user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Elsäkerhet vid kabelförläggning

Enligt elsäkerhetslagen är kabelförläggning särskild verksamhet som omfattas av vissa kompetenskrav. Ditt företag måste också vara registrerat för den verksamheten hos elsäkerhetsverket.

Har du koll på säkerheten när du gräver för elkabel? Enligt elsäkerhetslagen 2016:732 ska företag som arbetar med elinstallationer uppfylla tre grundregler:

  • Du ska registrera företaget som elinstallatör hos Elsäkerhetsverket.
  • Du ska utveckla ett egenkontrollprogram för att säkerställa kompetensnivå med mera.
  • Du ska utse eller knyta till dig en behörig elinstallatör för regelefterlevnad.

Om ditt företag enbart utför "kabelförläggning" i koncessionspliktiga elnät undantas du från kravet att ha en behörig elinstallatör för regelefterlevnad. Krav på egenkontrollprogram och registrering av företaget hos elsäkerhetsverket gäller dock fortfarande.

Elsäkerhetslag 2016:732 – Riksdagen

Information om kabelförläggning – Elsäkerhetsverket

Koncessionspliktiga och icke koncessionspliktiga nät

Koncessionspliktiga nät innebär ledningar i mark eller luft för överföring av el i stam- region- eller lokalnät, som ägs av elnätbolag.

Icke koncessionspliktiga nät innebär ledningar i mark eller luft som inte ägs av elnätbolag, exempelvis för gatubelysning, camping- och motorvärmaranläggningar, interna utomhusledningar inom bostadsfastigheter, industri, lantbruk med mera.

Registrering av företag

När du registrerar ditt företag som elinstallatör för verksamheten "kabelförläggning" behöver du enbart uppge dessa uppgifter:

  • Företagets organisationsnummer.
  • Att verksamhetstypen avser kabelförläggning.
  • Vem som är kontaktperson i frågor som rör verksamheten.

Krav på utförande

Med "kabelförläggning" avses att utföra följande elinstallationsarbete i anläggningar och anläggningsdelar för överföring av el i elnät som är koncessionspliktiga:

  • förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina,
  • utföra lindragning och utdragning av hängkabel.

I elnät som är icke koncessionspliktiga får dessa företag:

  • samtidigt förlägga jordkabel vid elinstallationsarbete enligt första punkten.

De företag som inte registrerat sig hos Elsäkerhetsverket, får i detta sammanhang endast utföra arbeten som omfattar:

  • schaktning för kabelgrav och återfyllnad ovan kabelmarkeringsbandet.

Använd dig av våra mallar

Mallar för egenkontrollprogram och kompetensmatris som är anpassade för dig som ska arbeta med kabelförläggning finns att hämta här:

Blanketter och mallar 

Kompetenskrav

Du som arbetar med kabelförläggning i mark ska ha kompetens för arbetet och dokumenterade kunskaper för att uppfylla gällande krav enligt EBR:s publikation KJ 41:15. Efter utbildning får du ett certifikat som är giltigt i 5 år.

I ME:s utbud av branschanpassade kurser finns EBR-utbildning. 

Branschanpassade kurser

Vad gäller för den tidigare BB3-behörigheten?


Den tidigare behörigheten BB3  finns inte längre att ansöka om. Om du tidigare har fått en BB3-behörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket har den omvandlats till en auktorisation, med samma namn och omfattning som tidigare. Den är ett bevis på att du har den kompetens som krävs för verksamhetstypen kabelförläggning. Den kompetensen kan också uppnås på andra sätt genom utbildning och praktik med liknande innehåll som krävdes för BB3.

Du kan inte referera till BB3 för att utföra förläggning av jordkabel i mark på uppdrag av till exempel privatpersoner. Då gör du dig skyldig till olaga elinstallationsarbete och lagbrott.

All kabelförläggning som utförs på uppdrag av andra än elnätsföretag med koncession, ska utföras av ett företag som har en elinstallatör med relevant auktorisation A eller AL knuten till sig.

Ledningskollen hjälper dig innan du gräver 

En elkabel som grävs av kan medföra livsfara. Förutom onödigt stillestånd blir du som regel skyldig att betala för reparationskostnaden. Genom att gå in på "Ledningskollen" får du snabbt och enkelt reda på vilka ledningar som finns i området från alla berörda ledningsägare. 

Ledningskollen

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 24 mars 2023