user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Entreprenadmaskinavtalet (EMA)

Entreprenadmaskinavtalet (EMA) tecknas mellan ME och fackförbundet Byggnads. Avtalet är tvåårigt och gäller från 1 juni 2023.

I denna film får du en introduktion kring vad som är viktigt att tänka på inför en anställning. Vad ska du tänka på under en arbetsintervju och när du tecknar ett anställningsavtal? Och vilka olika anställningsformer finns det och vad innebär dessa? Slutligen går vi igenom de olika kollektivavtal som ME har med fackförbunden.


Entreprenadmaskinavtalet löper mellan 1 juni 2023 och 31 maj 2025. Avtalet har ett värde på 7,4 procent, vilket är märkesnormeringen.

Kollektivavtal och förhandlingsprotokoll

Entreprenadmaskinavtalet 2023–2025 (pdf 2,18 MB)

Förhandlingsprotokoll Entreprenadmaskinavtalet Byggnads – maj 2023 (pdf 156 kB)

Löner och lönerevision

Förutom löneökningar, grundlöner och nya nivåer för tillägg är ME och Byggnads överens om att avsätta ytterligare 0,2 procent av löneutrymmet i extra pensionsavsättning. Den extra pensionsavsättningen räknas av från löneutrymmet. Se dokumentet nedan.

Lönerevision Entreprenadmaskinavtalet 2023–2025 (pdf 68,8 kB)

Ferielön

Gäller från läsårets slut 2023 till och med läsårets slut 2024. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.

  • Elev som genomgått andra året i gymnasieskolan: 106 kronor/timmen.
  • Elev som genomgått första året i gymnasieskolan: 95 kronor/timmen.
  • Övriga 85 kronor/timmen.
  • Semesterersättning enligt lag utbetalas av företaget.

Film om ändringarna i avtalet och vad de innebär för dig som arbetsgivare

ME:s förhandlingschef Claes Arenander och arbetsrättsjurist Fredrik Strömberg går igenom det nya avtalet och de förändringar du som arbetsgivare bör ha koll på. Se filmen på vår Youtubekanal:

Film om Entreprenadmaskinavtalet 2023 (Youtube)

Svensk Byggkontroll

Inom hela bygg- och installationssektorn har en överenskommelse träffats om den nyinrättade och utökade granskningsfunktionen Svensk Byggkontroll.

I korthet går regelverket ut på att medlemsföretag vid begäran från Byggnads har en skyldighet att översända visst underlag för fördjupad granskning. Underlaget ska avse 30 procent eller 20 individer.

Vid fel gällande lön eller andra ersättningar måste arbetsgivaren åtgärda felen inom en månad. Maskinentreprenörerna har vetorätt mot missbruk av möjligheten till fördjupad granskning. Kostnaden för den fördjupade granskningen belastar hängavtalsföretag.

Reskostnadsersättning

Reskostnadsersättning för dagliga resor till och från central anläggning höjs från 18,50 kronor till 25 kronor per mil. Höjningen sker retroaktivt från 1 januari 2023.

I avtalet har också tillförts en regel om att förändringar i avdragsrätten för resor och traktamente ska leda till att reskostnadsersättnings- och traktamentsnivåerna i Entreprenadmaskinavtalet ändras på motsvarande vis.

Klimatanläggning i torn- och mobilkran

Om innetemperaturen i torn- och mobilkranshytt överstiger arbetsmiljöverkets rekommendationer har arbetsgivaren att inrätta en portabel AC-anläggning eller annan anordning som möjliggör kylning av luft.

Regeln träder i kraft den 1 juni 2024.

Traktamente för utlandsboende arbetstagare

Arbetstagare som är bosatt utomlands och har avtalat om tillfällig bostadsadress har rätt till 35 procent av traktamentsbeloppet och förrättningstillägg. Ersättningen förutsätter att arbetstagaren har mer än 30 mil mellan bostaden i utlandet och förrättningsorten.

Duschutrymmen

Alla bodar ska vara utrustade med låsbara duschar från och med den 1 januari 2029.

Ny löneregel för förare av teleskoptruck, torn- och mobilkran

En stor framgång i avtalsuppgörelsen är möjligheten att differentiera lönen för förare av teleskoptruck, torn- och mobilkran. Du som arbetsgivare ges nu, efter överenskommelse med Byggnads region eller MB-grupp, möjlighet att differentiera lönen mellan förare med upp till 15 procent på samma sätt som för förare av jordförflyttande maskin, bilförare och markanläggare.

Dessutom ges du som arbetsgivare rätt att differentiera lönen för förare av olika maskinslag. Lönedifferentiering mellan förare av olika maskinslag är inte begränsad till 15 procent. Med "olika maskinslag" avses exempelvis tornkranar och mobilkranar men också kranar av olika storlek och funktioner.

Den nya löneregeln är tillämplig på allt arbete, förutom när förare lyfter åt TBM-lag i byggprojekt och arbetet överstiger 350 timmar. Vid sådant arbete ska lönen fortsatt minst uppgå till 1,2 x grundlön (1,25 x grundlön i Stockholm och Uppland).

Använd denna blankett:

Överenskommelse om alternativ lönesättning enligt 3 § 5.5 EMA (docx 72 kB)

Utvecklad alternativ löneregel för jordförflyttande maskiner, bilförare och markanläggare

(Entreprenadmaskinavtalet § 3.3.6) Lönedifferentiering tillåts nu uppgående till 15 procent inom ovan yrkeskategorier. Tidigare tilläts lönedifferentiering uppgå till 10 procent.

Regeln utökas också till att gälla alla former av rivningsarbete och grundförstärkningsarbete.

Använd denna blankett:

Överenskommelse om alternativ lönesättning enligt 3 § 3.6 EMA (docx 72 kB)

Utökad arbetstidskorridor

Arbetstidskorridoren utsträcks från att fritt kunna förläggas måndag till fredag 06.30–17.00 till att nu kunna förläggas måndag till fredag 06.00–18.00 utan överenskommelse.

Möjligheten att förskjuta ordinarie arbetstid med 30 minuter i vardera riktning på grund av lokala ordningsföreskriften tas bort.

OB-ersättning utgår nu först efter klockan 18 på vardagar. OB-ersättning mellan klockan 18 och 19 ersätts med OB 2.

Utökade möjligheter till oförutsett nattarbete

Oförutsett nattarbete kan nu bedrivas i fyra nätter efter överenskommelse direkt med berörd personal. Tidigare kunde oförutsett nattarbete bara bedrivas i två nätter innan överenskommelse Byggnads region behövde träffas.

Visstidsanställning efter pensionering

När arbetstagare uppnått pensionsålder enligt 32 a § LAS (69 år) eller tar ut pension i någon form (inklusive delpension) finns nu möjlighet att träffa överenskommelse om behovsanställning.

När överenskommelse om behovsanställning har träffas behöver inget skriftligt anställningsavtal upprättas inför varje arbetspass eller anställningsperiod.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 816. Du kan också mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 15 mars 2024