user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Maskinklassning

Klassningslistan, ibland kallad maskinlistan, bygger på bygg- och anläggningsbranschens littreringssystem och omfattar samtliga maskintyper som används inom entreprenadbranschen. Listan används för dig som entreprenör och dina beställare, för att kunna välja rätt maskin för ett uppdrag.

Rätt maskin för rätt uppdrag

Maskinklassningen är ett generellt och varumärkesneutralt mått på maskinmodellers kapacitet. Klassningssystemet ska fungera som ett hjälpmedel för bland annat upphandlare och entreprenörer att välja rätt maskin till ett uppdrag.

Listan är inte ett underlag för prissättning.

Vid bedömning av en maskins kapacitet är förarens kompetens viktig, vilket inte klassningssystemet berör.

Publicering av uppdaterad lista sker nästa gång i september 2024.

Aktuell lista (uppdaterad 9 februari 2024)

Maskinlista sorterad efter maskintillverkare och maskinklass (pdf 776 kB)

Vikt och lastförmåga

De enskilda maskinmodellerna har erhållit en specifik klassbeteckning vilken är en rekommendation för modellen i svenskt standardutförande. Det är i första hand maskinens vikt eller lastförmåga som legat till grund för klassningen. Antalet klasser för grävmaskiner kan upplevas som många men har skapats med det aktuella svenska maskinutbudet som grund.

Klassning av schaktande och grävande maskiner som grävmaskiner och lastmaskiner baseras på fordonets vikt med viss basutrustning för den svenska marknaden. Vissa maskingrupper definieras även utifrån räckvidd eller särskilda behov och arbetsuppgifter. Bärande/fraktande maskiner som terrängvagnar (dumper) klassas efter lastförmåga i ton. Lyftande maskiner såsom teleskoptruckar klassas efter lyftkapacitet i ton och lyfthöjd i meter.

Tillhör endast en klass

Många maskintyper, framför allt grävmaskiner, kan erhållas i ett flertal varianter men systemet har maskinmodellens svenska grundutförande som bas. Observera att en specifik maskinmodell endast kan tillhöra en klass i systemet. Maskinen tillhör den klass den placerats i och denna ändras inte av att olika utrustningar monterats.

Maskiner tillgängliga på marknaden i dag

Maskinförteckningen omfattar de anläggningsmaskiner som i dag finns tillgängliga på marknaden och inte är äldre än åtta år. Vissa undantag har gjorts för modeller som har en betydligt längre livslängd än så, exempelvis väghyvlar. Angivna tekniska data har inrapporterats från respektive leverantör. Maskinkoden består av 7 (i vissa fall 8) siffror där de två första siffrorna anger maskintyp.

Svenska grundutförandet som bas

En vanligt förekommande fråga inte minst i samband med LOU-upphandlingar av maskintjänster, har varit vad som ingår eller inte ingår i specifikationen för en viss maskinklass. Klassningsgruppen har bestämt att maskinmodellens svenska grundutförande utgör bas vid inplacering i klassningssystemet. Då det svenska grundutförandet av leveransklar maskin medför en anpassning av utrustningsnivå från tillverkarens standard, är tillverkarens viktuppgift på typskylt (CE-skylt) inte reglerande faktor för vilken klass maskinen tilldelas i klassningssystemet.

Förteckning över maskiner inlagda i maskinsystemet

Innehållet i listan baseras på de uppgifter som respektive maskinleverantör/generalagent lägger in i en databas. Två gånger per år läses innehållet från databasen som underlag för uppdatering av listan. Det för att maskinmodeller som lagts in i systemet de senaste sex månaderna ska komma in på listorna. Varje utgåva av listan blir en utökning av föregående.

Revideras två gånger per år

Listorna publiceras av ME, och baseras på tekniska uppgifter som Maskinleverantörerna skickar.

En revidering av klassningssystemet görs två gånger per år där ME:s arbetsgrupp, tillsammans med en arbetsgrupp från Maskinleverantörerna, ser över rutiner och beaktar kommentarer och synpunkter som framkommit under perioden.

Det är fortfarande respektive distributör/generalagent som står för klassningen, och söker du information om just din maskin så ska du vända dig till din återförsäljare i första hand.

Bakgrund: ME tog över publiceringen i juni 2021

ME har ett samarbete med Maskinleverantörerna om distributionen av maskinlistan. Från och med 1 juni 2021 tog ME över publiceringen av listan över klassade maskiner. 

Förändringar som gjordes

Efter många år var behovet stort av en översyn av maskinklassningssystemet. De förändringar som gjordes bestod i att överlappningar av viktklasser togs bort och en större tydlighet i maskintyper togs fram. Det gjordes fler tillägg av klasser för maskiner som tillkommit på marknaden.

En mer genomgripande förändring vad gäller indelning i klasser gjordes också. De viktintervall som tidigare varit förhållandevis stora, delades upp i fler steg. Det för att på ett bättre sätt reflektera maskinbeståndet som finns i dag.

Tidigare lista (enligt 2014 års mall)

Maskinlista sorterad enligt klassningskod och maskinfabrikat, april 2021 (pdf 784 kB)

Bakgrund: Maskinprislistan upphörde 1993

1 juli 1993 trädde en ny konkurrenslagstiftning i kraft. Den innebär att en branschorganisation som ME inte längre har möjlighet att publicera någon form av prislista eller förslag på priser för de tjänster som medlemmarna erbjuder. Maskinprislistan som baserades på maskinklassningslistan upphörde därför 1993.

Maskinkalkyl – räkna på dina kostnader

Som inloggad medlem hos ME har du tillgång till kalkylhjälpmedlet "ME Minicalc".

Utifrån de förutsättningar som gäller i din verksamhet, investeringsnivå, uppskattade driftdata och andra grunddata kan du räkna fram ett underlag för din kostnadsanalys för maskin och förare direkt på webbplatsen. Med det som underlag kan du räkna på din prissättning på marknaden.

Till ME Minicalc

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 9 februari 2024