user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Garanti och reklamation

En garanti är en avtalsmässig förpliktelse. Normalt sett framgår det av garantivillkoren vad garantin gäller. Det är alltså viktigt att noga kontrollera vad garantin innefattar.

Skriftlig garanti

Precis som i alla andra avtal är det viktigt att garantiåtagandet ingåtts skriftligen för att den som åberopar garantin ska kunna visa vad som ingår i den.

Finns i AB 04 och ABT 06

Garantier återfinns både i AB 04 och ABT 06 och vid maskinköp är garantier ett vanligt inslag. Garanti är självklart något som det är möjligt att förhandla om.

För säljande företag kan garantier vara ett konkurrensmedel där de vill erbjuda längre garantitider.

Fördelen med garanti

Fördelen med en garanti är att det är det säljande företaget som ska visa att det fel som har uppkommit beror på något som de inte är ansvariga för.

Kan inte den som har ställt ut garantin visa att varan eller tjänsten har utsatts för onormalt brukande, eller skadats av köparen, så omfattas felet alltså av garantin.

Skillnad mellan garanti och reklamation

Det är viktigt att skilja mellan en garanti och en reklamation. En reklamation är ett meddelande om att ett fel finns och vid reklamationen ska den som reklamerar även ange vari felet består.

Tvåårig reklamationsrätt enligt köplagen

Om en garanti inte är avtalad vid ett köpeavtal mellan två näringsidkare så är det normalt köplagens regler som gäller. Av köplagen framgår det att det finns en tvåårig reklamationsrätt. Detta innebär att köparen har två år att meddela säljaren att ett fel föreligger i varan.

Garanti bättre möjlighet

Om en garanti inte har avtalats så är det köparen som har bevisbördan för att felet fanns från början. Den stora skillnaden mellan garanti och reklamation är alltså att vid garanti är det säljaren som har bevisbördan. En garanti är alltså en bättre möjlighet att kostnadsfritt få ett fel avhjälpt.

Om inte AB 04 eller ABT 06 har avtalats så innebär det att entreprenaden inte omfattas av en garanti. Då det inte finns någon lagstiftning som reglerar detta kan möjligen köplagens regler om en tvåårig reklamationsfrist vara tillämplig.

Tydlighet i avtal

Inför varje köp av en tjänst eller en vara har köparen förväntningar på varan eller tjänsten. Säljaren har en skyldighet att informera om relevanta uppgifter inför köpet.

Du som entreprenör är både köpare och säljare av tjänster och även ofta av produkter. När du köper en maskin så bör du upplysa säljaren om hur du avser att använda maskinen. Är din tanke att maskinen ska användas vid ett påfrestande arbete som till exempel ett stenbrott, så bör du upplysa säljaren om det och se till att ta med det i avtalet. På så vis ger du säljaren möjlighet att se till att du verkligen köper en maskin som är lämpad för den huvudsakliga uppgift den ska användas till.

Garanti och reklamation vid maskinköp

Förklara fackuttryck i ditt anbud

Fackuttryck kan vara en källa till missförstånd och även till osämja mellan två avtalsparter. När du skriver ditt anbud, lägg tid på att definiera vad du menar med de fackuttrycken du använder.

Uttryck som "grovplanering" eller "återställning" har helt skilda betydelser beroende på vem som använder uttrycket. Ett exempel: om grovplanering ingår vid anläggandet av en husgrund bör du ange om grovplaneringen avser hela tomten, eller om det är de tre närmaste meterna kring husgrunden du avser. Samma sak gäller återställning, ange vad som ingår i återställningsarbetet.

Många tvister har sin grund i att parterna inte varit klara och tydliga, antingen när avtalet ingicks eller efter avtalats ingående. Om du är klar och tydlig angående den tjänst som du ska utföra ger det beställaren bättre förutsättningar att ha rätt förväntningar på tjänsten, och därigenom blir risken för tvist mindre.

Branschens reklamationsråd

Maskinentreprenörerna har tillsammans med Maskinleverantörerna bildat ett reklamationråd där medlemmar kan få tvister kring maskiner prövade. Reklamationsrådet kan bidra till att lösa uppkomna tvister snabbare och betydligt mer kostnadseffektivt. 

Anmälan kan lämnas till Reklamationsrådet för mobila arbetsmaskiner (Rådet) av både köpare och säljare. Rådet behandlar ärenden där parterna är medlem i Maskinentreprenörerna (ME) eller Maskinleverantörerna (ML). Tvisten ska beröra båda parters näringsverksamhet och avse den ena partens bygg‐ och anläggningsverksamhet.

Efter särskild prövning kan även ärenden där ena eller båda parterna inte är medlem i ME resp. ML behandlas.

Skriftlig anmälan ska ske på särskild blankett som rekvireras från rådssekreteraren.

Mer information och kontaktvägar till Reklamationsrådet finns hos Maskinleverantörerna:

Reklamationsrådet för Mobila arbetsmaskiner

Mer om garanti och reklamation

Ansvar för material

Garanti och reklamation vid maskinköp

Garanti och ansvar för fel - vad är vad?

Ansvar vid konsumententreprenader

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 11 september 2023