user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Index för anläggningsmaskiner – ME Index

ME Index är ett praktiskt hjälpmedel för att följa förändringar i kostnadsläget för arbetsmaskiner, maskinförare och bränsle. Det kan användas vid prisreglering i avtal över längre perioder och hjälper även dig som vill göra uppföljning av kostnader i din entreprenadverksamhet.

I denna film får du en introduktion kring vad index är, hur du kan använda dig och av det och hur du räknar ut det. Vi ger dig även fyra konkreta tips på saker som kan hjälpa dig på vägen när du ska använda dig av index.


ME Index tas fram av SCB

Det är Statistiska Centralbyrån SCB som tar fram anläggningsmaskinindex (ME Index).

Kostnadsslagen som SCB mäter är:

 • kapital,
 • reparationer,
 • slitdelar,
 • drivmedel,
 • försäkringar,
 • däck,
 • administration,
 • uppställningsplats
 • samt en diversepost.

För mätningen samlar SCB in underlag för typiska arbetsmaskiner:

 • hjullastare,
 • kompaktlastare,
 • bandlastare,
 • grävlastare,
 • hjulburen grävmaskin,
 • bandburen grävmaskin,
 • tung terrängvagn (dumper),
 • bandschaktare,
 • väghyvel
 • och teleskoplastare.

SCB tar även fram ett index för utvecklingen av kostnaden för arbetskraft (maskinförare) och förnybara bränslen (HVO100 och RME).

Båda parter vinner på indexering

Anläggningsmaskinindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal, samt för prognoser och konjunkturbedömningar.

Syftet med indexserierna är inte att skapa lönsamhet för endera parten, indirekt på den andra partens bekostnad. Syftet är att skapa en fungerande marknad där index ger förutsättningar för sunda affärsförhållanden vid långvariga avtalsperioder.

Räknas fram en gång i månaden

Indexvärden räknas fram i efterhand för varje månad och presenteras i början av nästkommande månad. Uppehåll görs för juli månads indexvärden som redovisas samtidigt som index för augusti.

Aktuell indexutveckling för dig som är ME-medlem

Som medlem i ME kan du ta del av utvecklingen för alla index som SCB tar fram för ME.

Via länken här nedanför finns månadsvis index för respektive serie och utvecklingen/förändringen på 12 månaders intervall. Motsvarande indexinformation publiceras även i tidningen Maskinentreprenören.

Som medlem kan du också hämta vår räknehjälp (en excelfil) för att räkna ut index och hur det påverkar din ersättning.

Till indextabeller och räknehjälp för ME-medlemmar

Abonnemang på aktuellt index för dig som inte är ME-medlem

Om du inte är, eller inte kan bli medlem i ME erbjuder vi en separat webbplats för indexberäkning och redovisning. Genom att teckna ett abonnemang på ME Index får du alltid tillgång till innevarande månads indexuppgifter för maskinkostnader, ett flertal typer av drivmedel och förarkostnader.

Dessa index kan kombineras efter individuella behov och prisregleringar enkelt beräknas i de räkneverktyg som finns på webbplatsen. Det går dessutom att söka för att hitta indexvärden längre tillbaka i tiden. Abonnemanget är tillgängligt för alla som behöver ett bra verktyg i sin affär och affärsrelation för att följa kostnadsutvecklingen.

Möjligheten att teckna ett abonnemang är öppen även för medlemmar i ME.

Beställ abonnemang på ME Index

Pris: 750 kr/år exklusive moms

Inloggning för abonnenter på ME Index

Viktiga begrepp för att förstå och använda ME Index

Maskinkostnad, förarkostnad och drivmedel

Maskinkostnadsindex anges i två serier, där den ena inkluderar drivmedel (diesel MK1), och den andra är utan drivmedel.

Förarkostnad har en helt egen indexserie, och i det fall ett pris för maskin inklusive förare ska indexregleras kan maskinkostnadsindex och förarkostnadsindex vägas samman i en proportionell beräkning.

Baspris och basmånad

Baspris är det pris som parterna ursprungligen kommit överens om. Baspris kan vara ett pris uttryckt i kronor eller flera pris i en eller flera prislistor, offerter eller avtal. I de fall baspris hänvisar till prislistor ska förändringen avse alla pris i prislistan, såvida inte något pris uttryckligen undantagits.

Basmånad är den månad i indexseriens avläsning som parterna kommit överens om ska motsvara baspriset.

Avläsningsmånad och intervall

Avläsningsmånad är en månad i indexserien då index avläses och jämförs med basmånadens index för att fastställa förändring. Vid prisöverenskommelse bestäms med vilket intervall avläsningsmånad inträffar. Ett intervall kan exempelvis vara att avläsning ska ske var tredje månad.

Prisrevideringsdatum

Prisrevideringsdatum är det datum från och med vilket ett nytt pris ska gälla. Vilket det nya priset ska vara styrs av förändringen mellan den avläsningsmånad som är lika med, eller närmast föregår, prisrevideringsdatumets månad.

Prisrevideringsdatum ska ha samma intervall som avläsningsmånad, det vill säga om avläsning av index ska ske var sjätte månad, så ska priset också revideras var sjätte månad.

