user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Gruventreprenadavtalet (GEA)

Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har slutit Gruventreprenadavtal för medlemmar som arbetar inom gruvindustrin.

I denna film får du en introduktion kring vad som är viktigt att tänka på inför en anställning. Vad ska du tänka på under en arbetsintervju och när du tecknar ett anställningsavtal? Och vilka olika anställningsformer finns det och vad innebär dessa? Slutligen går vi igenom de olika kollektivavtal som ME har med fackförbunden.


Avtalet gäller från 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Kollektivavtal

Gruventreprenadavtalet 2023–2025 (pdf 680 kB)

Så har löneökningarna fördelats

1 maj 2023: 1 452 kronor
1 maj 2024: 1 121 kronor

Lönerevisionsnivåer Gruventreprenadavtalet 2023-2024 (pdf 108 kB) 

Krontalen gäller förare av mobila maskiner. För övriga grupper gäller fördelningstal enligt avtalet. 

Alla löner sätts centralt

Enligt Gruventreprenadavtalet (GEA) sätts alla löner centralt. Det betyder att det inte blir några lokala förhandlingar om lönepotter.

Deltidspension

2024 utökas avsättningen till deltidspension med 0,2 procent per år, totalt 0,4 procent. Kostnaden för detta är avräknad från löneutrymmet.

Ny stupstocksregel vid beredskap

Avtalet tillförs ett nytt regelverk vid beredskapstjänst. Reglerna gäller i de situationer arbetsgivare och arbetstagare inte kommer överens om uttag av beredskap utan arbetsgivaren beordrar beredskapstid.

Kortfattat innebär reglerna att arbetstagaren, vid beordrad beredskap, har rätt till 50 procent extra beredskapsersättning om beredskap beordras med tätare intervall än varje fjärde vecka. Beordrad beredskap tätare än vad fjärde vecka får bara ske undantagsvis. Avtalet tillförs också ett förbud att beordra beredskap med tätare intervall än var tredje vecka.

In- och utlåning mellan företag

Nytt i Gruventreprenadavtalet är möjligheten att låna in och ut personal. Om utlåningsperioden överstiger 15 dagar per anställd och sexmånadersperiod ska utlåningen föregås av överenskommelse med lokal facklig organisation. På motsvarande vis ska inlåning som överstiger 15 dagar förhandlas.
Utlånad personal erhåller samma lön som arbetstagarna i det inlånande företaget, dock lägst bibehållen lön.

Notera att reglerna inte kan användas för in- och uthyrning (det vill säga för att anlita bemanningsföretag eller själv bedriva uthyrningsverksamhet). In- och utlåning kan bara göras mellan företag som omfattas av Gruventreprenadavtalet.

Timlön i vissa fall

Vid provanställning och tidsbegränsad anställning kan timlön efter överenskommelse utges under anställningens tre första månader. Tidigare fanns bara den möjligheten när anställningsformen "kortvarig anställning" tillämpades.

Anställningsskydd vid uttag av graviditetspenning

Anställda som uppbär graviditetspenning ska nu jämställas med föräldralediga arbetstagare vid beräkning av uppsägningstidens början. Det innebär att uppsägningstiden först börjar löpa när arbetstagaren är, eller skulle ha varit, tillbaka i arbete efter föräldraledigheten. Regeln gäller endast vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Föräldraledighet under sommarperioden

Arbetstagare som önskar vara föräldralediga under perioden 1 juni till 31 augusti har nu en skyldighet att inkomma med ansökan senast den 1 april. En förutsättning för sådan skyldighet är att arbetsgivaren så begärt senast den 15 mars.

Förenklat förfarande vid anlitande av bemanningsföretag

Gruventreprenadavtalet tillförs ett nytt regelverk för anlitande av bemanningsföretag. Tidigare behövde varje anlitande primärförhandlas. Detta förfarande förenklas på så sätt att ME:s medlemmar nu endast behöver förhandla anlitande av ett bemanningsföretag en gång per år. Det aktuella bemanningsföretaget kan sedan anlitas löpande. Vid förhandlingen ska man ange i vilka situationer man tror sig ha behov av att anlita bemanningsföretaget, under den kommande 12-månadersperioden.

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Gruventreprenadavtalet IF Metall – april 2023 (pdf 8,19 MB)

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 816. Du kan också mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 20 oktober 2023