user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME:s stöldrapport 2022: Kraftig ökning av stölder från maskinentreprenörer

Foto: Pixabay

Stölder av maskiner och drivmedel är ett problem som tyvärr blivit vardag för många företag i bygg- och anläggningsbranschen. Maskinentreprenörernas nya stöldrapport visar att medlemsföretagen är duktiga på brottsförebyggande arbete men trots det utsätts i allt större utsträckning. Dessutom har de lågt förtroende för polisens arbete.

2021 gjorde Maskinentreprenörerna en undersökning bland medlemsföretagen om stölder i branschen. Som en uppföljning intervjuades i augusti i år 272 medlemsföretag. De företag som hade drabbats av stöld fick fördjupande frågor om stöldernas omfattning, samarbetet med polisen och brottsförebyggande åtgärder.

I årets rapport jämförs resultaten med de från 2021 års undersökning (där svaren avser 2020). Det är viktigt att komma ihåg att situationen 2020 präglades av pandemins effekter i form av minskad rörlighet, förändrad efterfrågan och stängda gränser. Det kan ha påverkat omfattningen av stölder.

Läs om syftet med ME:s stöldrapporter

Mer än hälften drabbade

Maskinentreprenörernas stöldrapport från 2022 visar att 55 procent av de tillfrågade medlemsföretagen drabbades av stöld under 2021. Det är en kraftig ökning jämfört med 2020, då motsvarande andel var 34 procent. Sammanlagt utsattes de 150 intervjuade företagen för 677 stölder under 2021.

Nära 9 av 10 bestulna på drivmedel

En stor majoritet, 88 procent, har blivit bestulna på drivmedel. I genomsnitt har de som blivit bestulna på drivmedel utsatts för drivmedelsstölder 4,4 gånger under 2021. Stölderna sker över hela landet. Drivmedelsstölderna har ökat kraftigt sedan 2020, då andelen som drabbats av detta var 63 procent.

Stora kostnader för företagen

Förutom drivmedelsstölder har 9 procent av medlemsföretagen utsatts för stöld av hela maskiner. Dessutom anger 28 procent av de tillfrågade att "annat" stulits, det vill säga verktyg, belysning, batterier och skopor.

De företag som blivit bestulna uppskattar att kostnaden under 2021 uppgick till i genomsnitt 126 000 kronor. Det är en ökning med 44 000 kronor jämfört med 2020.

Brottsförebyggande åtgärder vanliga – men dyra

I stort sett alla av de tillfrågade, 92 procent, anger att de försöker förhindra stölder och skadegörelse. Främst handlar det om att låsa in maskiner och utrustning, upprätta kameraövervakning och undvika att lämna kvar diesel i tankarna.

Brottsförebyggande åtgärder är inte gratis. Ett företag som drabbas av stöld förlorar i genomsnitt 126 000 kronor samt vidtar åtgärder för att minska risken för stölder motsvarande i genomsnitt 31 300 kronor. Det innebär att företaget har en kostnad på totalt 157 300 kronor.

"Inte lönt att anmäla"

Totalt sett anmälde företagen 68 procent av stölderna. Drivmedelsstölder är den typ av stöld som är vanligast och kanske just därför är andelen anmälda brott endast 65 procent. Andelen stölder av hela maskiner som anmälts är betydligt högre – 88 procent.

De som inte anmält alla brott anger främst att de upplever att det inte är lönt att anmäla, eftersom utredningarna läggs ner eller inte leder till något.

Över lag är de intervjuade företagen missnöjda med polisens arbete vid de tillfällen då de drabbats av stöld. Svaren gavs på en 10-gradig skala där 0 motsvarar "inte alls nöjd" och 10 motsvarar "mycket nöjd". I genomsnitt angav företagen 2,7 – vilket får anses som ett mycket lågt betyg för polisens insats.

Läs hela rapporten

Maskinentreprenörernas stöldrapport 2022 (pdf 908 kB)

Publicerad den 1 september 2022