Reservation av pris

Ibland är det nödvändigt att du i förväg avtalar villkor om extra prisreglering vid specifika eller oväntade kostnadsförändringar. Det kan vara ändrade skatter, eller omvärldsfaktorer som förändrar förutsättningarna som rådde när avtalet skrevs.

Använd då med fördel blanketten Reservation MEr-06 som ME tagit fram för tjänster med entreprenadmaskiner.

Reservation MEr-06 (pdf 561 kB)

Viktigt vid offentlig upphandling

Obs! Vid offentlig upphandling kan prisreservationer och åberopande av egna index medföra att anbudet utesluts.

Om prisreglering och LOU

Frågor och svar om index

Här får du en enkel förklaring av index och hur du som maskinentreprenör kan använda dig av det.

Index är ett sätt att mäta förändring över en viss tid. Det finns index i många olika branscher och för många olika saker. Statistiska Centralbyrån SCB räknar fram tusentals index för olika behov. De producerar även anläggningsmaskinindex på uppdrag av Maskinentreprenörerna.

När dina kostnader ändras behöver du räkna om dina priser för att hålla jämn takt och behålla din marginal. Anläggningsmaskinindex mäter förändringen av kostnader för att äga och driva entreprenadmaskiner. Det ger dig ett underlag för att justera ditt pris. Det kallas ibland för indexreglering av priser.

Ja, det är det. I indexberäkningen ingår bland annat kapitalkostnader, slitdelar, däck och drivmedel. Det är alltså ett mycket relevant index för dig som är maskinentreprenör. SCB tar även fram ett index för arbetskostnader som baseras specifikt på ME:s kollektivavtal. Det ger en tämligen komplett bild av kostnadsläget för att följa upp din driftekonomi. Dessutom är det SCB som kommit fram till resultatet du har i din hand. Det blir därmed ett oberoende verktyg att använda i prisdiskussion med din beställare.

Nej, du behöver själv gå till din beställare med dina nya priser när det är tid för indexreglering. Det står i ditt avtal när och hur prisreglering ska göras. Innan du skriver på nya avtal, läs igenom dem noga. Finns där inget skrivet om prisreglering ska du ta upp det till diskussion. Det är särskilt viktigt i avtal med långa löptider. I de vanligaste standardvillkoren såsom AB04, ABU07 och andra, är inte prisreglering inskrivet utan det måste skrivas in i kontraktet i varje enskilt fall. Kontakta ME:s företagsrådgivare för bra råd om du är osäker.

Det är inte självklart att du har anläggningsmaskindex i ditt avtal. När du får uppdrag kan beställaren ha tänkt sig något annat index. Det står under rubriken "Priser och prisreglering" om reglering ska göras och vilket index som ska användas. Ofta ska två index användas samtidigt, exempelvis index för maskinkostnader och förarkostnader. De två indexserierna ska då vägas i en medelvärdesberäkning enligt en formel som ska vara beskriven i avtalet. Även här ska du kontakta ME:s företagsrådgivare om du är osäker.

I princip ska du utgå från indexvärdet vid en startpunkt, ofta kallad basmånad. Den ska du jämföra med indexvärde vid en senare tidpunkt, som kallas avläsningsmånad. Förändringen av index räknar du fram som ett tal i procent. Anta att indexvärdet vid basmånad är 170 och vid avläsningsmånad 187. Då har index ändrats 17 steg av 170 vilket ger 10 % ökning. Om ditt pris från början (det som då kallas baspris) är 900 kronor, så är prisregleringen 90 kronor och nytt pris är 990 kronor.

På me.se finns alltid senaste tillgängliga indexvärden publicerade för dig som är ME-medlem och inloggad. Där ser du också utvecklingen under de senaste 12 månaderna. För att underlätta för dig att räkna ut prisjusteringar finns även ett excel-program du kan hämta och använda på din dator. Resultatet av din beräkning sammanställs i en tabell som du lätt kan skriva ut som underlag vid efterfakturering eller ny prissättning.

Uppgifter om basmånad och avläsningsmånad eller avläsningsintervall ska framgå av ditt avtal eller kontrakt.

Det kan bero på att ni inte har samma index eller läser av på olika period. Ska fler index kombineras är det lätt att göra misstag och i en del avtal kan beräkningsformeln för reglering vara ganska komplicerad. Använd gärna det excel-program som finns att hämta på vår webbplats för dig som är medlem.

Anläggningsmaskinindex baseras inte på dagspriser utan räknas ut månad för månad i efterhand. Det är inte bara drivmedel som du har kostnader för och index är baserat på fler typer av kostnader. När du räknar ut indexförändringen exempelvis för det senaste halvåret ger det en bild av kostnadsutvecklingen för att äga, underhålla och driva dina maskiner under den tiden. Det ger dig möjlighet att korrigera din prisnivå i efterhand eller efterfakturera om det ingår i avtalet.

Svante Flodén, teknik- och miljörådgivare på ME, svarar på de vanligaste frågorna kring index.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 18 mars 2024