user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Köpa och sälja på auktion

När det kommer till auktion saknas det en juridisk definition av begreppet. Det kan därför finnas anledning att redogöra för vilka gällande regler som kan aktualiseras vid försäljning av varor vid en traditionell auktion.

Avtalsrätt

En grundläggande rättsprincip inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Ett avtal kommer till stånd genom den så kallade anbud-acceptmodellen och regleras i 1 § avtalslagen (1915:218). Modellen bygger på att två parter lämnar samstämmiga viljeförklaringar, det vill säga att det föreligger likalydande anbud (ett erbjudande att ingå avtal) och accept (ett svar på ett erbjudande) mellan två parter. I anledning av att auktioner tillkommer i olika former och varianter samt beroende på hur auktionsvillkoren ser ut blir det tämligen inte enkelt att skilja på vilka handlingsmoment i en auktion som utgör ett anbud respektive en accept.

Typ av uppdragsförhållande

Det finns en anledning att närmare granska vilken typ av uppdragsförhållande som uppstår mellan säljare, auktionsförrättare och köpare vid en auktion. Frågor som kan uppstå är om en auktionsförrättare handlar i sitt eget namn men för säljarens räkning och därmed som kommissionär eller om en auktionsförrättare handlar såsom fullmäktig för säljaren. Det är därför viktigt att först klargöra vilken typ av uppdrag som är för handen innan ansvarsfrågan mellan parterna börjar utredas.

Kommissionär och kommittent

Den som åtagit sig ett uppdrag kallas kommissionär. En kommittent är den som ger ett uppdrag åt en kommissionär och den för vars räkning försäljningen eller köpet ska ske åt. För det fall en kommissionär åtagit sig att för annans räkning men i eget namn försälja eller inköpa lös egendom blir kommissionslagen tillämpbar. I ett mål från hovrätten över Skåne och Blekinge (RH 1996:142), kom domstolen fram till att en försäljning av en Volvo BM lastmaskin 640 på en auktion skett i kommission.

Ansvar

Parternas ansvar vid en auktion blir därmed beroende av dels det uppdrag som auktionsförrättaren och säljaren bedöms att ha, dels av det köpevillkor som föreligger mellan auktionsförrättaren och säljaren. För det fall uppdraget bedöms skett i kommission blir kommissionslagen (2009:865) tillämplig.

Auktionsförrättare och säljare

En auktionsförrättare har i uppdrag att tillvarata säljarens intresse, följa säljarens instruktioner, i rimlig omfattning informera säljaren och underrätta säljaren om avtal har ingåtts. Auktionsförrättaren är även skyldig att vårda säljarens egendom väl, men någon undersökningsplikt för auktionsförrättaren följer inte av kommissionslagen. Både auktionsförrättaren och säljaren kan säga upp det avtal som föreligger mellan parterna med omedelbar verkan om någondera av parterna inte fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet eller vad som följer av kommissionslagen.

Auktionsförrättare och köpare

Vad gäller förhållandet mellan auktionsförrättare och köpare kan följande nämnas. Genom avtalet mellan auktionsförrättaren och köpare är det endast auktionsförrättaren som genom avtalet blir förpliktad i förhållande till tredje man. Detta innebär därmed att säljaren i princip står helt utanför avtalet med köparen.

Säljare och köpare

Om en köpare i egenskap av konsument köpt en vara av en auktionsförrättare, har köparen rätt att mot säljaren rikta samma anspråk på grund av fel i varan som köparen kan göra gällande mot auktionsförrättaren. Detta under förutsättning om både auktionsförrättaren och säljaren är näringsidkare och förhållandena är sådana som stipuleras i 46 § fösta stycket konsumentköplagen (1990:932).

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 22 mars 2023