiner för kontroll och uppföljning av leverantörer och underleverantörer för att undvika att göra affärer med aktörer som inte har för avsikt att följa skattelagstiftningen. Medlem ska inte ersätta någon medarbetare på annat sätt än att det ryms inom skattelagstiftning.

§ 5
Medlem tar avstånd från korruption. Mutor och bestickning ska inte förekomma. Medlem ska därför inte ta emot förmån eller erbjuda sådan som kan uppfattas som muta eller bestickning.

§ 6
Medlem ska aktivt verka för de anställdas utveckling i arbetet, minskad sjukfrånvaro och god arbetsmiljö. Medlemsföretag ska ha en organisation och planering som möjliggör tillvaratagandet av de anställdas angivna intressen enligt avtalade kollektivavtal.

§ 7
Medlem ska uppträda korrekt mot andra medlemsföretag. Kravet gäller inte bara vid avtalsförhållanden, utan gentemot alla medlemsföretag. I detta ingår att inte delta i ryktesspridning eller smutskastning av kollega eller konkurrent.

§ 8
Medlem ska beakta Maskinentreprenörernas stadgar och beslut och bidra till att förverkliga förbundets syften.

Antagen på Maskinentreprenörernas kongress aug 2003

Uppdaterad den 26 april 2016